صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۳۷۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۶۹۴۲
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۳۹۸/۱۱/۰۶
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۳۹,۹۳۶,۸۴۷
تعداد واحدهای باقی مانده
۶۰,۰۶۳,۱۵۳
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۴۰,۰۳۱,۷۹۲,۸۳۰,۲۵۴
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱,۰۰۹,۰۹۰
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱,۰۰۲,۳۷۷
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱,۰۰۵,۰۲۹
تاریخ انتشار
۱۳۹۸/۱۱/۰۶
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
مدیر ثبت
ضامن نقد شوندگی اول
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۴/۰۷/۲۵
نوع صندوق
بادرآمد ثابت با پیش بینی سود
ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱ ۱۳۹۸/۱۱/۰۶ ۱,۰۰۹,۰۹۰ ۱,۰۰۲,۳۷۷ ۲,۶۵۲ ۰ ۲۳۶,۹۸۳,۵۲۲ ۱۲۶,۳۸۲ ۱۹۸,۲۵۲,۵۵۰ ۳۹,۹۳۶,۸۴۷ ۴۰,۰۳۱,۷۹۲,۸۳۰,۲۵۴
۲ ۱۳۹۸/۱۱/۰۵ ۱,۰۰۸,۸۷۱ ۱,۰۰۲,۱۷۳ ۲,۶۵۴ ۰ ۲۳۶,۹۸۳,۵۲۲ ۰ ۱۹۸,۱۲۶,۱۶۸ ۴۰,۰۶۳,۲۲۹ ۴۰,۱۵۰,۲۹۳,۷۹۰,۲۰۱
۳ ۱۳۹۸/۱۱/۰۴ ۱,۰۰۸,۴۳۸ ۱,۰۰۱,۸۰۹ ۲,۶۶۴ ۰ ۲۳۶,۹۸۳,۵۲۲ ۰ ۱۹۸,۱۲۶,۱۶۸ ۴۰,۰۶۳,۲۲۹ ۴۰,۱۳۵,۶۹۴,۳۳۳,۰۴۸
۴ ۱۳۹۸/۱۱/۰۳ ۱,۰۰۸,۱۴۱ ۱,۰۰۱,۵۱۲ ۲,۶۷۴ ۰ ۲۳۶,۹۸۳,۵۲۲ ۲۲۳,۵۳۷ ۱۹۸,۱۲۶,۱۶۸ ۴۰,۰۶۳,۲۲۹ ۴۰,۱۲۳,۷۸۵,۹۳۹,۳۳۷
۵ ۱۳۹۸/۱۱/۰۲ ۱,۰۰۷,۸۰۷ ۱,۰۰۱,۲۱۵ ۲,۶۶۸ ۰ ۲۳۶,۹۸۳,۵۲۲ ۱۳۷,۴۲۱ ۱۹۷,۹۰۲,۶۳۱ ۴۰,۲۸۶,۷۶۶ ۴۰,۳۳۵,۶۹۷,۳۵۳,۴۳۶
