اطلاعات سرمایه گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق: 1396/12/01
تعداد واحدهای سرمایه گذاری: 83,630,582
تعداد واحدهای باقی مانده: 16,369,418
کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 83,670,236,523,883
قیمت صدور هر واحد (ریال): 1,001,510
قیمت ابطال هر واحد (ریال): 1,000,474
قیمت آماری هر واحد (ریال): 1,002,540
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق : کارگزاری آبان
متولی صندوق : شرکت مشاور سرمایه گذاری آرمان آتی
حسابرس : موسسه حسابرسی و خدمات مالی ارقام نگر آریا
مدیر سرمایه گذاری : بابک حقیقی مهمانداری ,مازیار حقیقی مهمانداری ,مهرزاد جهانی
مدیر ثبت : کارگزاری آبان
ضامن نقد شوندگی اول : ندارد ندارد
تاریخ آغاز فعالیت: تاریخ آغاز فعالیت: 1394/07/25
نوع صندوق : بادرآمد ثابت با پیش بینی سود
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران کل خالص ارزش دارایی ها
  1 1396/12/01 1,001,510 1,000,474 2,066 283,950 193,429,873 197,505 109,829,274 83,630,582 83,670,236,523,883
  2 1396/11/30 1,001,038 1,000,000 2,067 533,374 193,145,923 447,870 109,631,769 83,544,137 83,544,097,413,874
  3 1396/11/30 1,018,133 1,017,096 2,068 533,374 193,145,923 447,870 109,631,769 83,544,137 84,972,367,980,026
  4 1396/11/29 1,016,543 1,015,501 1,127 534,747 192,079,175 182,931 108,736,029 83,458,633 84,752,342,072,548
  5 1396/11/28 1,015,594 1,014,540 602 0 191,544,428 0 108,553,098 83,106,817 84,315,225,008,218
  6 1396/11/27 1,014,269 1,013,218 1,542 0 191,544,428 0 108,553,098 83,106,817 84,205,340,489,054
  7 1396/11/26 1,013,808 1,012,757 1,543 518,375 191,544,428 171,200 108,553,098 83,106,817 84,167,020,666,808
  8 1396/11/25 1,013,346 1,012,290 1,550 252,089 191,026,053 239,785 108,381,898 82,759,642 83,776,791,450,611
  9 1396/11/24 1,011,625 1,010,577 1,550 502,655 190,773,964 279,431 108,142,113 82,747,338 83,622,539,933,803
  10 1396/11/23 1,010,789 1,009,736 1,555 0 190,271,309 0 107,862,682 82,524,114 83,327,530,581,171
  11 1396/11/22 1,009,940 1,008,892 1,969 217,211 190,271,309 195,772 107,862,682 82,524,114 83,257,911,253,734
  12 1396/11/21 1,009,486 1,008,438 1,969 0 190,054,098 0 107,666,910 82,502,675 83,198,799,303,184
  13 1396/11/20 1,009,239 1,008,189 1,975 0 190,054,098 0 107,666,910 82,502,675 83,178,271,604,549
  14 1396/11/19 1,008,794 1,007,743 1,976 271,374 190,054,098 168,730 107,666,910 82,502,675 83,141,496,357,965
  15 1396/11/18 1,008,352 1,007,299 1,979 211,476 189,782,724 197,798 107,498,180 82,400,031 83,001,491,578,497
  16 1396/11/17 1,007,551 1,006,503 2,166 387,349 189,571,248 231,995 107,300,382 82,386,353 82,922,108,717,205
  17 1396/11/16 1,007,175 1,006,124 2,228 283,939 189,183,899 309,792 107,068,387 82,230,999 82,734,592,838,827
  18 1396/11/15 1,006,382 1,005,335 2,256 271,693 188,899,960 195,420 106,758,595 82,256,852 82,695,716,867,313
  19 1396/11/14 1,005,838 1,004,793 2,257 0 188,628,267 0 106,563,175 82,180,579 82,574,440,295,908
  20 1396/11/13 1,005,852 1,004,799 2,342 0 188,628,267 0 106,563,175 82,180,579 82,574,980,265,868
   
   سایت های مرتبط
   ارتباط با صندوق
   اخبار
   گزارش ها
   درباره صندوق