اطلاعات سرمایه گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق: 1397/02/29
تعداد واحدهای سرمایه گذاری: 91,010,561
تعداد واحدهای باقی مانده: 8,989,439
کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 92,293,909,240,799
قیمت صدور هر واحد (ریال): 1,015,061
قیمت ابطال هر واحد (ریال): 1,014,101
قیمت آماری هر واحد (ریال): 1,014,101
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق : کارگزاری آبان
متولی صندوق : شرکت مشاور سرمایه گذاری آرمان آتی
حسابرس : موسسه حسابرسی و خدمات مالی ارقام نگر آریا
مدیر سرمایه گذاری : بابک حقیقی مهمانداری ,مازیار حقیقی مهمانداری ,مهرزاد جهانی
مدیر ثبت : کارگزاری آبان
ضامن نقد شوندگی اول : ندارد ندارد
تاریخ آغاز فعالیت: تاریخ آغاز فعالیت: 1394/07/25
نوع صندوق : بادرآمد ثابت با پیش بینی سود
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران کل خالص ارزش دارایی ها
  1 1397/02/29 1,015,061 1,014,101 0 0 217,402,389 0 126,461,333 91,010,561 92,293,909,240,799
  2 1397/02/28 1,014,225 1,013,271 0 0 217,402,389 0 126,461,333 91,010,561 92,218,324,405,861
  3 1397/02/27 1,013,711 1,012,756 0 227,814 217,402,389 255,836 126,461,333 91,010,561 92,171,505,951,573
  4 1397/02/26 1,013,194 1,012,240 0 247,949 217,174,575 232,154 126,205,497 91,038,583 92,152,867,790,893
  5 1397/02/25 1,012,830 1,011,873 23 272,280 216,926,626 300,748 125,973,343 91,022,788 92,103,511,948,879
  6 1397/02/24 1,012,197 1,011,245 1 285,861 216,654,346 440,000 125,672,595 91,051,256 92,075,124,872,241
  7 1397/02/23 1,011,094 1,010,148 155 423,242 216,368,485 247,294 125,232,595 91,205,395 92,130,984,141,445
  8 1397/02/22 1,010,250 1,009,306 0 0 215,945,243 0 124,985,301 91,029,447 91,876,540,041,808
  9 1397/02/21 1,009,624 1,008,682 2 0 215,945,243 0 124,985,301 91,029,447 91,819,785,983,952
  10 1397/02/20 1,009,113 1,008,171 2 389,166 215,945,243 262,266 124,985,301 91,029,447 91,773,270,806,874
  11 1397/02/19 1,008,599 1,007,656 2 320,342 215,556,077 246,151 124,723,035 90,902,547 91,598,490,595,794
  12 1397/02/18 1,008,259 1,007,312 1 522,162 215,235,735 398,780 124,476,884 90,828,356 91,492,523,030,346
  13 1397/02/17 1,007,097 1,006,155 0 362,960 214,713,573 525,160 124,078,104 90,704,974 91,263,234,471,172
  14 1397/02/16 1,006,391 1,005,454 2 331,536 214,350,613 233,377 123,552,944 90,867,174 91,362,808,500,332
  15 1397/02/15 1,006,116 1,005,176 1- 0 214,019,077 0 123,319,567 90,769,015 91,238,812,845,430
  16 1397/02/14 1,006,039 1,005,090 272 0 214,019,077 0 123,319,567 90,769,015 91,231,039,771,859
  17 1397/02/13 1,005,532 1,004,583 272 0 214,019,077 0 123,319,567 90,769,015 91,184,972,402,614
  18 1397/02/12 1,005,025 1,004,076 272 266,192 214,019,077 265,508 123,319,567 90,769,015 91,138,954,071,071
  19 1397/02/11 1,004,515 1,003,566 272 403,164 213,752,885 283,890 123,054,059 90,768,331 91,091,974,237,791
  20 1397/02/10 1,003,935 1,002,978 273 549,010 213,349,721 533,982 122,770,169 90,649,057 90,918,975,949,441
   
   سایت های مرتبط
   ارتباط با صندوق
   اخبار
   گزارش ها
   درباره صندوق