مجامع صندوق

ردیف توضیحات دانلود تاریخ
1 موافقت سازمان بورس و اوراق بهادار با مجمع مورخ 97/07/11 صندوق با درآمد ثابت کوثر یکم مبنی بر تمدید مجوز صندوق دریافت خبر 1397/07/29
2 اسامی حاضرین در مجمع مورخ 97/07/11 دریافت خبر 1397/07/11
3 آگهی دعوت به مجامع صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم مورخ 1397/07/11 دریافت خبر 1397/07/10
4 موافقت سازمان بورس و اوراق بهادار با مجمع سالانه مورخ 96/12/19 صندوق با درآمد ثابت کوثر یکم مبنی بر تصویب صورت‌های مالی منتهی به 96/09/30 دریافت خبر 1397/01/22
5 اسامی حاضرین در مجمع مورخ 96/12/19 دریافت خبر 1396/12/21
6 برگزاری جلسه مجمع سالانه صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم روز شنبه مورخ 1396/12/19 دریافت خبر 1396/12/08
7 موافقت سازمان بورس و اوراق بهادار با مجمع مورخ 96/09/18 صندوق با درآمد ثابت کوثر یکم مبنی بر حذف رکن ضامن صندوق دریافت خبر 1396/11/21
8 موافقت سازمان بورس و اوراق بهادار با مجمع مورخ 96/10/23 مبنی بر کاهش نرخ بازدهی پیش بینی شده صندوق دریافت خبر 1396/11/14
9 موافقت سازمان بورس و اوراق بهادار با مجمع مورخ 96/09/18 مبنی بر تغییر کارمزد مدیر صندوق دریافت خبر 1396/11/09
10 موافقت سازمان بورس و اوراق بهادار با مجمع مورخ 96/09/18 صندوق با درآمد ثابت کوثر یکم دریافت خبر 1396/11/03
11 اسامی حاضرین در مجمع مورخ 96/10/23 دریافت خبر 1396/10/25
12 برگزاری جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم روز شنبه مورخ 1396/10/23 دریافت خبر 1396/10/25
13 اسامی حاضرین در مجمع مورخ 1396/09/18 صندوق کوثر یکم دریافت خبر 1396/09/18
14 موافقت سازمان بورس اوراق بهادار با تغییر مدیر ثبت صندوق با درآمد ثابت کوثر یکم دریافت خبر 1396/09/14
15 برگزاری مجمع صندوق کوثر یکم درخصوص افزایش سقف هزینه‌های صندوق و تغییر ترکیب دارایی‌های صندوق دریافت خبر 1396/09/14
16 موافقت سازمان بورس اوراق بهادار با افزایش سقف پرداخت های دوره ای از 21 درصد به 22 درصد سالانه دریافت خبر 1396/04/28
17 اسامی حاضرین در مجمع مورخ 1396/04/18 صندوق کوثر یکم دریافت خبر 1396/04/18
18 برگزاری مجمع صندوق کوثر یکم درخصوص تغییر نرخ بازدهی سالانه صندوق کوثر دریافت خبر 1396/04/14
19 موافقت سازمان بورس اوراق بهادار با مصوبات مجمع مورخ 1395/11/18 درخصوص تصویب صورت های مالی صندوق دریافت خبر 1395/11/26
20 اسامی حاضرین در مجمع مورخ 1395/11/18 صندوق کوثر دریافت خبر 1395/11/18
21 برگزاری مجمع سالانه صندوق کوثر دریافت خبر 1395/11/09
22 اصلاحیه- اسامی افراد حاضر در مجمع مورخ 30آذرماه دریافت خبر 1395/10/20
23 برگزاری مجمع صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم درخصوص هزینه های صندوق و تغییر ترکیب دارایی های صندوق دریافت خبر 1395/10/04
24 موافقت سازمان با مجمع مورخ اول شهریور ماه 1395 در خصوص تغییر نرخ کارمزد متولی دریافت خبر 1395/07/05
25 موافقت سازمان بورس اوراق بهادار با افزایش سقف واحدهای صندوق دریافت خبر 1395/06/06
26 اسامی افراد حاضر در مجمع مورخ1395/06/01 دریافت خبر 1395/06/01
27 برگزاری مجامع صندوق کوثر یکم در تاریخ 1395/06/01 دریافت خبر 1395/06/01
28 اطلاعیه برگزاری مجمع مورخ 1395/06/01 در خصوص افزایش سقف واحد های سرمایه‌گذاری دریافت خبر 1395/05/31
29 موافقت سازمان بورس اوراق بهادار با مجمع مورخ 1395/03/31 در خصوص هزینه دعوی به نفع یا علیه صندودق دریافت خبر 1395/05/05
30 موافقت سازمان بورس با مصوبات مجمع مورخ 1395/01/28 در خصوص افزایش سقف هزینه های صندوق و تغیر نوع صندوق از درآمد ثابت با سود تضمیمنی به نوع درامد ثابت با پیش‌بینی سود دریافت خبر 1395/03/24
31 برگزاری مجمع تصویب صورت های مالی و تمدید تصدی حسابرس در تاریخ 1395/01/28 و موافقت سازمان با مصوبات این مجمع دریافت خبر 1395/03/24
32 موافقت سازمان بورس اوراق بهادار با تغییر نرخ سود صندوق دریافت خبر 1395/03/18
33 موافقت سازمان بورس اوراق بهادار با افزایش سقف واحدهای صندوق از 50 میلیون واحد به 60 میلیون واحد دریافت خبر 1395/02/25
34 برگزاری مجمع تغییر صندوق از درآمد ثابت با سود تضمینی به صندوق با درآمد ثابت و با پیش بینی سود دریافت خبر 1395/02/25
35 برگزاری مجمع افزایش هزینه های صندوق دریافت خبر 1395/02/25
36 افزایش سقف واحدهای سرمایه گذاری به 50 میلیون واحد دریافت خبر 1395/01/08
37 برگزاری مجمع افزایش سقف واحدهای سرمایه گذاری دریافت خبر 1394/12/19
38 مصوبات مجمع 4/11/1394 دریافت خبر 1394/11/26
39 اطلاعیه مصوبات مجمع دریافت خبر 1394/11/25
40 برگزاری مجمع عمومی دریافت خبر 1394/11/03
41 مجوز افزایش سرمایه صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم از طرف سازمان بورس اوراق بهادار صادر گردید دریافت خبر 1394/09/18
42 برگزاری مجمع موسسین در تاریخ 1393/09/25 دریافت خبر 1394/06/08