اطلاعات سرمایه گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق: 1396/08/28
تعداد واحدهای سرمایه گذاری: 83,481,870
تعداد واحدهای باقی مانده: 16,518,130
کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 84,778,860,887,609
قیمت صدور هر واحد (ریال): 1,016,334
قیمت ابطال هر واحد (ریال): 1,015,536
قیمت آماری هر واحد (ریال): 1,016,301
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق : کارگزاری آبان
متولی صندوق : شرکت مشاور سرمایه گذاری آرمان آتی
حسابرس : موسسه حسابرسی و خدمات مالی ارقام نگر آریا
مدیر سرمایه گذاری : بابک حقیقی مهمانداری ,مازیار حقیقی مهمانداری ,مهرزاد جهانی
مدیر ثبت : موسسه اعتباری کوثر مرکزی
ضامن نقد شوندگی اول : موسسه اعتباری کوثر مرکزی
تاریخ آغاز فعالیت: تاریخ آغاز فعالیت: 1394/07/25
نوع صندوق : بادرآمد ثابت با پیش بینی سود
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران کل خالص ارزش دارایی ها
  1 1396/08/28 1,016,334 1,015,536 765 172,182 177,456,989 175,702 93,990,174 83,481,870 84,778,860,887,609
  2 1396/08/27 1,015,325 1,014,527 765 0 177,284,807 0 93,814,472 83,485,390 84,698,157,852,670
  3 1396/08/26 1,014,186 1,013,395 766 0 177,284,807 0 93,814,472 83,485,390 84,603,666,462,508
  4 1396/08/25 1,013,721 1,012,929 766 29,743 177,284,807 133,782 93,814,472 83,485,390 84,564,772,765,576
  5 1396/08/24 1,013,257 1,012,466 765 0 177,255,064 154,611 93,680,690 83,589,429 84,631,421,378,136
  6 1396/08/23 1,012,796 1,012,000 764 0 177,255,064 171,891 93,526,079 83,744,040 84,748,932,499,790
  7 1396/08/22 1,012,138 1,011,343 764 0 177,255,064 222,607 93,354,188 83,915,931 84,867,817,058,462
  8 1396/08/21 1,011,558 1,010,767 762 0 177,255,064 141,846 93,131,581 84,138,538 85,044,423,282,003
  9 1396/08/20 1,011,604 1,010,809 762 0 177,255,064 0 92,989,735 84,280,384 85,191,397,473,132
  10 1396/08/19 1,011,178 1,010,383 762 0 177,255,064 0 92,989,735 84,280,384 85,155,468,688,910
  11 1396/08/18 1,010,722 1,009,926 763 9,121 177,255,064 164,889 92,989,735 84,280,384 85,116,991,898,928
  12 1396/08/17 1,010,262 1,009,467 761 0 177,245,943 176,577 92,824,846 84,436,152 85,235,504,257,858
  13 1396/08/16 1,009,800 1,009,007 760 763,419 177,245,943 158,864 92,648,269 84,612,729 85,374,836,426,861
  14 1396/08/15 1,009,534 1,008,732 766 1,153,226 176,482,524 1,250,217 92,489,405 84,008,174 84,741,703,513,702
  15 1396/08/14 1,008,810 1,008,009 766 823,408 175,329,298 208,967 91,239,188 84,105,165 84,778,787,338,363
  16 1396/08/13 1,008,115 1,007,312 772 0 174,505,890 0 91,030,221 83,490,724 84,101,179,318,786
  17 1396/08/12 1,007,709 1,006,904 772 0 174,505,890 0 91,030,221 83,490,724 84,067,125,910,806
  18 1396/08/11 1,007,248 1,006,442 773 863,867 174,505,890 168,729 91,030,221 83,490,724 84,028,589,239,565
  19 1396/08/10 1,006,785 1,005,972 780 1,166,701 173,642,023 192,055 90,861,492 82,795,586 83,290,061,336,477
  20 1396/08/09 1,006,158 1,005,339 790 917,006 172,475,322 183,213 90,669,437 81,820,940 82,257,773,325,600
   
   سایت های مرتبط
   ارتباط با صندوق
   اخبار
   گزارش ها
   درباره صندوق