ترکیب داراییهای روزانه

از تاریخ تا تاریخ
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ سهام سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی
1 1397/07/24 9,993,198 16.89 % 4,611,140 7.8 % 0 0 % 43,852,778 74.13 % 695,592 1.66 % 0 0 %
2 1397/07/23 9,809,066 16.56 % 4,606,156 7.78 % 0 0 % 44,157,675 74.54 % 670,235 1.61 % 0 0 %
3 1397/07/22 9,448,978 16.07 % 4,383,221 7.45 % 0 0 % 44,339,087 75.39 % 644,835 1.58 % 0 0 %
4 1397/07/21 9,449,680 16.04 % 4,380,854 7.44 % 0 0 % 44,451,332 75.47 % 619,422 1.53 % 0 0 %
5 1397/07/20 9,814,000 16.46 % 4,424,688 7.42 % 0 0 % 44,794,621 75.12 % 594,660 1.48 % 0 0 %
6 1397/07/19 9,814,000 16.47 % 4,422,369 7.42 % 0 0 % 44,794,621 75.16 % 569,199 1.43 % 0 0 %
7 1397/07/18 9,814,000 16.47 % 4,420,052 7.42 % 0 0 % 44,794,621 75.19 % 543,767 1.39 % 0 0 %
8 1397/07/17 9,924,037 16.6 % 4,414,334 7.38 % 0 0 % 44,916,928 75.12 % 539,307 1.38 % 0 0 %
9 1397/07/16 9,617,275 16.14 % 4,411,909 7.4 % 0 0 % 45,049,860 75.6 % 513,117 1.34 % 0 0 %
10 1397/07/15 9,666,309 16.13 % 4,405,134 7.35 % 0 0 % 45,351,757 75.7 % 486,927 1.29 % 0 0 %