صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۳۷۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۶۹۴۲
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۳۹۹/۰۹/۱۱
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۸,۱۵۷,۴۸۱
تعداد واحدهای باقی مانده
۹۱,۸۴۲,۵۱۹
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۹,۵۶۸,۷۸۶,۵۸۸,۴۱۷
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱,۱۷۷,۷۶۱
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱,۱۷۳,۰۰۸
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱,۲۵۸,۳۹۹
تاریخ انتشار
۱۳۹۹/۰۹/۱۱
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
مدیر ثبت
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۴/۰۷/۲۵
نوع صندوق
بادرآمد ثابت با پیش بینی سود
  در حال دریافت اطلاعات نمودار
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
  ۱ ۱۳۹۹/۰۹/۱۱ ۱,۱۷۷,۷۶۱ ۱,۱۷۳,۰۰۸ ۸۵,۳۹۱ ۰ ۲۳۳,۲۰۶,۴۱۶ ۳,۴۱۳ ۲۲۵,۰۴۸,۹۳۵ ۸,۱۵۷,۴۸۱ ۹,۵۶۸,۷۸۶,۵۸۸,۴۱۷
  ۲ ۱۳۹۹/۰۹/۱۰ ۱,۱۷۵,۲۶۷ ۱,۱۷۰,۴۶۰ ۸۵,۴۰۳ ۰ ۲۳۳,۲۰۶,۴۱۶ ۶,۸۰۶ ۲۲۵,۰۴۵,۵۲۲ ۸,۱۶۰,۸۹۴ ۹,۵۵۱,۹۹۷,۶۹۷,۶۰۰
  ۳ ۱۳۹۹/۰۹/۰۹ ۱,۱۷۴,۱۸۹ ۱,۱۶۹,۴۸۳ ۸۵,۳۸۰ ۰ ۲۳۳,۲۰۶,۴۱۶ ۲,۲۸۹ ۲۲۵,۰۳۸,۷۱۶ ۸,۱۶۷,۷۰۰ ۹,۵۵۱,۹۸۲,۸۱۱,۲۳۷
  ۴ ۱۳۹۹/۰۹/۰۸ ۱,۱۷۲,۴۰۱ ۱,۱۶۷,۷۷۴ ۸۵,۴۰۴ ۰ ۲۳۳,۲۰۶,۴۱۶ ۰ ۲۲۵,۰۳۶,۴۲۷ ۸,۱۶۹,۹۸۹ ۹,۵۴۰,۷۰۴,۷۱۳,۳۴۶
  ۵ ۱۳۹۹/۰۹/۰۷ ۱,۱۶۶,۴۰۵ ۱,۱۶۱,۷۹۰ ۸۵,۴۵۲ ۰ ۲۳۳,۲۰۶,۴۱۶ ۰ ۲۲۵,۰۳۶,۴۲۷ ۸,۱۶۹,۹۸۹ ۹,۴۹۱,۸۱۲,۰۳۳,۹۰۹
  ۶ ۱۳۹۹/۰۹/۰۶ ۱,۱۶۴,۹۹۹ ۱,۱۶۰,۳۸۵ ۸۵,۴۹۹ ۰ ۲۳۳,۲۰۶,۴۱۶ ۵,۷۸۲ ۲۲۵,۰۳۶,۴۲۷ ۸,۱۶۹,۹۸۹ ۹,۴۸۰,۳۳۲,۱۴۹,۲۳۱
