صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۳۷۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۶۹۴۲
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۳۹۹/۰۱/۱۰
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۳۴,۱۲۹,۹۶۵
تعداد واحدهای باقی مانده
۶۵,۸۷۰,۰۳۵
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۳۴,۳۰۶,۶۰۵,۷۴۴,۵۸۸
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱,۰۱۳,۷۹۸
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱,۰۰۵,۱۷۶
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱,۰۱۹,۱۰۸
تاریخ انتشار
۱۳۹۹/۰۱/۱۰
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
مدیر ثبت
ضامن نقد شوندگی اول
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۴/۰۷/۲۵
نوع صندوق
بادرآمد ثابت با پیش بینی سود
ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱ ۱۳۹۹/۰۱/۱۰ ۱,۰۱۳,۷۹۸ ۱,۰۰۵,۱۷۶ ۱۳,۹۳۲ ۰ ۲۳۳,۲۰۶,۳۹۱ ۳۶,۳۹۹ ۱۹۹,۰۷۶,۴۲۶ ۳۴,۱۲۹,۹۶۵ ۳۴,۳۰۶,۶۰۵,۷۴۴,۵۸۸
۲ ۱۳۹۹/۰۱/۰۹ ۱,۰۱۲,۶۳۷ ۱,۰۰۴,۲۲۲ ۱۳,۹۳۷ ۰ ۲۳۳,۲۰۶,۳۹۱ ۰ ۱۹۹,۰۴۰,۰۲۷ ۳۴,۱۶۶,۳۶۴ ۳۴,۳۱۰,۶۳۰,۸۱۶,۱۵۸
۳ ۱۳۹۹/۰۱/۰۸ ۱,۰۱۱,۸۳۶ ۱,۰۰۳,۵۶۶ ۱۳,۹۵۶ ۰ ۲۳۳,۲۰۶,۳۹۱ ۰ ۱۹۹,۰۴۰,۰۲۷ ۳۴,۱۶۶,۳۶۴ ۳۴,۲۸۸,۱۹۳,۴۰۴,۷۶۳
۴ ۱۳۹۹/۰۱/۰۷ ۱,۰۱۱,۵۴۲ ۱,۰۰۳,۲۷۱ ۱۳,۹۷۶ ۰ ۲۳۳,۲۰۶,۳۹۱ ۳۰,۴۳۴ ۱۹۹,۰۴۰,۰۲۷ ۳۴,۱۶۶,۳۶۴ ۳۴,۲۷۸,۱۳۳,۴۶۰,۹۳۶
۵ ۱۳۹۹/۰۱/۰۶ ۱,۰۱۱,۲۴۰ ۱,۰۰۲,۹۷۷ ۱۳,۹۸۳ ۰ ۲۳۳,۲۰۶,۳۹۱ ۰ ۱۹۹,۰۰۹,۵۹۳ ۳۴,۱۹۶,۷۹۸ ۳۴,۲۹۸,۶۰۷,۷۲۶,۲۴۰
۶ ۱۳۹۹/۰۱/۰۵ ۱,۰۰۹,۵۶۶ ۱,۰۰۱,۴۸۴ ۱۴,۰۰۲ ۰ ۲۳۳,۲۰۶,۳۹۱ ۰ ۱۹۹,۰۰۹,۵۹۳ ۳۴,۱۹۶,۷۹۸ ۳۴,۲۴۷,۵۳۶,۲۲۰,۵۲۲
