اطلاعات سرمایه گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق: 1396/07/29
تعداد واحدهای سرمایه گذاری: 75,904,700
تعداد واحدهای باقی مانده: 24,095,300
کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 77,175,135,813,400
قیمت صدور هر واحد (ریال): 1,017,568
قیمت ابطال هر واحد (ریال): 1,016,737
قیمت آماری هر واحد (ریال): 1,017,594
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق: کارگزاری آبان
متولی صندوق: شرکت مشاور سرمایه گذاری آرمان آتی
حسابرس: موسسه حسابرسی و خدمات مالی ارقام نگر آریا
مدیر سرمایه گذاری: بابک حقیقی مهمانداری ,مازیار حقیقی مهمانداری ,مهرزاد جهانی
مدیر ثبت: موسسه اعتباری کوثر مرکزی
ضامن نقد شوندگی اول: موسسه اعتباری کوثر مرکزی
تاریخ آغاز فعالیت: 1394/07/25
نوع صندوق : بادرآمد ثابت با پیش بینی سود
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران کل خالص ارزش دارایی ها
  1 1396/07/29 1,017,568 1,016,737 857 0 164,029,375 0 88,459,312 75,904,700 77,175,135,813,400
  2 1396/07/28 1,015,802 1,014,974 857 0 164,029,375 0 88,459,312 75,904,700 77,041,299,709,168
  3 1396/07/27 1,014,434 1,013,606 858 451,458 164,029,375 125,397 88,459,312 75,904,700 76,937,449,928,690
  4 1396/07/26 1,013,128 1,012,296 862 675,805 163,577,917 107,942 88,333,915 75,578,639 76,507,923,848,941
  5 1396/07/25 1,012,695 1,011,855 869 529,899 162,902,112 167,711 88,225,973 75,010,776 75,900,016,253,197
  6 1396/07/24 1,012,050 1,011,209 874 890,613 162,372,213 243,518 88,058,262 74,648,588 75,485,343,728,134
  7 1396/07/23 1,011,258 1,010,418 882 669,450 161,481,600 153,748 87,814,744 74,001,493 74,772,415,104,744
  8 1396/07/22 1,010,361 1,009,517 889 0 160,812,150 0 87,660,996 73,485,791 74,185,182,492,110
  9 1396/07/21 1,009,328 1,008,457 889 0 160,812,150 0 87,660,996 73,485,791 74,107,288,753,775
  10 1396/07/20 1,008,851 1,007,980 890 697,971 160,812,150 147,755 87,660,996 73,485,791 74,072,233,068,592
  11 1396/07/19 1,008,372 1,007,494 897 688,162 160,114,179 163,785 87,513,241 72,935,575 73,482,174,379,558
  12 1396/07/18 1,008,098 1,007,212 904 804,599 159,426,017 176,070 87,349,456 72,411,198 72,933,457,313,732
  13 1396/07/17 1,007,715 1,006,821 913 1,328,630 158,621,418 263,901 87,173,386 71,782,669 72,272,323,208,969
  14 1396/07/16 1,007,256 1,006,350 927 1,025,992 157,292,788 131,129 86,909,485 70,717,940 71,167,001,856,781
  15 1396/07/15 1,007,584 1,006,657 939 0 156,266,796 0 86,778,356 69,823,077 70,287,874,528,834
  16 1396/07/14 1,007,721 1,006,787 940 0 156,266,796 0 86,778,356 69,823,077 70,296,992,477,862
  17 1396/07/13 1,007,165 1,006,231 940 1,413,859 156,266,796 154,699 86,778,356 69,823,077 70,258,151,068,292
  18 1396/07/12 1,006,705 1,005,753 958 2,043,850 154,852,937 236,684 86,623,657 68,563,917 68,958,344,711,636
  19 1396/07/11 1,005,888 1,004,913 984 648,418 152,809,087 153,945 86,386,973 66,756,751 67,084,719,175,583
  20 1396/07/10 1,005,615 1,004,631 992 0 152,160,669 0 86,233,028 66,262,278 66,569,118,649,049
   
   سایت های مرتبط
   ارتباط با صندوق
   اخبار
   گزارش ها
   درباره صندوق