صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۳۷۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۶۹۴۲
لیست خبرها
ردیف توضیحات تاریخ
51 برگزاری مجمع تصمیم گیری درخصوص هزینه اقامه دعاوی صندوق ۱۳۹۵/۰۴/۰۲
52 موافقت سازمان بورس با مصوبات مجمع مورخ 1395/01/28 در خصوص افزایش سقف هزینه های صندوق و تغیر نوع صندوق از درآمد ثابت با سود تضمیمنی به نوع درامد ثابت با پیش‌بینی سود ۱۳۹۵/۰۳/۲۴
53 برگزاری مجمع تصویب صورت های مالی و تمدید تصدی حسابرس در تاریخ 1395/01/28 و موافقت سازمان با مصوبات این مجمع ۱۳۹۵/۰۳/۲۴
54 موافقت سازمان بورس اوراق بهادار با تغییر نرخ سود صندوق ۱۳۹۵/۰۳/۱۸
55 موافقت سازمان بورس اوراق بهادار با افزایش سقف واحدهای صندوق از 50 میلیون واحد به 60 میلیون واحد ۱۳۹۵/۰۲/۲۵
56 برگزاری مجمع تغییر صندوق از درآمد ثابت با سود تضمینی به صندوق با درآمد ثابت و با پیش بینی سود ۱۳۹۵/۰۲/۲۵
57 برگزاری مجمع افزایش هزینه های صندوق ۱۳۹۵/۰۲/۲۵
58 برگزاری مجمع افزایش سقف واحد های صندوق از 50 میلیون به 60 میلیون واحد ۱۳۹۵/۰۲/۲۲
59 برگزاری مجمع سالیانه صندوق با درآمد ثابت یکم کوثر ۱۳۹۵/۰۱/۲۸
60 افزایش سقف واحدهای سرمایه گذاری به ۵۰ میلیون واحد ۱۳۹۵/۰۱/۰۸
سایز صفحه