صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۳۷۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۶۹۴۲
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۱/۰۵/۱۸
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱۶,۱۶۰,۱۷۸
تعداد واحدهای باقی مانده
۸۳,۸۳۹,۸۲۲
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۱۹,۵۵۰,۴۵۸,۲۴۳,۳۴۵
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱,۲۱۲,۰۷۰
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱,۲۰۹,۷۹۲
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱,۲۱۹,۱۱۶
تاریخ انتشار
۱۴۰۱/۰۵/۱۸
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
مدیر ثبت
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۴/۰۷/۲۵
نوع صندوق
بادرآمد ثابت با پیش بینی سود
  در حال دریافت اطلاعات نمودار
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال قیمت آماری تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
  ۱ ۱۴۰۱/۰۵/۱۸ ۱,۲۱۲,۰۷۰ ۱,۲۰۹,۷۹۲ ۱,۲۱۹,۱۱۶ ۹,۳۲۴ ۰ ۲۵۲,۴۳۷,۲۲۷ ۰ ۲۳۶,۲۷۷,۰۴۹ ۱۶,۱۶۰,۱۷۸ ۱۹,۵۵۰,۴۵۸,۲۴۳,۳۴۵
  ۲ ۱۴۰۱/۰۵/۱۷ ۱,۲۱۱,۴۵۳ ۱,۲۰۹,۱۸۵ ۱,۲۱۸,۵۵۰ ۹,۳۶۵ ۰ ۲۵۲,۴۳۷,۲۲۷ ۰ ۲۳۶,۲۷۷,۰۴۹ ۱۶,۱۶۰,۱۷۸ ۱۹,۵۴۰,۶۴۶,۵۸۳,۱۸۱
  ۳ ۱۴۰۱/۰۵/۱۶ ۱,۲۱۰,۸۲۶ ۱,۲۰۸,۵۵۹ ۱,۲۱۷,۹۶۵ ۹,۴۰۶ ۰ ۲۵۲,۴۳۷,۲۲۷ ۴,۶۶۶ ۲۳۶,۲۷۷,۰۴۹ ۱۶,۱۶۰,۱۷۸ ۱۹,۵۳۰,۵۲۸,۱۱۶,۹۲۷
  ۴ ۱۴۰۱/۰۵/۱۵ ۱,۲۱۰,۲۰۰ ۱,۲۰۷,۹۳۳ ۱,۲۱۷,۳۷۸ ۹,۴۴۵ ۰ ۲۵۲,۴۳۷,۲۲۷ ۰ ۲۳۶,۲۷۲,۳۸۳ ۱۶,۱۶۴,۸۴۴ ۱۹,۵۲۶,۰۵۶,۰۲۱,۰۶۵
  ۵ ۱۴۰۱/۰۵/۱۴ ۱,۲۰۹,۳۹۳ ۱,۲۰۷,۱۶۴ ۱,۲۱۶,۶۴۹ ۹,۴۸۵ ۰ ۲۵۲,۴۳۷,۲۲۷ ۰ ۲۳۶,۲۷۲,۳۸۳ ۱۶,۱۶۴,۸۴۴ ۱۹,۵۱۳,۶۱۳,۴۲۳,۷۱۲
  ۶ ۱۴۰۱/۰۵/۱۳ ۱,۲۰۸,۷۶۹ ۱,۲۰۶,۵۴۰ ۱,۲۱۶,۰۶۷ ۹,۵۲۷ ۰ ۲۵۲,۴۳۷,۲۲۷ ۲,۴۶۸ ۲۳۶,۲۷۲,۳۸۳ ۱۶,۱۶۴,۸۴۴ ۱۹,۵۰۳,۵۳۰,۴۷۷,۵۲۲
  ۷ ۱۴۰۱/۰۵/۱۲ ۱,۲۰۸,۱۴۴ ۱,۲۰۵,۹۱۵ ۱,۲۱۵,۴۸۱ ۹,۵۶۶ ۰ ۲۵۲,۴۳۷,۲۲۷ ۱,۱۳۱ ۲۳۶,۲۶۹,۹۱۵ ۱۶,۱۶۷,۳۱۲ ۱۹,۴۹۶,۴۰۶,۳۱۴,۳۱۷
  ۸ ۱۴۰۱/۰۵/۱۱ ۱,۲۰۷,۳۸۴ ۱,۲۰۵,۱۶۴ ۱,۲۱۴,۷۷۱ ۹,۶۰۷ ۰ ۲۵۲,۴۳۷,۲۲۷ ۶,۱۷۶ ۲۳۶,۲۶۸,۷۸۴ ۱۶,۱۶۸,۴۴۳ ۱۹,۴۸۵,۶۲۹,۲۷۴,۱۲۶
  ۹ ۱۴۰۱/۰۵/۱۰ ۱,۲۰۷,۳۰۳ ۱,۲۰۵,۰۵۳ ۱,۲۱۴,۶۹۷ ۹,۶۴۴ ۰ ۲۵۲,۴۳۷,۲۲۷ ۴,۰۰۷ ۲۳۶,۲۶۲,۶۰۸ ۱۶,۱۷۴,۶۱۹ ۱۹,۴۹۱,۲۷۳,۵۶۲,۶۹۸
  ۱۰ ۱۴۰۱/۰۵/۰۹ ۱,۲۰۶,۵۳۲ ۱,۲۰۴,۲۹۰ ۱,۲۱۳,۹۷۳ ۹,۶۸۳ ۰ ۲۵۲,۴۳۷,۲۲۷ ۲,۹۸۰ ۲۳۶,۲۵۸,۶۰۱ ۱۶,۱۷۸,۶۲۶ ۱۹,۴۸۳,۷۶۰,۱۰۲,۳۸۵
  ۱۱ ۱۴۰۱/۰۵/۰۸ ۱,۲۰۵,۹۹۱ ۱,۲۰۳,۷۳۱ ۱,۲۱۳,۴۵۳ ۹,۷۲۲ ۰ ۲۵۲,۴۳۷,۲۲۷ ۰ ۲۳۶,۲۵۵,۶۲۱ ۱۶,۱۸۱,۶۰۶ ۱۹,۴۷۸,۳۰۵,۱۵۳,۰۶۲
  ۱۲ ۱۴۰۱/۰۵/۰۷ ۱,۲۰۵,۲۴۶ ۱,۲۰۲,۹۹۲ ۱,۲۱۲,۷۵۵ ۹,۷۶۳ ۰ ۲۵۲,۴۳۷,۲۲۷ ۰ ۲۳۶,۲۵۵,۶۲۱ ۱۶,۱۸۱,۶۰۶ ۱۹,۴۶۶,۳۴۶,۳۸۱,۱۹۷
  ۱۳ ۱۴۰۱/۰۵/۰۶ ۱,۲۰۴,۶۲۷ ۱,۲۰۲,۳۷۴ ۱,۲۱۲,۱۷۷ ۹,۸۰۳ ۰ ۲۵۲,۴۳۷,۲۲۷ ۷,۶۵۷ ۲۳۶,۲۵۵,۶۲۱ ۱۶,۱۸۱,۶۰۶ ۱۹,۴۵۶,۳۳۴,۲۵۴,۷۳۴
  ۱۴ ۱۴۰۱/۰۵/۰۵ ۱,۲۰۴,۰۰۷ ۱,۲۰۱,۷۵۵ ۱,۲۱۱,۵۹۵ ۹,۸۴۰ ۰ ۲۵۲,۴۳۷,۲۲۷ ۵,۳۳۰ ۲۳۶,۲۴۷,۹۶۴ ۱۶,۱۸۹,۲۶۳ ۱۹,۴۵۵,۵۳۳,۵۷۸,۲۳۲
  ۱۵ ۱۴۰۱/۰۵/۰۴ ۱,۲۰۳,۲۹۳ ۱,۲۰۱,۰۵۴ ۱,۲۱۰,۹۳۲ ۹,۸۷۸ ۰ ۲۵۲,۴۳۷,۲۲۷ ۳,۳۸۷ ۲۳۶,۲۴۲,۶۳۴ ۱۶,۱۹۴,۵۹۳ ۱۹,۴۵۰,۵۷۴,۵۸۵,۰۴۲
  ۱۶ ۱۴۰۱/۰۵/۰۳ ۱,۲۰۲,۶۶۲ ۱,۲۰۰,۴۲۳ ۱,۲۱۰,۳۴۰ ۹,۹۱۷ ۰ ۲۵۲,۴۳۷,۲۲۷ ۶,۶۴۹ ۲۳۶,۲۳۹,۲۴۷ ۱۶,۱۹۷,۹۸۰ ۱۹,۴۴۴,۴۲۳,۱۵۹,۷۱۵
  ۱۷ ۱۴۰۱/۰۵/۰۲ ۱,۲۰۲,۱۹۰ ۱,۱۹۹,۹۱۷ ۱,۲۰۹,۸۷۱ ۹,۹۵۴ ۰ ۲۵۲,۴۳۷,۲۲۷ ۲,۳۱۰ ۲۳۶,۲۳۲,۵۹۸ ۱۶,۲۰۴,۶۲۹ ۱۹,۴۴۴,۲۱۱,۷۹۸,۷۴۴
  ۱۸ ۱۴۰۱/۰۵/۰۱ ۱,۲۰۱,۶۳۹ ۱,۱۹۹,۳۶۵ ۱,۲۰۹,۳۵۸ ۹,۹۹۳ ۰ ۲۵۲,۴۳۷,۲۲۷ ۰ ۲۳۶,۲۳۰,۲۸۸ ۱۶,۲۰۶,۹۳۹ ۱۹,۴۳۸,۰۳۲,۳۲۷,۲۶۴
  ۱۹ ۱۴۰۱/۰۴/۳۱ ۱,۲۱۹,۵۳۹ ۱,۲۱۷,۲۹۵ ۱,۲۲۷,۳۲۹ ۱۰,۰۳۴ ۰ ۲۵۲,۴۳۷,۲۲۷ ۰ ۲۳۶,۲۳۰,۲۸۸ ۱۶,۲۰۶,۹۳۹ ۱۹,۷۲۸,۶۱۸,۴۸۱,۹۲۶
  ۲۰ ۱۴۰۱/۰۴/۳۱ ۱,۲۰۰,۸۵۴ ۱,۱۹۸,۶۱۰ ۱,۲۰۸,۶۴۴ ۱۰,۰۳۴ ۰ ۲۵۲,۴۳۷,۲۲۷ ۰ ۲۳۶,۲۳۰,۲۸۸ ۱۶,۲۰۶,۹۳۹ ۱۹,۴۲۵,۷۹۱,۸۲۶,۷۱۱
  مشاهده همه