ترکیب دارایی‌های روزانه

از تاریخ تا تاریخ
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ سهام سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی
1 1397/11/29 8,426,181 16.07 % 3,718,653 7.09 % 0 0 % 39,694,835 75.73 % 579,471 1.35 % 4,476,411 8.54 %
2 1397/11/28 8,332,733 16 % 3,694,355 7.09 % 0 0 % 39,490,554 75.83 % 559,287 1.32 % 4,397,485 8.44 %
3 1397/11/27 8,402,086 16.17 % 3,682,288 7.09 % 0 0 % 39,345,307 75.71 % 540,002 1.28 % 4,444,499 8.55 %
4 1397/11/26 8,408,262 16.23 % 3,667,414 7.08 % 0 0 % 39,204,402 75.68 % 519,865 1.25 % 4,456,075 8.6 %
5 1397/11/25 8,408,262 16.24 % 3,666,060 7.08 % 0 0 % 39,204,402 75.72 % 499,751 1.21 % 4,456,075 8.61 %
6 1397/11/24 8,408,262 16.25 % 3,664,709 7.08 % 0 0 % 39,204,402 75.75 % 479,662 1.17 % 4,456,075 8.61 %
7 1397/11/23 8,487,826 16.46 % 3,662,797 7.1 % 0 0 % 38,966,296 75.55 % 460,503 1.14 % 4,521,774 8.77 %
8 1397/11/22 8,540,404 16.58 % 3,659,434 7.1 % 0 0 % 38,867,809 75.46 % 441,268 1.1 % 4,549,737 8.83 %
9 1397/11/21 8,540,404 16.59 % 3,658,086 7.1 % 0 0 % 38,867,809 75.49 % 421,250 1.06 % 4,549,737 8.84 %
10 1397/11/20 8,531,973 16.7 % 3,655,073 7.15 % 0 0 % 38,492,189 75.34 % 414,680 1.07 % 4,536,173 8.88 %