صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۳۷۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۶۹۴۲
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۳۹۹/۰۷/۲۸
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۸,۳۵۳,۷۸۹
تعداد واحدهای باقی مانده
۹۱,۶۴۶,۲۱۱
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۹,۵۴۱,۰۱۱,۷۳۱,۳۸۵
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱,۱۴۶,۸۶۶
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱,۱۴۲,۱۱۸
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱,۱۶۹,۵۶۶
تاریخ انتشار
۱۳۹۹/۰۷/۲۸
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
مدیر ثبت
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۴/۰۷/۲۵
نوع صندوق
بادرآمد ثابت با پیش بینی سود
  در حال دریافت اطلاعات نمودار
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
  ۱ ۱۳۹۹/۰۷/۲۸ ۱,۱۴۶,۸۶۶ ۱,۱۴۲,۱۱۸ ۲۷,۴۴۸ ۰ ۲۳۳,۲۰۶,۴۱۶ ۴,۷۷۳ ۲۲۴,۸۵۲,۶۲۷ ۸,۳۵۳,۷۸۹ ۹,۵۴۱,۰۱۱,۷۳۱,۳۸۵
  ۲ ۱۳۹۹/۰۷/۲۷ ۱,۱۵۱,۰۱۳ ۱,۱۴۶,۱۵۲ ۲۷,۵۱۲ ۰ ۲۳۳,۲۰۶,۴۱۶ ۰ ۲۲۴,۸۴۷,۸۵۴ ۸,۳۵۸,۵۶۲ ۹,۵۸۰,۱۸۱,۷۵۵,۳۲۲
  ۳ ۱۳۹۹/۰۷/۲۶ ۱,۱۵۵,۴۵۳ ۱,۱۵۰,۴۷۷ ۲۷,۵۹۱ ۰ ۲۳۳,۲۰۶,۴۱۶ ۰ ۲۲۴,۸۴۷,۸۵۴ ۸,۳۵۸,۵۶۲ ۹,۶۱۶,۳۳۰,۰۴۸,۱۱۲
  ۴ ۱۳۹۹/۰۷/۲۵ ۱,۱۵۴,۳۳۰ ۱,۱۴۹,۳۵۴ ۲۷,۶۷۰ ۰ ۲۳۳,۲۰۶,۴۱۶ ۰ ۲۲۴,۸۴۷,۸۵۴ ۸,۳۵۸,۵۶۲ ۹,۶۰۶,۹۴۲,۹۱۱,۱۶۴
  ۵ ۱۳۹۹/۰۷/۲۴ ۱,۱۵۳,۲۰۸ ۱,۱۴۸,۲۳۲ ۲۷,۷۵۰ ۰ ۲۳۳,۲۰۶,۴۱۶ ۵,۵۵۸ ۲۲۴,۸۴۷,۸۵۴ ۸,۳۵۸,۵۶۲ ۹,۵۹۷,۵۶۴,۲۵۸,۵۷۶
  ۶ ۱۳۹۹/۰۷/۲۳ ۱,۱۵۰,۶۴۹ ۱,۱۴۵,۶۷۵ ۲۷,۸۱۲ ۰ ۲۳۳,۲۰۶,۴۱۶ ۷,۹۱۹ ۲۲۴,۸۴۲,۲۹۶ ۸,۳۶۴,۱۲۰ ۹,۵۸۲,۵۶۶,۹۷۴,۲۱۸
