ترکیب داراییهای روزانه

از تاریخ تا تاریخ
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ سهام سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی
1 1397/09/24 9,023,183 16.96 % 4,737,113 8.9 % 0 0 % 38,592,362 72.52 % 861,800 2.03 % 4,784,961 8.99 %
2 1397/09/23 9,089,468 17.04 % 4,771,063 8.94 % 0 0 % 38,641,727 72.43 % 850,265 2.01 % 4,816,892 9.03 %
3 1397/09/22 9,089,468 17.04 % 4,768,820 8.94 % 0 0 % 38,641,727 72.46 % 827,625 1.96 % 4,816,892 9.03 %
4 1397/09/21 9,089,468 17.05 % 4,770,861 8.95 % 0 0 % 38,637,442 72.49 % 805,013 1.92 % 4,816,892 9.04 %
5 1397/09/20 9,160,729 17.15 % 4,773,702 8.94 % 0 0 % 38,683,948 72.43 % 789,099 1.89 % 4,874,930 9.13 %
6 1397/09/19 9,193,275 17.19 % 4,790,545 8.96 % 0 0 % 38,748,167 72.45 % 749,462 1.81 % 4,895,947 9.15 %
7 1397/09/18 9,188,282 17.16 % 5,079,397 9.48 % 0 0 % 38,822,117 72.49 % 464,460 1.28 % 4,888,829 9.13 %
8 1397/09/17 9,145,671 17.08 % 5,088,911 9.5 % 0 0 % 38,886,896 72.62 % 427,289 1.21 % 4,853,402 9.06 %
9 1397/09/16 9,144,504 17.06 % 5,081,740 9.48 % 0 0 % 38,968,665 72.72 % 395,560 1.16 % 4,887,281 9.12 %
10 1397/09/15 9,144,504 17.07 % 5,079,463 9.48 % 0 0 % 38,968,665 72.75 % 373,032 1.12 % 4,887,281 9.12 %