صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۳۷۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۶۹۴۲
ترکیب داراییهای دوره ای
شرح میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته امروز
مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی
سهام ۵,۴۶۵,۱۲۸ ۹.۳۱ ۱۲,۳۴۴,۸۵۰ ۲۳.۳۴ ۱۲,۶۳۳,۷۰۳ ۲۴.۳۵ ۱۲,۹۳۸,۲۳۱ ۲۴.۹۹
اوراق ۳,۶۲۰,۱۹۵ ۶.۱۶ ۸,۰۳۳,۷۷۲ ۱۵.۱۹ ۸,۱۰۶,۱۶۱ ۱۵.۶۲ ۸,۱۲۶,۶۹۲ ۱۵.۶۹
وجه نقد ۴۸,۵۴۷,۸۵۳ ۸۲.۷۱ ۳۱,۷۹۴,۰۲۱ ۶۰.۱۳ ۲۹,۹۸۷,۴۱۳ ۵۷.۸۱ ۲۹,۵۷۳,۵۹۶ ۵۷.۱۳
سایر دارایی ها ۹۴۸,۰۵۹ ۱.۶۱ ۶۹۸,۸۹۷ ۱.۳۲ ۱,۰۲۷,۱۳۶ ۱.۹۸ ۹۷۳,۱۱۴ ۱.۸۷
میزان ۵ سهم با بیشترین وزن در پورتفوی سهام صندوق ۲,۵۷۳,۴۳۵ ۴.۳۸ ۷,۳۰۳,۵۴۶ ۱۳.۸۱ ۷,۵۴۲,۴۲۶ ۱۴.۵۴ ۷,۶۱۷,۹۳۰ ۱۴.۷۱
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد