صورت های مالی صندوق

تاریخ تاریخ آپلود توضیحات دانلود
1396/07/30 1396/07/30 گزارش عملکرد 9 ماهه حسابرسی نشده دوره مالی منتهی به 1396/06/31 دانلود
1396/07/30 1396/07/30 صورت‌های مالی 9 ماهه حسابرسی نشده دوره مالی منتهی به 1396/06/31 دانلود
1396/05/21 1396/05/21 صورت مالی 6 ماهه حسابرسی شده دوره مالی منتهی به 1396/03/31 دانلود
1396/05/21 1396/05/21 گزارش عملکرد شش ماهه میان دوره ای حسابرسی شده منتهی به 31 خرداد 1396 دانلود
1396/05/01 1396/05/01 صورت مالی شش ماهه ممتهی به 1396/03/31 صندوق کوثر دانلود
1396/05/01 1396/05/01 گزارش عملکرد شش ماه منتهی به 1396/03/31(حسابرسی نشده) دانلود
1396/02/03 1396/02/03 صورت مالی سه ماهه منتهی به 1395/12/30 دانلود
1396/02/03 1396/02/03 گزارش عملکرد سه ماهه منتهی به 30 اسفند 1395 دانلود
1395/11/10 1395/11/10 گزارش عملکرد سالانه حسابرسی شده منتهی به 30 آذر 1395 دانلود
1395/11/10 1395/11/10 صورت مالی حسابرسی شده منتهی به 30 اذرماه دانلود
1395/10/25 1395/10/25 صورت مالی حسابرسی نشده صندوق کوثر یکم برای سال مالی منتهی به 1395/09/30 دانلود
1395/10/25 1395/10/25 گزارش عملکرد یکساله حسابرسی نشده صندوق کوثر یکم منتهی به 30/09/1395 دانلود
1395/08/03 1395/08/03 صورت مالی 9 ماهه منتهی به 1395/06/31 دانلود
1395/08/03 1395/08/03 گزارش عملکرد نه ماهه صندوق کوثر یکم برای دوره مالی منتهی به 1395/06/31 دانلود
1395/06/08 1395/06/08 صورت مالی میاندوره ای شش ماهه حسابرسی شده منتهی به 1395/03/31 دانلود
1395/06/08 1395/06/08 گزارش عملکرد شش ماهه منتهی به 1395/03/31 حسابرسی شده دانلود
1395/04/30 1395/04/30 گزارش عملکرد شش ماهه منتهی به 1395/03/31حسابرسی نشده دانلود
1395/04/30 1395/04/30 صورت مالی شش ماهه حسابرسی نشده منتهی به 1395/03/31 دانلود
1395/02/01 1395/02/01 گزارش عملکرد سه ماهه منتهی به 1394/12/9 دانلود
1395/02/01 1395/02/01 صورت مالی سه ماهه منتهی به 1394/12/29 حسابرسی نشده دانلود
1394/12/25 1394/12/25 گزارش عملکرد حسابرسی شده دوره مالی دو ماه و شش روزه منتهی به 30 آذرماه1394 دانلود
1394/12/25 1394/12/25 صورت های مالی حسابرسی شده دوره مالی دو ماه و شش روزه منتهی به 30 آذرماه1394 دانلود
1394/10/29 1394/10/29 گزارش عملکرد حسابرسی نشده دوره مالی دو ماه و شش روزه منتهی به 30 آذرماه1394 دانلود
1394/10/29 1394/10/29 صورت های مالی حسابرسی نشده دوره مالی دو ماه و شش روزه منتهی به 30 آذرماه1394 دانلود
سایت های مرتبط
ارتباط با صندوق
اخبار
گزارش ها
درباره صندوق