اطلاعات سرمایه گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق: 1396/09/24
تعداد واحدهای سرمایه گذاری: 80,795,350
تعداد واحدهای باقی مانده: 19,204,650
کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 82,016,022,348,110
قیمت صدور هر واحد (ریال): 1,016,134
قیمت ابطال هر واحد (ریال): 1,015,108
قیمت آماری هر واحد (ریال): 1,015,740
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق : کارگزاری آبان
متولی صندوق : شرکت مشاور سرمایه گذاری آرمان آتی
حسابرس : موسسه حسابرسی و خدمات مالی ارقام نگر آریا
مدیر سرمایه گذاری : بابک حقیقی مهمانداری ,مازیار حقیقی مهمانداری ,مهرزاد جهانی
مدیر ثبت : کارگزاری آبان
ضامن نقد شوندگی اول : موسسه اعتباری کوثر مرکزی
تاریخ آغاز فعالیت: تاریخ آغاز فعالیت: 1394/07/25
نوع صندوق : بادرآمد ثابت با پیش بینی سود
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران کل خالص ارزش دارایی ها
  1 1396/09/24 1,016,134 1,015,108 632 0 178,924,483 0 98,163,706 80,795,350 82,016,022,348,110
  2 1396/09/23 1,015,735 1,014,709 632 0 178,924,483 147,351 98,163,706 80,795,350 81,983,741,659,900
  3 1396/09/22 1,015,329 1,014,304 632 0 178,924,483 144,037 98,016,355 80,942,701 82,100,533,725,905
  4 1396/09/21 1,014,180 1,013,169 632 0 178,924,483 211,794 97,872,318 81,086,738 82,154,601,689,729
  5 1396/09/20 1,013,058 1,012,063 631 0 178,924,483 273,953 97,660,524 81,298,532 82,279,258,287,638
  6 1396/09/19 1,012,016 1,011,030 629 0 178,924,483 204,116 97,386,571 81,572,485 82,472,254,952,476
  7 1396/09/18 1,011,561 1,010,577 627 0 178,924,483 0 97,182,455 81,776,601 82,641,514,346,350
  8 1396/09/17 1,010,965 1,009,985 628 0 178,924,483 0 97,182,455 81,776,601 82,593,142,346,868
  9 1396/09/16 1,010,505 1,009,525 628 0 178,924,483 0 97,182,455 81,776,601 82,555,484,096,879
  10 1396/09/15 1,010,046 1,009,064 630 0 178,924,483 162,886 97,182,455 81,776,601 82,517,861,723,507
  11 1396/09/14 1,009,586 1,008,606 628 0 178,924,483 220,101 97,019,569 81,939,487 82,644,633,101,526
  12 1396/09/13 1,009,045 1,008,086 627 0 178,924,483 291,455 96,799,468 82,159,588 82,823,904,225,737
  13 1396/09/12 1,007,964 1,007,012 835 26,989 178,924,483 242,024 96,508,013 82,451,043 83,029,217,789,017
  14 1396/09/11 1,007,787 1,006,841 833 0 178,897,494 0 96,265,989 82,666,078 83,231,588,060,568
  15 1396/09/10 1,007,362 1,006,422 834 0 178,897,494 0 96,265,989 82,666,078 83,196,939,959,075
  16 1396/09/09 1,006,908 1,005,968 834 3,982 178,897,494 252,904 96,265,989 82,666,078 83,159,420,202,582
  17 1396/09/08 1,006,372 1,005,501 765 217,964 178,893,512 264,782 96,013,085 82,915,000 83,371,106,982,679
  18 1396/09/07 1,005,828 1,004,960 766 0 178,675,548 0 95,748,303 82,961,818 83,373,314,229,293
  19 1396/09/06 1,005,128 1,004,269 766 321,979 178,675,548 527,996 95,748,303 82,961,818 83,315,999,102,798
  20 1396/09/05 1,004,659 1,003,802 764 273,521 178,353,569 418,465 95,220,307 83,167,835 83,484,061,711,771
   
   سایت های مرتبط
   ارتباط با صندوق
   اخبار
   گزارش ها
   درباره صندوق