صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۳۷۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۶۹۴۲
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۳۹۹/۰۷/۰۱
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۸,۵۶۱,۶۹۱
تعداد واحدهای باقی مانده
۹۱,۴۳۸,۳۰۹
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۹,۵۰۴,۸۵۷,۴۵۶,۱۰۶
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱,۱۱۴,۰۲۷
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱,۱۱۰,۱۶۱
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱,۱۲۶,۷۷۴
تاریخ انتشار
۱۳۹۹/۰۷/۰۱
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
مدیر ثبت
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۴/۰۷/۲۵
نوع صندوق
بادرآمد ثابت با پیش بینی سود
  در حال دریافت اطلاعات نمودار
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
  ۱ ۱۳۹۹/۰۷/۰۱ ۱,۱۱۴,۰۲۷ ۱,۱۱۰,۱۶۱ ۱۶,۶۱۳ ۰ ۲۳۳,۲۰۶,۴۱۶ ۱۰,۰۴۷ ۲۲۴,۶۴۴,۷۲۵ ۸,۵۶۱,۶۹۱ ۹,۵۰۴,۸۵۷,۴۵۶,۱۰۶
  ۲ ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ ۱,۱۳۲,۷۸۳ ۱,۱۲۸,۹۲۶ ۱۶,۶۷۱ ۰ ۲۳۳,۲۰۶,۴۱۶ ۱۹,۰۱۵ ۲۲۴,۶۳۴,۶۷۸ ۸,۵۷۱,۷۳۸ ۹,۶۷۶,۸۵۵,۹۹۰,۴۶۷
  ۳ ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ ۱,۱۱۴,۰۹۸ ۱,۱۱۰,۲۴۱ ۱۶,۶۷۱ ۰ ۲۳۳,۲۰۶,۴۱۶ ۱۹,۰۱۵ ۲۲۴,۶۳۴,۶۷۸ ۸,۵۷۱,۷۳۸ ۹,۵۱۶,۶۹۳,۰۶۵,۹۳۷
  ۴ ۱۳۹۹/۰۶/۳۰ ۱,۱۱۷,۵۵۶ ۱,۱۱۳,۶۴۷ ۶,۵۶۸ ۰ ۲۳۳,۲۰۶,۴۱۶ ۱۰,۶۸۹ ۲۲۴,۶۱۵,۶۶۳ ۸,۵۹۰,۷۵۳ ۹,۵۶۷,۰۶۸,۱۱۲,۰۹۳
  ۵ ۱۳۹۹/۰۶/۲۹ ۱,۱۱۹,۰۰۵ ۱,۱۱۵,۰۴۴ ۶,۶۳۷ ۰ ۲۳۳,۲۰۶,۴۱۶ ۰ ۲۲۴,۶۰۴,۹۷۴ ۸,۶۰۱,۴۴۲ ۹,۵۹۰,۹۸۵,۸۷۵,۸۶۶
  ۶ ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ۱,۱۱۹,۱۶۵ ۱,۱۱۵,۱۶۴ ۶,۷۱۴ ۰ ۲۳۳,۲۰۶,۴۱۶ ۰ ۲۲۴,۶۰۴,۹۷۴ ۸,۶۰۱,۴۴۲ ۹,۵۹۲,۰۱۴,۹۶۶,۰۷۳
