صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۳۷۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۶۹۴۲
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۳۹۸/۰۷/۲۳
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۴۵,۲۱۷,۸۷۹
تعداد واحدهای باقی مانده
۵۴,۷۸۲,۱۲۱
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۴۵,۶۲۷,۶۳۰,۳۷۹,۸۵۲
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱,۰۱۴,۲۴۰
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱,۰۰۹,۰۶۲
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱,۰۲۴,۰۸۵
تاریخ انتشار
1398/07/23
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
مدیر ثبت
ضامن نقد شوندگی اول
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۴/۰۷/۲۵
نوع صندوق
بادرآمد ثابت با پیش بینی سود
ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱ ۱۳۹۸/۰۷/۲۳ ۱,۰۱۴,۲۴۰ ۱,۰۰۹,۰۶۲ ۱۵,۰۲۳ ۰ ۲۳۶,۹۸۳,۵۲۲ ۳۶,۳۳۳ ۱۹۲,۸۳۱,۶۴۷ ۴۵,۲۱۷,۸۷۹ ۴۵,۶۲۷,۶۳۰,۳۷۹,۸۵۲
۲ ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ ۱,۰۱۴,۰۶۹ ۱,۰۰۸,۷۳۸ ۱۵,۰۰۰ ۰ ۲۳۶,۹۸۳,۵۲۲ ۴۳,۵۷۸ ۱۹۲,۷۹۵,۳۱۴ ۴۵,۲۵۴,۲۱۲ ۴۵,۶۴۹,۶۶۰,۴۰۹,۰۰۵
۳ ۱۳۹۸/۰۷/۲۱ ۱,۰۱۳,۳۰۹ ۱,۰۰۷,۸۶۶ ۱۵,۰۸۸ ۰ ۲۳۶,۹۸۳,۵۲۲ ۳۰,۳۵۲ ۱۹۲,۷۵۱,۷۳۶ ۴۵,۲۹۷,۷۹۰ ۴۵,۶۵۴,۱۱۰,۲۷۷,۹۲۲
۴ ۱۳۹۸/۰۷/۲۰ ۱,۰۱۲,۷۲۲ ۱,۰۰۷,۳۳۱ ۱۵,۰۶۲ ۰ ۲۳۶,۹۸۳,۵۲۲ ۰ ۱۹۲,۷۲۱,۳۸۴ ۴۵,۳۲۸,۱۴۲ ۴۵,۶۶۰,۴۶۱,۹۳۳,۱۳۴
۵ ۱۳۹۸/۰۷/۱۹ ۱,۰۱۱,۹۹۰ ۱,۰۰۶,۷۰۷ ۱۵,۰۴۶ ۰ ۲۳۶,۹۸۳,۵۲۲ ۰ ۱۹۲,۷۲۱,۳۸۴ ۴۵,۳۲۸,۱۴۲ ۴۵,۶۳۲,۱۷۵,۲۰۸,۴۷۸
۶ ۱۳۹۸/۰۷/۱۸ ۱,۰۱۱,۷۵۴ ۱,۰۰۶,۴۷۱ ۱۵,۰۴۶ ۰ ۲۳۶,۹۸۳,۵۲۲ ۴۴,۲۰۰ ۱۹۲,۷۲۱,۳۸۴ ۴۵,۳۲۸,۱۴۲ ۴۵,۶۲۱,۴۶۰,۴۶۳,۳۸۴
