دسته بندی آخرین تغییرات اساسنامه و امیدنامه, اخبار صندوق, مجامع
عنوان خبر موافقت سازمان بورس اوراق بهادار با افزایش سقف پرداخت های دوره ای از 21 درصد به 22 درصد سالانه
منبع -
مقدمه بهاستحضار سرمایه گذاران محترم می‌رساند، سازمان بورس اوراق بهادار طی نامه شماره 34669/121 مورخ 1396/04/27 موافقت خود را با مجمع مورخ1396/04/18 درخصوص افزایش سقف پرداخت های دوره‌ای صندوق موضوع بند 1-3 امیدنامه از سالانه 21درصد به 22 درصد اعلام نمود. به منظور دریافت شرح مجمع به فایل پیوست مراجعه نمایید...
متن خبر

 

پیوست
مشاهده پیوست