  ۷ ۱۳۹۹/۰۶/۲۷ ۱,۱۱۸,۰۹۸ ۱,۱۱۴,۰۹۶ ۶,۷۹۱ ۰ ۲۳۳,۲۰۶,۴۱۶ ۳۴,۲۹۲ ۲۲۴,۶۰۴,۹۷۴ ۸,۶۰۱,۴۴۲ ۹,۵۸۲,۸۳۴,۲۷۱,۷۷۶
  ۸ ۱۳۹۹/۰۶/۲۶ ۱,۱۱۷,۰۱۵ ۱,۱۱۳,۰۲۹ ۶,۸۴۱ ۰ ۲۳۳,۲۰۶,۴۱۶ ۱۷,۹۳۶ ۲۲۴,۵۷۰,۶۸۲ ۸,۶۳۵,۷۳۴ ۹,۶۱۱,۸۲۲,۶۱۷,۶۹۰
  ۹ ۱۳۹۹/۰۶/۲۵ ۱,۱۱۲,۵۸۴ ۱,۱۰۸,۶۳۳ ۶,۹۰۴ ۰ ۲۳۳,۲۰۶,۴۱۶ ۱۰,۹۴۸ ۲۲۴,۵۵۲,۷۴۶ ۸,۶۵۳,۶۷۰ ۹,۵۹۳,۷۴۴,۵۰۰,۲۸۱
  ۱۰ ۱۳۹۹/۰۶/۲۴ ۱,۱۱۱,۶۱۸ ۱,۱۰۷,۷۳۰ ۶,۹۷۲ ۰ ۲۳۳,۲۰۶,۴۱۶ ۲۴,۳۹۳ ۲۲۴,۵۴۱,۷۹۸ ۸,۶۶۴,۶۱۸ ۹,۵۹۸,۰۵۹,۴۴۶,۸۵۴
  ۱۱ ۱۳۹۹/۰۶/۲۳ ۱,۱۰۸,۵۶۴ ۱,۱۰۴,۷۳۳ ۷,۰۲۹ ۰ ۲۳۳,۲۰۶,۴۱۶ ۱۹,۳۸۰ ۲۲۴,۵۱۷,۴۰۵ ۸,۶۸۹,۰۱۱ ۹,۵۹۹,۰۴۰,۰۰۴,۷۵۴
  ۱۲ ۱۳۹۹/۰۶/۲۲ ۱,۱۰۷,۲۳۳ ۱,۱۰۳,۴۱۹ ۷,۰۸۹ ۰ ۲۳۳,۲۰۶,۴۱۶ ۰ ۲۲۴,۴۹۸,۰۲۵ ۸,۷۰۸,۳۹۱ ۹,۶۰۹,۰۰۵,۹۶۳,۹۲۴
  ۱۳ ۱۳۹۹/۰۶/۲۱ ۱,۱۰۹,۰۸۴ ۱,۱۰۵,۱۴۲ ۱۴,۱۸۳- ۰ ۲۳۳,۲۰۶,۴۱۶ ۰ ۲۲۴,۴۹۸,۰۲۵ ۸,۷۰۸,۳۹۱ ۹,۶۲۴,۰۰۴,۷۹۴,۰۸۵
  ۱۴ ۱۳۹۹/۰۶/۲۰ ۱,۱۰۸,۰۳۲ ۱,۱۰۴,۰۹۰ ۱۴,۱۵۱- ۰ ۲۳۳,۲۰۶,۴۱۶ ۱۸,۵۱۳ ۲۲۴,۴۹۸,۰۲۵ ۸,۷۰۸,۳۹۱ ۹,۶۱۴,۸۴۵,۷۲۴,۵۵۸
  ۱۵ ۱۳۹۹/۰۶/۱۹ ۱,۱۰۶,۹۲۸ ۱,۱۰۲,۹۹۴ ۱۴,۰۴۴- ۰ ۲۳۳,۲۰۶,۴۱۶ ۱۶,۴۴۳ ۲۲۴,۴۷۹,۵۱۲ ۸,۷۲۶,۹۰۴ ۹,۶۲۵,۷۲۴,۹۹۴,۱۳۳
  ۱۶ ۱۳۹۹/۰۶/۱۸ ۱,۱۰۶,۲۹۰ ۱,۱۰۲,۳۵۸ ۱۳,۹۴۳- ۰ ۲۳۳,۲۰۶,۴۱۶ ۱۹,۹۰۲ ۲۲۴,۴۶۳,۰۶۹ ۸,۷۴۳,۳۴۷ ۹,۶۳۸,۲۹۵,۸۹۹,۴۱۰
  ۱۷ ۱۳۹۹/۰۶/۱۷ ۱,۱۰۴,۱۷۷ ۱,۱۰۰,۲۳۷ ۱۳,۸۳۵- ۰ ۲۳۳,۲۰۶,۴۱۶ ۳۳,۳۱۸ ۲۲۴,۴۴۳,۱۶۷ ۸,۷۶۳,۲۴۹ ۹,۶۴۱,۶۵۳,۲۶۴,۰۲۶
  ۱۸ ۱۳۹۹/۰۶/۱۶ ۱,۱۰۲,۶۹۷ ۱,۰۹۸,۷۵۵ ۱۳,۷۰۷- ۰ ۲۳۳,۲۰۶,۴۱۶ ۲۷,۳۷۱ ۲۲۴,۴۰۹,۸۴۹ ۸,۷۹۶,۵۶۷ ۹,۶۶۵,۲۷۵,۲۵۶,۲۳۱
  ۱۹ ۱۳۹۹/۰۶/۱۵ ۱,۱۰۲,۴۸۰ ۱,۰۹۸,۵۰۳ ۱۳,۵۹۰- ۰ ۲۳۳,۲۰۶,۴۱۶ ۰ ۲۲۴,۳۸۲,۴۷۸ ۸,۸۲۳,۹۳۸ ۹,۶۹۳,۱۲۰,۷۰۰,۵۷۶
  ۲۰ ۱۳۹۹/۰۶/۱۴ ۱,۱۰۱,۰۴۵ ۱,۰۹۷,۰۰۷ ۱۳,۵۱۴- ۰ ۲۳۳,۲۰۶,۴۱۶ ۰ ۲۲۴,۳۸۲,۴۷۸ ۸,۸۲۳,۹۳۸ ۹,۶۷۹,۹۲۰,۹۶۳,۳۷۰