  ۷ ۱۳۹۹/۰۹/۰۵ ۱,۱۶۳,۵۷۸ ۱,۱۵۸,۹۶۷ ۸۵,۴۸۶ ۰ ۲۳۳,۲۰۶,۴۱۶ ۵,۴۶۷ ۲۲۵,۰۳۰,۶۴۵ ۸,۱۷۵,۷۷۱ ۹,۴۷۵,۴۴۵,۵۷۴,۱۵۸
  ۸ ۱۳۹۹/۰۹/۰۴ ۱,۱۵۸,۷۳۳ ۱,۱۵۴,۱۰۱ ۸۵,۴۷۷ ۰ ۲۳۳,۲۰۶,۴۱۶ ۴,۶۵۴ ۲۲۵,۰۲۵,۱۷۸ ۸,۱۸۱,۲۳۸ ۹,۴۴۱,۹۷۲,۵۸۴,۳۱۱
  ۹ ۱۳۹۹/۰۹/۰۳ ۱,۱۵۹,۲۵۱ ۱,۱۵۴,۵۶۹ ۸۵,۴۷۶ ۰ ۲۳۳,۲۰۶,۴۱۶ ۸,۱۴۶ ۲۲۵,۰۲۰,۵۲۴ ۸,۱۸۵,۸۹۲ ۹,۴۵۱,۱۷۳,۱۰۵,۹۶۹
  ۱۰ ۱۳۹۹/۰۹/۰۲ ۱,۱۵۴,۷۴۹ ۱,۱۵۰,۰۹۹ ۸۵,۴۳۹ ۰ ۲۳۳,۲۰۶,۴۱۶ ۴,۱۲۲ ۲۲۵,۰۱۲,۳۷۸ ۸,۱۹۴,۰۳۸ ۹,۴۲۳,۹۵۴,۱۹۲,۴۲۲
  ۱۱ ۱۳۹۹/۰۹/۰۱ ۱,۱۵۵,۲۷۸ ۱,۱۵۰,۵۷۴ ۸۵,۴۴۳ ۰ ۲۳۳,۲۰۶,۴۱۶ ۰ ۲۲۵,۰۰۸,۲۵۶ ۸,۱۹۸,۱۶۰ ۹,۴۳۲,۵۸۹,۳۵۵,۳۱۷
  ۱۲ ۱۳۹۹/۰۸/۳۰ ۱,۱۷۳,۶۵۷ ۱,۱۶۹,۰۱۱ ۸۵,۴۹۱ ۰ ۲۳۳,۲۰۶,۴۱۶ ۰ ۲۲۵,۰۰۸,۲۵۶ ۸,۱۹۸,۱۶۰ ۹,۵۸۳,۷۴۱,۸۵۷,۲۹۷
  ۱۳ ۱۳۹۹/۰۸/۳۰ ۱,۱۵۵,۵۷۵ ۱,۱۵۰,۹۲۹ ۸۵,۴۹۱ ۰ ۲۳۳,۲۰۶,۴۱۶ ۰ ۲۲۵,۰۰۸,۲۵۶ ۸,۱۹۸,۱۶۰ ۹,۴۳۵,۵۰۲,۷۲۸,۱۷۷
  ۱۴ ۱۳۹۹/۰۸/۲۹ ۱,۱۶۴,۳۱۰ ۱,۱۵۹,۶۶۴ ۸۵,۵۳۸ ۰ ۲۳۳,۲۰۶,۴۱۶ ۳,۳۳۰ ۲۲۵,۰۰۸,۲۵۶ ۸,۱۹۸,۱۶۰ ۹,۵۰۷,۱۱۰,۴۱۵,۰۷۶
  ۱۵ ۱۳۹۹/۰۸/۲۸ ۱,۱۶۲,۹۰۳ ۱,۱۵۸,۲۶۰ ۸۵,۵۵۱ ۰ ۲۳۳,۲۰۶,۴۱۶ ۲,۵۶۱ ۲۲۵,۰۰۴,۹۲۶ ۸,۲۰۱,۴۹۰ ۹,۴۹۹,۴۵۴,۷۴۷,۶۴۶
  ۱۶ ۱۳۹۹/۰۸/۲۷ ۱,۱۳۶,۵۷۸ ۱,۱۳۲,۱۱۴ ۸۵,۵۷۲ ۰ ۲۳۳,۲۰۶,۴۱۶ ۱۰,۱۷۸ ۲۲۵,۰۰۲,۳۶۵ ۸,۲۰۴,۰۵۱ ۹,۲۸۷,۹۲۳,۸۵۶,۷۸۶
  ۱۷ ۱۳۹۹/۰۸/۲۶ ۱,۱۳۳,۷۳۶ ۱,۱۲۹,۱۰۸ ۸۵,۵۱۴ ۰ ۲۳۳,۲۰۶,۴۱۶ ۶,۹۹۳ ۲۲۴,۹۹۲,۱۸۷ ۸,۲۱۴,۲۲۹ ۹,۲۷۴,۷۵۴,۱۸۵,۰۹۹
  ۱۸ ۱۳۹۹/۰۸/۲۵ ۱,۱۲۸,۷۴۸ ۱,۱۲۴,۱۸۹ ۸۵,۴۸۹ ۰ ۲۳۳,۲۰۶,۴۱۶ ۶,۸۷۰ ۲۲۴,۹۸۵,۱۹۴ ۸,۲۲۱,۲۲۲ ۹,۲۴۲,۲۱۰,۵۶۶,۱۹۸
  ۱۹ ۱۳۹۹/۰۸/۲۴ ۱,۱۲۴,۳۸۱ ۱,۱۱۹,۸۸۰ ۸۵,۴۶۴ ۰ ۲۳۳,۲۰۶,۴۱۶ ۰ ۲۲۴,۹۷۸,۳۲۴ ۸,۲۲۸,۰۹۲ ۹,۲۱۴,۴۷۳,۵۶۴,۷۹۲
  ۲۰ ۱۳۹۹/۰۸/۲۳ ۱,۱۵۲,۶۰۸ ۱,۱۴۸,۱۷۶ ۸۵,۵۱۲ ۰ ۲۳۳,۲۰۶,۴۱۶ ۰ ۲۲۴,۹۷۸,۳۲۴ ۸,۲۲۸,۰۹۲ ۹,۴۴۷,۳۰۱,۴۴۰,۳۷۲