ترکیب داراییهای دوره ای

تا تاریخ
شرح میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق میانگین روزانه دوره 90 روز گذشته میانگین روزانه 30 روز گذشته امروز
مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی
سهام 3,659,670 6.29 5,763,096 6.3 5,733,212 6.39 6,045,064 6.92
اوراق 2,589,954 4.45 4,646,686 5.08 4,797,847 5.35 4,679,852 5.35
وجه نقد 50,699,332 87.16 80,044,799 87.63 78,211,771 87.25 75,462,012 86.4
سایر دارایی ها 982,862 1.68 878,977 0.96 893,220 0.99 1,143,085 1.3
میزان 5 سهم با بیشترین وزن در پورتفوی سهام صندوق 1,416,916 2.43 2,469,832 2.7 2,574,996 2.87 2,862,031 3.27
مبالغ بر حسب میلیون ریال می باشد
سایت های مرتبط
ارتباط با صندوق
اخبار
گزارش ها
درباره صندوق