صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۳۷۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۶۹۴۲
ترکیب داراییهای روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ سهام سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی
۲۱ ۱۳۹۸/۰۵/۰۹ ۱۲,۵۰۴,۳۵۷ ۲۴.۲۸ % ۸,۱۱۸,۶۳۶ ۱۵.۷۷ % ۰ ۰ % ۲۹,۹۴۶,۹۵۳ ۵۸.۱۶ % ۹۲۲,۲۳۶ ۱.۸۸ % ۷,۴۳۱,۴۳۵ ۱۴.۴۳ %
۲۲ ۱۳۹۸/۰۵/۰۸ ۱۲,۴۴۷,۴۱۷ ۲۴.۰۶ % ۸,۱۱۱,۵۹۰ ۱۵.۶۸ % ۰ ۰ % ۲۹,۷۰۱,۵۲۲ ۵۷.۴۱ % ۱,۴۷۶,۲۲۱ ۲.۴۱ % ۷,۴۱۷,۳۵۸ ۱۴.۳۴ %
۲۳ ۱۳۹۸/۰۵/۰۷ ۱۲,۳۶۱,۷۶۱ ۲۳.۹۲ % ۸,۱۰۹,۲۲۴ ۱۵.۶۹ % ۰ ۰ % ۲۹,۷۵۷,۱۲۰ ۵۷.۵۷ % ۱,۴۵۶,۹۳۴ ۲.۳۹ % ۷,۳۷۶,۶۵۳ ۱۴.۲۷ %
۲۴ ۱۳۹۸/۰۵/۰۶ ۱۲,۳۴۶,۰۳۷ ۲۳.۸۴ % ۸,۰۹۸,۷۵۷ ۱۵.۶۴ % ۰ ۰ % ۲۹,۹۰۷,۷۹۷ ۵۷.۷۴ % ۱,۴۴۰,۵۶۲ ۲.۳۷ % ۷,۳۵۹,۶۴۰ ۱۴.۲۱ %
۲۵ ۱۳۹۸/۰۵/۰۵ ۱۲,۳۴۴,۳۱۳ ۲۳.۷۵ % ۸,۰۹۷,۲۵۴ ۱۵.۵۸ % ۰ ۰ % ۳۰,۱۰۲,۳۵۷ ۵۷.۹۳ % ۱,۴۲۱,۳۰۷ ۲.۳۴ % ۷,۳۵۵,۲۱۳ ۱۴.۱۵ %
۲۶ ۱۳۹۸/۰۵/۰۴ ۱۲,۴۵۴,۴۲۵ ۲۳.۹۲ % ۸,۱۰۰,۸۸۷ ۱۵.۵۶ % ۰ ۰ % ۳۰,۱۰۲,۳۵۷ ۵۷.۸۲ % ۱,۴۰۲,۰۶۸ ۲.۳۲ % ۷,۴۴۵,۲۱۷ ۱۴.۳ %
۲۷ ۱۳۹۸/۰۵/۰۳ ۱۲,۴۵۴,۴۲۵ ۲۳.۹۳ % ۸,۰۹۹,۰۲۸ ۱۵.۵۶ % ۰ ۰ % ۳۰,۱۰۲,۳۵۷ ۵۷.۸۵ % ۱,۳۸۲,۸۴۵ ۲.۳ % ۷,۴۴۵,۲۱۷ ۱۴.۳۱ %
۲۸ ۱۳۹۸/۰۵/۰۲ ۱۲,۴۵۴,۴۲۵ ۲۳.۹۴ % ۸,۰۹۷,۱۷۲ ۱۵.۵۷ % ۰ ۰ % ۳۰,۱۰۲,۳۵۷ ۵۷.۸۷ % ۱,۳۶۳,۶۳۸ ۲.۲۹ % ۷,۴۴۵,۲۱۷ ۱۴.۳۱ %
۲۹ ۱۳۹۸/۰۵/۰۱ ۱۲,۳۳۸,۴۸۹ ۲۳.۳۳ % ۸,۰۹۲,۲۱۲ ۱۵.۳ % ۰ ۰ % ۳۰,۹۶۴,۰۵۶ ۵۸.۵۵ % ۱,۴۹۱,۹۰۱ ۲.۳۷ % ۷,۴۰۰,۰۵۳ ۱۳.۹۹ %
۳۰ ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ ۱۲,۴۴۷,۵۴۰ ۲۳.۵ % ۸,۰۸۹,۵۰۸ ۱۵.۲۷ % ۰ ۰ % ۳۰,۹۸۴,۶۵۴ ۵۸.۵ % ۱,۴۴۰,۶۳۸ ۲.۲۹ % ۷,۴۵۰,۵۲۶ ۱۴.۰۷ %