ترکیب داراییهای دوره ای

تا تاریخ
شرح میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق میانگین روزانه دوره 90 روز گذشته میانگین روزانه 30 روز گذشته امروز
مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی
سهام 4,097,010 6.85 8,083,199 11.52 9,543,406 15.43 9,993,198 16.89
اوراق 2,821,155 4.71 4,703,961 6.7 4,376,582 7.08 4,611,140 7.79
وجه نقد 51,714,036 86.46 56,507,494 80.56 47,127,434 76.24 43,852,778 74.13
سایر دارایی ها 996,078 1.66 1,176,937 1.67 1,084,665 1.75 980,072 1.65
میزان 5 سهم با بیشترین وزن در پورتفوی سهام صندوق 1,376,857 2.3 433,495 0.61 0 0 0 0
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد