مجامع صندوق

ردیف توضیحات دانلود تاریخ
1 موافقت سازمان بورس اوراق بهادار با افزایش سقف پرداخت های دوره ای از 21 درصد به 22 درصد سالانه دریافت خبر 1396/04/28
2 اسامی حاضرین در مجمع مورخ 1396/04/18 صندوق کوثر یکم دریافت خبر 1396/04/18
3 برگزاری مجمع صندوق کوثر یکم درخصوص تغییر نرخ بازدهی سالانه صندوق کوثر دریافت خبر 1396/04/14
4 موافقت سازمان بورس اوراق بهادار با مصوبات مجمع مورخ 1395/11/18 درخصوص تصویب صورت های مالی صندوق دریافت خبر 1395/11/26
5 اسامی حاضرین در مجمع مورخ 1395/11/18 صندوق کوثر دریافت خبر 1395/11/18
6 برگزاری مجمع سالانه صندوق کوثر دریافت خبر 1395/11/09
7 اصلاحیه- اسامی افراد حاضر در مجمع مورخ 30آذرماه دریافت خبر 1395/10/20
8 برگزاری مجمع صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم درخصوص هزینه های صندوق و تغییر ترکیب دارایی های صندوق دریافت خبر 1395/10/04
9 موافقت سازمان با مجمع مورخ اول شهریور ماه 1395 در خصوص تغییر نرخ کارمزد متولی دریافت خبر 1395/07/05
10 موافقت سازمان بورس اوراق بهادار با افزایش سقف واحدهای صندوق دریافت خبر 1395/06/06
11 اسامی افراد حاضر در مجمع مورخ1395/06/01 دریافت خبر 1395/06/01
12 برگزاری مجامع صندوق کوثر یکم در تاریخ 1395/06/01 دریافت خبر 1395/06/01
13 اطلاعیه برگزاری مجمع مورخ 1395/06/01 در خصوص افزایش سقف واحد های سرمایه‌گذاری دریافت خبر 1395/05/31
14 موافقت سازمان بورس اوراق بهادار با مجمع مورخ 1395/03/31 در خصوص هزینه دعوی به نفع یا علیه صندودق دریافت خبر 1395/05/05
15 موافقت سازمان بورس با مصوبات مجمع مورخ 1395/01/28 در خصوص افزایش سقف هزینه های صندوق و تغیر نوع صندوق از درآمد ثابت با سود تضمیمنی به نوع درامد ثابت با پیش‌بینی سود دریافت خبر 1395/03/24
16 برگزاری مجمع تصویب صورت های مالی و تمدید تصدی حسابرس در تاریخ 1395/01/28 و موافقت سازمان با مصوبات این مجمع دریافت خبر 1395/03/24
17 موافقت سازمان بورس اوراق بهادار با تغییر نرخ سود صندوق دریافت خبر 1395/03/18
18 موافقت سازمان بورس اوراق بهادار با افزایش سقف واحدهای صندوق از 50 میلیون واحد به 60 میلیون واحد دریافت خبر 1395/02/25
19 برگزاری مجمع تغییر صندوق از درآمد ثابت با سود تضمینی به صندوق با درآمد ثابت و با پیش بینی سود دریافت خبر 1395/02/25
20 برگزاری مجمع افزایش هزینه های صندوق دریافت خبر 1395/02/25
21 افزایش سقف واحدهای سرمایه گذاری به 50 میلیون واحد دریافت خبر 1395/01/08
22 برگزاری مجمع افزایش سقف واحدهای سرمایه گذاری دریافت خبر 1394/12/19
23 مصوبات مجمع 4/11/1394 دریافت خبر 1394/11/26
24 اطلاعیه مصوبات مجمع دریافت خبر 1394/11/25
25 برگزاری مجمع عمومی دریافت خبر 1394/11/03
26 مجوز افزایش سرمایه صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم از طرف سازمان بورس اوراق بهادار صادر گردید دریافت خبر 1394/09/18
27 برگزاری مجمع موسسین در تاریخ 1393/09/25 دریافت خبر 1394/06/08
سایت های مرتبط
ارتباط با صندوق
اخبار
گزارش ها
درباره صندوق