ترکیب داراییهای دوره ای

تا تاریخ
شرح میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق میانگین روزانه دوره 90 روز گذشته میانگین روزانه 30 روز گذشته امروز
مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی
سهام 3,947,163 6.6 7,055,447 9.14 8,056,725 11.52 8,721,962 13.49
اوراق 2,778,754 4.64 4,825,568 6.25 4,800,966 6.86 4,337,505 6.71
وجه نقد 51,845,320 86.75 64,397,645 83.46 56,211,549 80.4 50,645,087 78.35
سایر دارایی ها 993,940 1.66 1,114,440 1.44 1,156,723 1.65 1,260,604 1.95
میزان 5 سهم با بیشترین وزن در پورتفوی سهام صندوق 1,414,339 2.36 1,402,080 1.81 0 0 0 0
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد