اطلاعات سرمایه گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق: 1396/11/01
تعداد واحدهای سرمایه گذاری: 81,604,265
تعداد واحدهای باقی مانده: 18,395,735
کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 81,604,310,406,105
قیمت صدور هر واحد (ریال): 1,001,067
قیمت ابطال هر واحد (ریال): 1,000,001
قیمت آماری هر واحد (ریال): 1,002,250
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق : کارگزاری آبان
متولی صندوق : شرکت مشاور سرمایه گذاری آرمان آتی
حسابرس : موسسه حسابرسی و خدمات مالی ارقام نگر آریا
مدیر سرمایه گذاری : بابک حقیقی مهمانداری ,مازیار حقیقی مهمانداری ,مهرزاد جهانی
مدیر ثبت : کارگزاری آبان
ضامن نقد شوندگی اول : موسسه اعتباری کوثر مرکزی
تاریخ آغاز فعالیت: تاریخ آغاز فعالیت: 1394/07/25
نوع صندوق : بادرآمد ثابت با پیش بینی سود
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران کل خالص ارزش دارایی ها
  1 1396/11/01 1,001,067 1,000,001 2,249 555,748 185,439,263 120,555 103,950,485 81,604,265 81,604,310,406,105
  2 1396/10/30 1,001,080 1,000,000 2,642 0 184,883,515 0 103,829,930 81,169,072 81,169,072,679,859
  3 1396/10/30 1,017,167 1,016,088 2,643 0 184,883,515 0 103,829,930 81,169,072 82,474,920,710,195
  4 1396/10/29 1,016,592 1,015,515 2,708 0 184,883,515 0 103,829,930 81,169,072 82,428,429,198,397
  5 1396/10/28 1,016,143 1,015,066 2,708 648,622 184,883,515 106,432 103,829,930 81,169,072 82,391,936,856,068
  6 1396/10/27 1,015,688 1,014,603 2,727 638,394 184,234,893 135,310 103,723,498 80,626,882 81,804,266,145,819
  7 1396/10/26 1,014,464 1,013,378 2,720 284,115 183,596,499 124,321 103,588,188 80,123,798 81,195,670,802,029
  8 1396/10/25 1,013,600 1,012,517 2,527 608,463 183,312,384 220,043 103,463,867 79,964,004 80,964,886,740,301
  9 1396/10/24 1,012,750 1,011,661 2,416 1,099,602 182,703,921 122,600 103,243,824 79,575,584 80,503,535,595,086
  10 1396/10/23 1,011,469 1,010,373 2,611 0 181,604,319 0 103,121,224 78,598,582 79,413,869,609,974
  11 1396/10/22 1,010,442 1,009,353 2,709 0 181,604,319 0 103,121,224 78,598,582 79,333,692,054,568
  12 1396/10/21 1,009,989 1,008,899 2,709 514,451 181,604,319 194,360 103,121,224 78,598,582 79,297,995,233,137
  13 1396/10/20 1,009,533 1,008,438 2,721 169,171 181,089,868 125,891 102,926,864 78,278,491 78,938,984,172,110
  14 1396/10/19 1,008,861 1,007,764 2,752 362,364 180,920,697 198,330 102,800,973 78,235,211 78,842,611,952,852
  15 1396/10/18 1,008,660 1,007,555 2,691 115,073 180,558,333 305,536 102,602,643 78,071,177 78,661,015,340,043
  16 1396/10/17 1,008,025 1,006,923 2,986 440,884 180,443,260 248,874 102,297,107 78,261,640 78,803,460,792,633
  17 1396/10/16 1,007,354 1,006,252 2,907 0 180,002,376 0 102,048,233 78,069,630 78,557,710,255,249
  18 1396/10/15 1,006,591 1,005,492 2,563 0 180,002,376 0 102,048,233 78,069,630 78,498,420,331,761
  19 1396/10/14 1,006,139 1,005,039 2,563 33,087 180,002,376 253,829 102,048,233 78,069,630 78,463,056,822,051
  20 1396/10/13 1,005,637 1,004,541 2,556 55,058 179,969,289 375,253 101,794,404 78,290,372 78,645,860,377,368
   
   سایت های مرتبط
   ارتباط با صندوق
   اخبار
   گزارش ها
   درباره صندوق