ترکیب داراییهای دوره ای

تا تاریخ
شرح میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق میانگین روزانه دوره 90 روز گذشته میانگین روزانه 30 روز گذشته امروز
مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی
سهام 3,007,831 6.18 4,256,347 7.58 4,317,774 5.94 4,417,489 5.54
اوراق 2,232,111 4.58 2,777,085 4.95 2,738,028 3.76 2,672,901 3.35
وجه نقد 42,072,248 86.46 47,991,995 85.55 64,836,020 89.19 71,454,121 89.69
سایر دارایی ها 1,032,798 2.12 1,071,531 1.91 797,665 1.09 1,123,326 1.41
میزان 5 سهم با بیشترین وزن در پورتفوی سهام صندوق 1,149,932 2.36 1,377,754 2.45 1,440,301 1.98 1,430,068 1.79
مبالغ بر حسب میلیون ریال می باشد
سایت های مرتبط
ارتباط با صندوق
اخبار
گزارش ها
درباره صندوق