۷ ۱۳۹۸/۰۷/۱۷ ۱,۰۱۱,۵۱۳ ۱,۰۰۶,۲۳۵ ۱۵,۰۳۱ ۰ ۲۳۶,۹۸۳,۵۲۲ ۶۱,۷۹۶ ۱۹۲,۶۷۷,۱۸۴ ۴۵,۳۷۲,۳۴۲ ۴۵,۶۵۵,۲۳۱,۴۶۵,۸۸۸
۸ ۱۳۹۸/۰۷/۱۶ ۱,۰۱۱,۷۵۴ ۱,۰۰۶,۴۴۵ ۱۴,۹۹۸ ۳,۹۷۵ ۲۳۶,۹۸۳,۵۲۲ ۵۳,۳۴۹ ۱۹۲,۶۱۵,۳۸۸ ۴۵,۴۳۴,۱۳۸ ۴۵,۷۲۶,۹۵۱,۴۸۲,۱۰۲
۹ ۱۳۹۸/۰۷/۱۵ ۱,۰۱۱,۱۱۱ ۱,۰۰۵,۶۵۹ ۱۴,۹۳۸ ۰ ۲۳۶,۹۷۹,۵۴۷ ۷۹,۱۵۲ ۱۹۲,۵۶۲,۰۳۹ ۴۵,۴۸۳,۵۱۲ ۴۵,۷۴۰,۹۲۴,۴۵۲,۴۹۸
۱۰ ۱۳۹۸/۰۷/۱۴ ۱,۰۱۰,۵۹۹ ۱,۰۰۵,۱۳۹ ۱۴,۷۶۹ ۰ ۲۳۶,۹۷۹,۵۴۷ ۶۸,۷۱۲ ۱۹۲,۴۸۲,۸۸۷ ۴۵,۵۶۲,۶۶۴ ۴۵,۷۹۶,۸۲۶,۸۴۹,۰۴۰
۱۱ ۱۳۹۸/۰۷/۱۳ ۱,۰۱۰,۴۶۲ ۱,۰۰۴,۸۹۴ ۱۴,۷۰۵ ۰ ۲۳۶,۹۷۹,۵۴۷ ۰ ۱۹۲,۴۱۴,۱۷۵ ۴۵,۶۳۱,۳۷۶ ۴۵,۸۵۴,۷۱۴,۳۶۴,۱۳۸
۱۲ ۱۳۹۸/۰۷/۱۲ ۱,۰۱۰,۲۰۶ ۱,۰۰۴,۷۰۴ ۱۴,۶۵۵ ۰ ۲۳۶,۹۷۹,۵۴۷ ۰ ۱۹۲,۴۱۴,۱۷۵ ۴۵,۶۳۱,۳۷۶ ۴۵,۸۴۶,۰۲۳,۶۶۶,۰۰۸
۱۳ ۱۳۹۸/۰۷/۱۱ ۱,۰۰۹,۹۷۳ ۱,۰۰۴,۴۷۱ ۱۴,۶۵۵ ۰ ۲۳۶,۹۷۹,۵۴۷ ۷۴,۱۸۳ ۱۹۲,۴۱۴,۱۷۵ ۴۵,۶۳۱,۳۷۶ ۴۵,۸۳۵,۳۹۸,۴۷۶,۴۱۰
۱۴ ۱۳۹۸/۰۷/۱۰ ۱,۰۰۹,۷۳۱ ۱,۰۰۴,۲۳۸ ۱۴,۶۳۱ ۰ ۲۳۶,۹۷۹,۵۴۷ ۷۰,۶۸۸ ۱۹۲,۳۳۹,۹۹۲ ۴۵,۷۰۵,۵۵۹ ۴۵,۸۹۹,۲۸۰,۴۳۹,۷۷۳
۱۵ ۱۳۹۸/۰۷/۰۹ ۱,۰۰۹,۲۰۹ ۱,۰۰۳,۹۸۵ ۱۴,۶۰۲ ۰ ۲۳۶,۹۷۹,۵۴۷ ۹۷,۰۲۸ ۱۹۲,۲۶۹,۳۰۴ ۴۵,۷۷۶,۲۴۷ ۴۵,۹۵۸,۶۴۳,۳۹۵,۷۳۷
۱۶ ۱۳۹۸/۰۷/۰۸ ۱,۰۰۸,۸۰۳ ۱,۰۰۳,۵۸۷ ۱۴,۵۵۸ ۰ ۲۳۶,۹۷۹,۵۴۷ ۲۱۹,۶۵۳ ۱۹۲,۱۷۲,۲۷۶ ۴۵,۸۷۳,۲۷۵ ۴۶,۰۳۷,۸۳۹,۰۶۵,۹۳۴
۱۷ ۱۳۹۸/۰۷/۰۷ ۱,۰۰۸,۱۵۱ ۱,۰۰۳,۰۴۵ ۱۴,۴۸۳ ۰ ۲۳۶,۹۷۹,۵۴۷ ۳۵۴,۸۵۱ ۱۹۱,۹۵۲,۶۲۳ ۴۶,۰۹۲,۹۲۸ ۴۶,۲۳۳,۲۹۹,۴۴۶,۳۳۴
۱۸ ۱۳۹۸/۰۷/۰۶ ۱,۰۰۷,۹۳۱ ۱,۰۰۲,۸۱۵ ۱۴,۳۴۹ ۰ ۲۳۶,۹۷۹,۵۴۷ ۰ ۱۹۱,۵۹۷,۷۷۲ ۴۶,۴۴۷,۷۷۹ ۴۶,۵۷۸,۵۵۱,۹۵۴,۲۹۰
۱۹ ۱۳۹۸/۰۷/۰۵ ۱,۰۰۷,۴۰۸ ۱,۰۰۲,۳۶۹ ۱۴,۳۴۲ ۰ ۲۳۶,۹۷۹,۵۴۷ ۰ ۱۹۱,۵۹۷,۷۷۲ ۴۶,۴۴۷,۷۷۹ ۴۶,۵۵۷,۷۹۷,۷۸۳,۰۳۸
۲۰ ۱۳۹۸/۰۷/۰۴ ۱,۰۰۷,۱۷۵ ۱,۰۰۲,۱۳۶ ۱۴,۳۴۲ ۰ ۲۳۶,۹۷۹,۵۴۷ ۵۷,۲۵۲ ۱۹۱,۵۹۷,۷۷۲ ۴۶,۴۴۷,۷۷۹ ۴۶,۵۴۶,۹۷۴,۳۴۷,۵۱۴