صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۳۷۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۶۹۴۲
بازده دوره ای صندوق
اطلاعات بازدهی صندوق شامل بازدهی سالانه صندوق از ابتدای تاسیس تا پایان سال شمسی گذشته به تفکیک هر سال شمسی، بازدهی سالانه صندوق از ابتدای سال شمسی جاری تا تاریخ گزارش بطور روزانه، بازدهی صندوق در یکسال، سه ماهه، یک ماه، و یک هفته گذشته و نمودار بازدهی هفتگی صندوق از ابتدای تاسیس در مقایسه با نمودار بازدهی هفتگی کل بورس اوراق بهادار تهران
درجدول زیر بصورت ساده و سالانه شده ارائه که به روزرسانی آن در پایان هر هفته صورت می‌پذیرد.

توضیحات از تاریخ تا تاریخ بازدهی صندوق بازدهی بازار
روز اخیر ۱۳۹۸/۰۴/۲۹ ۱۳۹۸/۰۴/۳۰ (۰.۰۱۵)% %۱.۳۰۸
هفته گذشته ۱۳۹۸/۰۴/۲۳ ۱۳۹۸/۰۴/۳۰ %۰.۰۴۸ (۱.۵۴۴)%
ماه گذشته ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ ۱۳۹۸/۰۴/۳۰ %۰.۷۲۹ %۶.۲۹۴
۳ ماه اخیر ۱۳۹۸/۰۲/۰۲ ۱۳۹۸/۰۴/۳۰ %۳.۵۷۹ %۲۲.۱۹
۶ ماه ۱۳۹۷/۱۱/۰۲ ۱۳۹۸/۰۴/۳۰ %۱۱.۱۸۴ %۵۳.۳۴۹
یک سال اخیر ۱۳۹۷/۰۴/۳۰ ۱۳۹۸/۰۴/۳۰ %۲۲.۴۲۶ %۱۳۰.۵۳۷
تا زمان انتشار ۱۳۹۴/۰۷/۲۵ ۱۳۹۸/۰۴/۳۰ %۸۰.۵۹۹ %۲۹۵.۸۴
حداکثر بازده هفتگی از تاریخ تاسیس %۲۶۹.۸۴ %۶۰۸۸۲
حداقل بازده هفتگی از تاریخ تاسیس (۷۳.۲۹)% (۹۹.۴۸)%