ترکیب داراییهای دوره ای

تا تاریخ
شرح میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق میانگین روزانه دوره 90 روز گذشته میانگین روزانه 30 روز گذشته امروز
مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی
سهام 4,279,355 7.16 9,322,075 14.97 10,006,272 17.51 9,493,960 16.98
اوراق 2,879,514 4.82 4,628,893 7.43 4,724,806 8.27 4,931,768 8.82
وجه نقد 51,413,470 86.07 47,551,719 76.4 41,732,284 73.05 40,654,096 72.72
سایر دارایی ها 994,247 1.66 1,035,806 1.66 923,309 1.61 1,057,387 1.89
میزان 5 سهم با بیشترین وزن در پورتفوی سهام صندوق 1,410,702 2.36 947,857 1.52 2,784,330 4.87 5,065,403 9.06
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد