صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۳۷۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۶۹۴۲
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۳۹۸/۰۵/۲۹
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۴۷,۶۳۵,۲۸۶
تعداد واحدهای باقی مانده
۵۲,۳۶۴,۷۱۴
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۴۸,۳۸۲,۴۳۱,۴۸۹,۹۰۶
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱,۰۱۹,۸۷۱
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱,۰۱۵,۶۸۵
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱,۰۳۶,۳۳۲
تاریخ انتشار
1398/05/29
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
مدیر ثبت
ضامن نقد شوندگی اول
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۴/۰۷/۲۵
نوع صندوق
بادرآمد ثابت با پیش بینی سود
ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱ ۱۳۹۸/۰۵/۲۹ ۱,۰۱۹,۸۷۱ ۱,۰۱۵,۶۸۵ ۲۰,۶۴۷ ۰ ۲۳۶,۹۷۹,۵۴۷ ۲۷,۹۸۸ ۱۹۰,۳۶۱,۷۱۴ ۴۷,۶۳۵,۲۸۶ ۴۸,۳۸۲,۴۳۱,۴۸۹,۹۰۶
۲ ۱۳۹۸/۰۵/۲۸ ۱,۰۱۹,۶۳۹ ۱,۰۱۵,۴۵۵ ۲۰,۶۳۴ ۰ ۲۳۶,۹۷۹,۵۴۷ ۴۴,۵۹۷ ۱۹۰,۳۳۳,۷۲۶ ۴۷,۶۶۳,۲۷۴ ۴۸,۳۹۹,۸۹۱,۱۲۱,۷۱۳
۳ ۱۳۹۸/۰۵/۲۷ ۱,۰۱۹,۳۲۷ ۱,۰۱۵,۱۵۶ ۲۰,۶۰۷ ۰ ۲۳۶,۹۷۹,۵۴۷ ۲۰,۴۰۰ ۱۹۰,۲۸۹,۱۲۹ ۴۷,۷۰۷,۸۷۱ ۴۸,۴۳۰,۹۳۸,۵۴۰,۸۵۹
۴ ۱۳۹۸/۰۵/۲۶ ۱,۰۱۹,۲۱۴ ۱,۰۱۵,۰۳۱ ۲۰,۵۷۷ ۰ ۲۳۶,۹۷۹,۵۴۷ ۰ ۱۹۰,۲۶۸,۷۲۹ ۴۷,۷۲۸,۲۷۱ ۴۸,۴۴۵,۶۷۱,۸۱۰,۵۲۶
۵ ۱۳۹۸/۰۵/۲۵ ۱,۰۱۸,۹۹۳ ۱,۰۱۴,۸۰۴ ۲۰,۵۸۹ ۰ ۲۳۶,۹۷۹,۵۴۷ ۰ ۱۹۰,۲۶۸,۷۲۹ ۴۷,۷۲۸,۲۷۱ ۴۸,۴۳۴,۸۴۶,۵۳۱,۳۹۷
۶ ۱۳۹۸/۰۵/۲۴ ۱,۰۱۸,۷۶۴ ۱,۰۱۴,۵۷۵ ۲۰,۵۸۹ ۰ ۲۳۶,۹۷۹,۵۴۷ ۳۰,۱۲۴ ۱۹۰,۲۶۸,۷۲۹ ۴۷,۷۲۸,۲۷۱ ۴۸,۴۲۳,۹۲۳,۶۹۳,۶۴۸
۷ ۱۳۹۸/۰۵/۲۳ ۱,۰۱۸,۵۳۰ ۱,۰۱۴,۳۴۳ ۲۰,۵۷۶ ۰ ۲۳۶,۹۷۹,۵۴۷ ۳۱,۸۷۶ ۱۹۰,۲۳۸,۶۰۵ ۴۷,۷۵۸,۳۹۵ ۴۸,۴۴۳,۴۱۲,۰۹۵,۱۶۳
۸ ۱۳۹۸/۰۵/۲۲ ۱,۰۱۸,۴۳۸ ۱,۰۱۴,۳۱۹ ۲۰,۵۶۱ ۰ ۲۳۶,۹۷۹,۵۴۷ ۰ ۱۹۰,۲۰۶,۷۲۹ ۴۷,۷۹۰,۲۷۱ ۴۸,۴۷۴,۵۹۲,۷۴۳,۰۵۲
۹ ۱۳۹۸/۰۵/۲۱ ۱,۰۱۸,۱۳۹ ۱,۰۱۴,۰۲۲ ۲۰,۵۴۵ ۰ ۲۳۶,۹۷۹,۵۴۷ ۵۸,۸۸۳ ۱۹۰,۲۰۶,۷۲۹ ۴۷,۷۹۰,۲۷۱ ۴۸,۴۶۰,۳۸۰,۶۸۳,۴۰۶
۱۰ ۱۳۹۸/۰۵/۲۰ ۱,۰۱۷,۹۰۶ ۱,۰۱۳,۷۹۴ ۲۰,۵۲۰ ۰ ۲۳۶,۹۷۹,۵۴۷ ۵۴,۰۲۲ ۱۹۰,۱۴۷,۸۴۶ ۴۷,۸۴۹,۱۵۴ ۴۸,۵۰۹,۱۸۲,۳۶۴,۴۷۸
۱۱ ۱۳۹۸/۰۵/۱۹ ۱,۰۱۷,۹۹۷ ۱,۰۱۳,۸۹۴ ۲۰,۳۰۸ ۰ ۲۳۶,۹۷۹,۵۴۷ ۰ ۱۹۰,۰۹۳,۸۲۴ ۴۷,۹۰۳,۱۷۶ ۴۸,۵۶۸,۷۴۱,۵۶۷,۹۴۸
۱۲ ۱۳۹۸/۰۵/۱۸ ۱,۰۱۸,۱۵۹ ۱,۰۱۴,۰۷۴ ۲۰,۲۹۴ ۰ ۲۳۶,۹۷۹,۵۴۷ ۰ ۱۹۰,۰۹۳,۸۲۴ ۴۷,۹۰۳,۱۷۶ ۴۸,۵۷۷,۳۵۱,۷۴۸,۲۳۹
۱۳ ۱۳۹۸/۰۵/۱۷ ۱,۰۱۷,۹۳۳ ۱,۰۱۳,۸۴۷ ۲۰,۲۹۴ ۰ ۲۳۶,۹۷۹,۵۴۷ ۵۰,۶۶۱ ۱۹۰,۰۹۳,۸۲۴ ۴۷,۹۰۳,۱۷۶ ۴۸,۵۶۶,۴۸۴,۷۱۱,۰۵۶
۱۴ ۱۳۹۸/۰۵/۱۶ ۱,۰۱۷,۷۰۲ ۱,۰۱۳,۶۲۰ ۲۰,۲۷۳ ۰ ۲۳۶,۹۷۹,۵۴۷ ۲۸,۸۳۰ ۱۹۰,۰۴۳,۱۶۳ ۴۷,۹۵۳,۸۳۷ ۴۸,۶۰۶,۹۷۸,۳۸۹,۷۸۰
۱۵ ۱۳۹۸/۰۵/۱۵ ۱,۰۱۷,۴۵۶ ۱,۰۱۳,۳۸۰ ۲۰,۲۶۶ ۰ ۲۳۶,۹۷۹,۵۴۷ ۳۱,۳۶۸ ۱۹۰,۰۱۴,۳۳۳ ۴۷,۹۸۲,۶۶۷ ۴۸,۶۲۴,۶۹۳,۱۳۹,۱۷۵
۱۶ ۱۳۹۸/۰۵/۱۴ ۱,۰۱۷,۶۸۱ ۱,۰۱۳,۶۰۹ ۲۰,۲۴۳ ۰ ۲۳۶,۹۷۹,۵۴۷ ۶۷,۷۸۸ ۱۸۹,۹۸۲,۹۶۵ ۴۸,۰۱۴,۰۳۵ ۴۸,۶۶۷,۴۶۵,۴۸۷,۴۹۳
۱۷ ۱۳۹۸/۰۵/۱۳ ۱,۰۱۷,۵۴۷ ۱,۰۱۳,۴۸۷ ۲۰,۲۱۰ ۰ ۲۳۶,۹۷۹,۵۴۷ ۴۳,۳۴۰ ۱۸۹,۹۱۵,۱۷۷ ۴۸,۰۸۱,۸۲۳ ۴۸,۷۳۰,۳۱۱,۱۸۹,۹۶۰
۱۸ ۱۳۹۸/۰۵/۱۲ ۱,۰۱۷,۳۹۵ ۱,۰۱۳,۳۶۱ ۲۰,۲۰۳ ۰ ۲۳۶,۹۷۹,۵۴۷ ۰ ۱۸۹,۸۷۱,۸۳۷ ۴۸,۱۲۵,۱۶۳ ۴۸,۷۶۸,۱۶۳,۷۸۴,۵۳۴
۱۹ ۱۳۹۸/۰۵/۱۱ ۱,۰۱۷,۲۶۱ ۱,۰۱۳,۲۴۸ ۲۰,۱۸۹ ۰ ۲۳۶,۹۷۹,۵۴۷ ۰ ۱۸۹,۸۷۱,۸۳۷ ۴۸,۱۲۵,۱۶۳ ۴۸,۷۶۲,۷۱۰,۹۲۵,۰۹۵
۲۰ ۱۳۹۸/۰۵/۱۰ ۱,۰۱۷,۰۳۷ ۱,۰۱۳,۰۲۵ ۲۰,۱۸۹ ۰ ۲۳۶,۹۷۹,۵۴۷ ۴۱,۴۷۵ ۱۸۹,۸۷۱,۸۳۷ ۴۸,۱۲۵,۱۶۳ ۴۸,۷۵۱,۹۷۲,۹۳۸,۴۳۹