ترکیب دارایی‌های دوره‌ای

تا تاریخ
شرح میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق میانگین روزانه دوره 90 روز گذشته میانگین روزانه 30 روز گذشته امروز
مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی
سهام 4,619,002 7.8 8,891,164 16.96 8,615,886 16.86 8,426,181 16.07
اوراق 3,024,885 5.11 4,851,477 9.25 4,576,839 8.96 3,718,653 7.09
وجه نقد 50,423,228 85.18 38,015,012 72.52 37,328,830 73.08 39,694,835 75.72
سایر دارایی ها 983,164 1.66 846,242 1.61 700,681 1.37 705,996 1.34
میزان 5 سهم با بیشترین وزن در پورتفوی سهام صندوق 1,991,852 3.36 4,726,237 9.01 4,576,222 8.96 4,476,411 8.53
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد