ترکیب داراییهای دوره ای

تا تاریخ
شرح میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق میانگین روزانه دوره 90 روز گذشته میانگین روزانه 30 روز گذشته امروز
مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی
سهام 4,385,653 7.35 9,617,480 16.58 9,257,761 16.99 9,023,183 16.95
اوراق 2,924,536 4.9 4,663,827 8.04 4,928,424 9.04 4,737,113 8.9
وجه نقد 51,150,934 85.8 43,000,056 74.17 39,645,720 72.77 38,592,362 72.52
سایر دارایی ها 991,345 1.66 966,121 1.66 878,214 1.61 1,081,751 2.03
میزان 5 سهم با بیشترین وزن در پورتفوی سهام صندوق 1,486,438 2.49 2,300,058 3.96 4,931,786 9.05 4,784,961 8.99
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد