جهت ثبت نام در سامانه سجام و برخورداری از مزایای اعلامی شرکت کارگزاری آبان، از طریق لینک https://aban.net/sejam اقدام نمایید.

X
اطلاعات سرمایه گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق: 1398/01/05
تعداد واحدهای سرمایه گذاری: 57,144,355
تعداد واحدهای باقی مانده: 42,855,645
کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 58,338,380,846,408
قیمت صدور هر واحد (ریال): 1,022,822
قیمت ابطال هر واحد (ریال): 1,020,895
قیمت آماری هر واحد (ریال): 1,025,440
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق : کارگزاری آبان
متولی صندوق : شرکت مشاور سرمایه گذاری آرمان آتی
حسابرس : موسسه حسابرسی و خدمات مالی ارقام نگر آریا
مدیر سرمایه‌گذاری : بابک حقیقی مهمانداری ,مازیار حقیقی مهمانداری ,مهرزاد جهانی
مدیر ثبت : کارگزاری آبان
ضامن نقد شوندگی اول : ندارد ندارد
تاریخ آغاز فعالیت: تاریخ آغاز فعالیت: 1394/07/25
نوع صندوق : بادرآمد ثابت با پیش بینی سود
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
  1 1398/01/05 1,022,822 1,020,895 4,545 0 236,979,547 0 180,760,269 57,144,355 58,338,380,846,408
  2 1398/01/04 1,021,581 1,019,662 4,546 0 236,979,547 0 180,760,269 57,144,355 58,267,935,217,694
  3 1398/01/03 1,021,207 1,019,288 4,546 0 236,979,547 0 180,760,269 57,144,355 58,246,561,957,444
  4 1398/01/02 1,020,834 1,018,915 4,545 0 236,979,547 0 180,760,269 57,144,355 58,225,214,644,451
  5 1398/01/01 1,020,461 1,018,541 4,546 0 236,979,547 0 180,760,269 57,144,355 58,203,893,347,640
  6 1397/12/29 1,037,530 1,035,611 4,546 0 236,979,547 3,435 180,760,269 57,144,355 59,179,307,556,636
  7 1397/12/29 1,020,050 1,018,131 4,546 0 236,979,547 3,435 180,760,269 57,144,355 58,180,424,231,236
  8 1397/12/28 1,036,732 1,034,813 4,546 0 236,979,547 198,840 180,753,399 57,147,790 59,137,276,832,059
  9 1397/12/27 1,033,440 1,031,554 4,507 0 236,979,547 381,290 180,554,559 57,346,630 59,156,133,528,036
  10 1397/12/26 1,030,083 1,028,252 4,451 29,118 236,979,547 246,917 180,173,269 57,727,920 59,358,827,226,484
  11 1397/12/25 1,025,491 1,023,678 4,430 0 236,950,429 0 179,926,352 57,945,719 59,317,734,273,926
  12 1397/12/24 1,023,917 1,022,117 4,454 0 236,950,429 0 179,926,352 57,945,719 59,227,296,188,422
  13 1397/12/23 1,023,550 1,021,750 4,453 105,011 236,950,429 128,862 179,926,352 57,945,719 59,206,019,515,331
  14 1397/12/22 1,023,178 1,021,379 4,451 131,949 236,845,418 171,327 179,797,490 57,969,570 59,208,883,612,601
  15 1397/12/21 1,021,027 1,019,226 4,432 137,097 236,713,469 160,803 179,626,163 58,008,948 59,124,203,799,924
  16 1397/12/20 1,020,103 1,018,383 4,419 212,605 236,576,372 225,416 179,465,360 58,032,654 59,099,485,498,760
  17 1397/12/19 1,017,116 1,015,430 4,466 164,130 236,363,767 123,082 179,239,944 58,045,465 58,941,130,440,412
  18 1397/12/18 1,015,922 1,014,240 4,473 0 236,199,637 0 179,116,862 58,004,417 58,830,405,284,496
  19 1397/12/17 1,014,996 1,013,323 4,470 0 236,199,637 0 179,116,862 58,004,417 58,777,212,007,522
  20 1397/12/16 1,014,634 1,012,961 4,469 155,420 236,199,637 179,641 179,116,862 58,004,417 58,756,219,168,507