اطلاعات سرمایه گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق: 1397/04/29
تعداد واحدهای سرمایه گذاری: 79,674,769
تعداد واحدهای باقی مانده: 20,325,231
کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 80,882,419,546,757
قیمت صدور هر واحد (ریال): 1,016,339
قیمت ابطال هر واحد (ریال): 1,015,157
قیمت آماری هر واحد (ریال): 1,015,157
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق : کارگزاری آبان
متولی صندوق : شرکت مشاور سرمایه گذاری آرمان آتی
حسابرس : موسسه حسابرسی و خدمات مالی ارقام نگر آریا
مدیر سرمایه گذاری : بابک حقیقی مهمانداری ,مازیار حقیقی مهمانداری ,مهرزاد جهانی
مدیر ثبت : کارگزاری آبان
ضامن نقد شوندگی اول : ندارد ندارد
تاریخ آغاز فعالیت: تاریخ آغاز فعالیت: 1394/07/25
نوع صندوق : بادرآمد ثابت با پیش بینی سود
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران کل خالص ارزش دارایی ها
  1 1397/04/29 1,016,339 1,015,157 0 0 222,669,064 0 143,425,236 79,674,769 80,882,419,546,757
  2 1397/04/28 1,015,818 1,014,637 0 38,007 222,669,064 152,579 143,425,236 79,674,769 80,840,949,726,167
  3 1397/04/27 1,015,319 1,014,137 0 91,122 222,631,057 183,305 143,272,657 79,789,341 80,917,351,199,371
  4 1397/04/26 1,014,532 1,013,353 0 88,065 222,539,935 140,417 143,089,352 79,881,524 80,948,164,289,709
  5 1397/04/25 1,015,224 1,014,034 0 86,388 222,451,870 344,815 142,948,935 79,933,876 81,055,679,705,336
  6 1397/04/24 1,013,968 1,012,777 0 110,401 222,365,482 204,544 142,604,120 80,192,303 81,216,915,171,152
  7 1397/04/23 1,013,901 1,012,704 0 0 222,255,081 0 142,399,576 80,286,446 81,306,428,165,561
  8 1397/04/22 1,012,877 1,011,676 0 0 222,255,081 0 142,399,576 80,286,446 81,223,897,249,434
  9 1397/04/21 1,012,354 1,011,153 0 138,567 222,255,081 239,385 142,399,576 80,286,446 81,181,862,787,594
  10 1397/04/20 1,011,827 1,010,628 0 134,788 222,116,514 314,760 142,160,191 80,387,264 81,241,592,404,087
  11 1397/04/19 1,012,960 1,011,741 0 0 221,981,726 0 141,845,431 80,567,236 81,513,208,983,280
  12 1397/04/18 1,012,747 1,011,521 0 90,599 221,981,726 394,028 141,845,431 80,567,236 81,495,442,793,089
  13 1397/04/17 1,012,221 1,010,999 0 137,340 221,891,127 259,854 141,451,403 80,870,665 81,760,149,745,346
  14 1397/04/16 1,012,401 1,011,174 0 0 221,753,787 0 141,191,549 80,993,179 81,898,208,857,437
  15 1397/04/15 1,012,806 1,011,564 0 0 221,753,787 0 141,191,549 80,993,179 81,929,792,260,821
  16 1397/04/14 1,012,289 1,011,048 0 204,265 221,753,787 249,963 141,191,549 80,993,179 81,887,964,242,748
  17 1397/04/13 1,011,769 1,010,528 0 102,687 221,549,522 243,676 140,941,586 81,038,877 81,892,080,329,787
  18 1397/04/12 1,011,134 1,009,894 0 99 221,446,835 304,076 140,697,910 81,179,866 81,983,064,893,573
  19 1397/04/11 1,009,551 1,008,339 0 0 221,446,736 460,413 140,393,834 81,483,843 82,163,362,665,848
  20 1397/04/10 1,008,451 1,007,263 0 0 221,446,736 350,017 139,933,421 81,944,256 82,539,384,795,783