۷ ۱۳۹۹/۰۱/۰۴ ۱,۰۰۹,۲۷۸ ۱,۰۰۱,۱۷۶ ۱۴,۰۲۱ ۰ ۲۳۳,۲۰۶,۳۹۱ ۰ ۱۹۹,۰۰۹,۵۹۳ ۳۴,۱۹۶,۷۹۸ ۳۴,۲۳۷,۰۰۴,۲۳۱,۰۵۹
۸ ۱۳۹۹/۰۱/۰۳ ۱,۰۰۸,۹۸۴ ۱,۰۰۰,۸۸۲ ۱۴,۰۴۰ ۰ ۲۳۳,۲۰۶,۳۹۱ ۰ ۱۹۹,۰۰۹,۵۹۳ ۳۴,۱۹۶,۷۹۸ ۳۴,۲۲۶,۹۴۵,۵۳۹,۸۶۳
۹ ۱۳۹۹/۰۱/۰۲ ۱,۰۰۸,۶۹۰ ۱,۰۰۰,۵۸۷ ۱۴,۰۶۰ ۰ ۲۳۳,۲۰۶,۳۹۱ ۰ ۱۹۹,۰۰۹,۵۹۳ ۳۴,۱۹۶,۷۹۸ ۳۴,۲۱۶,۸۸۶,۹۸۹,۳۵۶
۱۰ ۱۳۹۹/۰۱/۰۱ ۱,۰۰۸,۳۹۶ ۱,۰۰۰,۲۹۴ ۱۴,۰۷۹ ۰ ۲۳۳,۲۰۶,۳۹۱ ۰ ۱۹۹,۰۰۹,۵۹۳ ۳۴,۱۹۶,۷۹۸ ۳۴,۲۰۶,۸۳۷,۹۵۱,۵۱۸
۱۱ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ ۱,۰۲۱,۸۳۸ ۱,۰۱۳,۷۳۵ ۱۴,۰۹۹ ۰ ۲۳۳,۲۰۶,۳۹۱ ۰ ۱۹۹,۰۰۹,۵۹۳ ۳۴,۱۹۶,۷۹۸ ۳۴,۶۶۶,۴۹۲,۰۸۱,۳۳۰
۱۲ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ ۱,۰۰۸,۱۰۳ ۱,۰۰۰,۰۰۰ ۱۴,۰۹۹ ۰ ۲۳۳,۲۰۶,۳۹۱ ۰ ۱۹۹,۰۰۹,۵۹۳ ۳۴,۱۹۶,۷۹۸ ۳۴,۱۹۶,۷۹۹,۰۶۰,۸۰۰
۱۳ ۱۳۹۸/۱۲/۲۸ ۱,۰۲۱,۳۶۳ ۱,۰۱۳,۲۶۰ ۱۴,۱۱۹ ۰ ۲۳۳,۲۰۶,۳۹۱ ۶۶,۷۹۳ ۱۹۹,۰۰۹,۵۹۳ ۳۴,۱۹۶,۷۹۸ ۳۴,۶۵۰,۲۶۰,۹۵۵,۷۲۴
۱۴ ۱۳۹۸/۱۲/۲۷ ۱,۰۱۹,۹۴۱ ۱,۰۱۱,۹۸۳ ۱۴,۱۱۰ ۰ ۲۳۳,۲۰۶,۳۹۱ ۰ ۱۹۸,۹۴۲,۸۰۰ ۳۴,۲۶۳,۵۹۱ ۳۴,۶۷۴,۱۷۸,۳۴۵,۶۴۳
۱۵ ۱۳۹۸/۱۲/۲۶ ۱,۰۱۹,۴۶۸ ۱,۰۱۱,۳۲۳ ۱۳,۶۶۰ ۰ ۲۳۳,۲۰۶,۳۹۱ ۷۶,۵۶۷ ۱۹۸,۹۴۲,۸۰۰ ۳۴,۲۶۳,۵۹۱ ۳۴,۶۵۱,۵۴۷,۷۲۸,۵۳۵
۱۶ ۱۳۹۸/۱۲/۲۵ ۱,۰۱۹,۱۵۶ ۱,۰۱۱,۲۴۵ ۱۳,۶۴۹ ۰ ۲۳۳,۲۰۶,۳۹۱ ۶۹,۴۸۱ ۱۹۸,۸۶۶,۲۳۳ ۳۴,۳۴۰,۱۵۸ ۳۴,۷۲۶,۳۰۰,۴۹۶,۴۱۴
۱۷ ۱۳۹۸/۱۲/۲۴ ۱,۰۱۸,۵۸۰ ۱,۰۱۰,۷۵۶ ۲,۰۱۷ ۰ ۲۳۳,۲۰۶,۳۹۱ ۰ ۱۹۸,۷۹۶,۷۵۲ ۳۴,۴۰۹,۶۳۹ ۳۴,۷۷۹,۷۵۱,۰۷۲,۵۶۳
۱۸ ۱۳۹۸/۱۲/۲۳ ۱,۰۱۷,۴۴۲ ۱,۰۰۹,۳۰۱ ۲,۰۲۸ ۰ ۲۳۳,۲۰۶,۳۹۱ ۰ ۱۹۸,۷۹۶,۷۵۲ ۳۴,۴۰۹,۶۳۹ ۳۴,۷۲۹,۶۸۵,۴۷۶,۵۴۶
۱۹ ۱۳۹۸/۱۲/۲۲ ۱,۰۱۷,۱۸۴ ۱,۰۰۹,۰۴۳ ۲,۰۳۹ ۰ ۲۳۳,۲۰۶,۳۹۱ ۶۰,۲۵۷ ۱۹۸,۷۹۶,۷۵۲ ۳۴,۴۰۹,۶۳۹ ۳۴,۷۲۰,۸۱۹,۴۸۶,۹۲۷
۲۰ ۱۳۹۸/۱۲/۲۱ ۱,۰۱۶,۹۱۲ ۱,۰۰۸,۷۸۶ ۲,۰۴۷ ۰ ۲۳۳,۲۰۶,۳۹۱ ۸۲,۱۷۷ ۱۹۸,۷۳۶,۴۹۵ ۳۴,۴۶۹,۸۹۶ ۳۴,۷۷۲,۷۴۷,۸۸۹,۶۲۴