  ۷ ۱۳۹۹/۰۷/۲۲ ۱,۱۴۴,۵۵۱ ۱,۱۳۹,۴۶۱ ۲۷,۸۶۴ ۰ ۲۳۳,۲۰۶,۴۱۶ ۹,۷۶۷ ۲۲۴,۸۳۴,۳۷۷ ۸,۳۷۲,۰۳۹ ۹,۵۳۹,۶۰۸,۸۲۷,۰۹۰
  ۸ ۱۳۹۹/۰۷/۲۱ ۱,۱۴۲,۷۴۰ ۱,۱۳۷,۶۲۶ ۲۷,۹۱۰ ۰ ۲۳۳,۲۰۶,۴۱۶ ۱۳,۱۹۴ ۲۲۴,۸۲۴,۶۱۰ ۸,۳۸۱,۸۰۶ ۹,۵۳۵,۳۵۶,۶۷۷,۹۶۷
  ۹ ۱۳۹۹/۰۷/۲۰ ۱,۱۴۲,۸۸۰ ۱,۱۳۷,۷۰۲ ۲۷,۹۴۷ ۰ ۲۳۳,۲۰۶,۴۱۶ ۱۰,۷۸۱ ۲۲۴,۸۱۱,۴۱۶ ۸,۳۹۵,۰۰۰ ۹,۵۵۱,۰۱۲,۰۶۲,۰۶۴
  ۱۰ ۱۳۹۹/۰۷/۱۹ ۱,۱۳۸,۳۰۳ ۱,۱۳۳,۳۱۳ ۲۷,۹۸۹ ۰ ۲۳۳,۲۰۶,۴۱۶ ۰ ۲۲۴,۸۰۰,۶۳۵ ۸,۴۰۵,۷۸۱ ۹,۵۲۶,۳۷۹,۱۵۱,۱۲۴
  ۱۱ ۱۳۹۹/۰۷/۱۸ ۱,۱۳۷,۴۰۳ ۱,۱۳۲,۴۸۶ ۲۸,۰۶۸ ۰ ۲۳۳,۲۰۶,۴۱۶ ۰ ۲۲۴,۸۰۰,۶۳۵ ۸,۴۰۵,۷۸۱ ۹,۵۱۹,۴۲۷,۴۷۹,۰۲۹
  ۱۲ ۱۳۹۹/۰۷/۱۷ ۱,۱۳۶,۳۰۳ ۱,۱۳۱,۳۸۶ ۲۸,۱۴۷ ۰ ۲۳۳,۲۰۶,۴۱۶ ۸,۱۰۵ ۲۲۴,۸۰۰,۶۳۵ ۸,۴۰۵,۷۸۱ ۹,۵۱۰,۱۷۹,۸۰۷,۵۰۷
  ۱۳ ۱۳۹۹/۰۷/۱۶ ۱,۱۳۵,۱۹۸ ۱,۱۳۰,۲۸۶ ۲۸,۱۹۹ ۰ ۲۳۳,۲۰۶,۴۱۶ ۵,۶۴۱ ۲۲۴,۷۹۲,۵۳۰ ۸,۴۱۳,۸۸۶ ۹,۵۱۰,۰۹۴,۲۹۳,۸۷۰
  ۱۴ ۱۳۹۹/۰۷/۱۵ ۱,۱۳۱,۵۱۴ ۱,۱۲۶,۷۶۶ ۲۸,۲۵۹ ۰ ۲۳۳,۲۰۶,۴۱۶ ۱۰,۹۰۱ ۲۲۴,۷۸۶,۸۸۹ ۸,۴۱۹,۵۲۷ ۹,۴۸۶,۸۳۹,۹۸۴,۳۰۲
  ۱۵ ۱۳۹۹/۰۷/۱۴ ۱,۱۲۶,۲۲۸ ۱,۱۲۱,۵۷۱ ۲۸,۳۰۱ ۰ ۲۳۳,۲۰۶,۴۱۶ ۱۸,۰۰۶ ۲۲۴,۷۷۵,۹۸۸ ۸,۴۳۰,۴۲۸ ۹,۴۵۵,۳۲۳,۰۷۵,۹۹۷
  ۱۶ ۱۳۹۹/۰۷/۱۳ ۱,۱۲۶,۵۶۶ ۱,۱۲۱,۹۷۸ ۱۵,۸۹۳ ۰ ۲۳۳,۲۰۶,۴۱۶ ۱۷,۵۲۸ ۲۲۴,۷۵۷,۹۸۲ ۸,۴۴۸,۴۳۴ ۹,۴۷۸,۹۵۸,۹۳۵,۳۶۶
  ۱۷ ۱۳۹۹/۰۷/۱۲ ۱,۱۲۵,۴۵۲ ۱,۱۲۱,۲۴۴ ۱۵,۹۳۹ ۰ ۲۳۳,۲۰۶,۴۱۶ ۰ ۲۲۴,۷۴۰,۴۵۴ ۸,۴۶۵,۹۶۲ ۹,۴۹۲,۴۱۱,۴۰۰,۲۱۵
  ۱۸ ۱۳۹۹/۰۷/۱۱ ۱,۱۲۲,۹۸۱ ۱,۱۱۸,۸۳۵ ۱۶,۰۱۷ ۰ ۲۳۳,۲۰۶,۴۱۶ ۰ ۲۲۴,۷۴۰,۴۵۴ ۸,۴۶۵,۹۶۲ ۹,۴۷۲,۰۱۷,۳۷۷,۵۶۵
  ۱۹ ۱۳۹۹/۰۷/۱۰ ۱,۱۲۱,۸۹۲ ۱,۱۱۷,۷۴۶ ۱۶,۰۹۵ ۰ ۲۳۳,۲۰۶,۴۱۶ ۱۶,۶۰۴ ۲۲۴,۷۴۰,۴۵۴ ۸,۴۶۵,۹۶۲ ۹,۴۶۲,۷۹۵,۶۳۲,۷۵۲
  ۲۰ ۱۳۹۹/۰۷/۰۹ ۱,۱۲۰,۸۰۱ ۱,۱۱۶,۶۶۳ ۱۶,۱۴۲ ۰ ۲۳۳,۲۰۶,۴۱۶ ۷,۹۰۴ ۲۲۴,۷۲۳,۸۵۰ ۸,۴۸۲,۵۶۶ ۹,۴۷۲,۱۶۵,۳۲۵,۸۷۶