۶ ۱۳۹۸/۱۱/۰۱ ۱,۰۰۷,۱۵۷ ۱,۰۰۰,۶۷۸ ۲,۶۶۵ ۰ ۲۳۶,۹۸۳,۵۲۲ ۴۹,۷۶۱ ۱۹۷,۷۶۵,۲۱۰ ۴۰,۴۲۴,۱۸۷ ۴۰,۴۵۱,۵۸۹,۴۳۵,۷۴۸
۷ ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ۱,۰۲۲,۳۹۵ ۱,۰۱۵,۸۴۶ ۲,۶۶۹ ۰ ۲۳۶,۹۸۳,۵۲۲ ۴۷,۵۲۵ ۱۹۷,۷۱۵,۴۴۹ ۴۰,۴۷۳,۹۴۸ ۴۱,۱۱۵,۲۸۳,۰۵۵,۲۷۸
۸ ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ۱,۰۰۶,۵۴۹ ۱,۰۰۰,۰۰۰ ۲,۶۶۹ ۰ ۲۳۶,۹۸۳,۵۲۲ ۴۷,۵۲۵ ۱۹۷,۷۱۵,۴۴۹ ۴۰,۴۷۳,۹۴۸ ۴۰,۴۷۳,۹۳۲,۸۷۵,۲۷۰
۹ ۱۳۹۸/۱۰/۲۹ ۱,۰۲۳,۷۰۴ ۱,۰۱۷,۱۳۵ ۱,۰۰۸ ۰ ۲۳۶,۹۸۳,۵۲۲ ۲۸,۰۵۷ ۱۹۷,۶۲۰,۳۹۹ ۴۰,۵۲۱,۴۷۳ ۴۱,۲۱۵,۸۰۷,۳۵۴,۱۸۹
۱۰ ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ۱,۰۱۱,۰۷۳ ۱,۰۰۴,۵۱۹ ۱,۰۱۷ ۰ ۲۳۶,۹۸۳,۵۲۲ ۰ ۱۹۷,۵۹۲,۳۴۲ ۴۰,۵۴۹,۵۳۰ ۴۰,۷۳۲,۷۵۳,۸۵۶,۰۲۸
۱۱ ۱۳۹۸/۱۰/۲۷ ۱,۰۰۸,۸۱۴ ۱,۰۰۲,۴۳۲ ۵,۹۵۵ ۰ ۲۳۶,۹۸۳,۵۲۲ ۰ ۱۹۷,۵۹۲,۳۴۲ ۴۰,۵۴۹,۵۳۰ ۴۰,۶۴۸,۱۲۹,۰۷۹,۲۳۶
۱۲ ۱۳۹۸/۱۰/۲۶ ۱,۰۰۸,۵۲۲ ۱,۰۰۲,۱۳۹ ۵,۹۶۵ ۰ ۲۳۶,۹۸۳,۵۲۲ ۳۱,۲۱۳ ۱۹۷,۵۹۲,۳۴۲ ۴۰,۵۴۹,۵۳۰ ۴۰,۶۳۶,۲۷۵,۰۴۴,۰۷۰
۱۳ ۱۳۹۸/۱۰/۲۵ ۱,۰۰۸,۳۳۴ ۱,۰۰۱,۹۵۶ ۵,۹۷۱ ۰ ۲۳۶,۹۸۳,۵۲۲ ۳۵,۰۵۶ ۱۹۷,۵۶۱,۱۲۹ ۴۰,۵۸۰,۷۴۳ ۴۰,۶۶۰,۱۳۸,۷۸۹,۱۸۲
۱۴ ۱۳۹۸/۱۰/۲۴ ۱,۰۰۸,۹۷۱ ۱,۰۰۲,۶۴۱ ۱۲,۱۲۵ ۰ ۲۳۶,۹۸۳,۵۲۲ ۳۲,۲۳۰ ۱۹۷,۵۲۶,۰۷۳ ۴۰,۶۱۵,۷۹۹ ۴۰,۷۲۳,۰۴۵,۲۴۸,۰۹۵
۱۵ ۱۳۹۸/۱۰/۲۳ ۱,۰۰۸,۷۲۱ ۱,۰۰۲,۴۹۷ ۱۲,۱۲۵ ۰ ۲۳۶,۹۸۳,۵۲۲ ۷۹,۸۵۶ ۱۹۷,۴۹۳,۸۴۳ ۴۰,۶۴۸,۰۲۹ ۴۰,۷۴۹,۵۳۲,۹۶۰,۱۳۱
۱۶ ۱۳۹۸/۱۰/۲۲ ۱,۰۰۸,۰۳۱ ۱,۰۰۲,۱۱۳ ۱۲,۱۱۱ ۰ ۲۳۶,۹۸۳,۵۲۲ ۵۵,۶۵۱ ۱۹۷,۴۱۳,۹۸۷ ۴۰,۷۲۷,۸۸۵ ۴۰,۸۱۳,۹۵۵,۸۲۴,۲۶۳
۱۷ ۱۳۹۸/۱۰/۲۱ ۱,۰۰۷,۲۹۲ ۱,۰۰۱,۵۸۸ ۱۲,۱۰۴ ۰ ۲۳۶,۹۸۳,۵۲۲ ۰ ۱۹۷,۳۵۸,۳۳۶ ۴۰,۷۸۳,۵۳۶ ۴۰,۸۴۸,۳۰۶,۱۰۸,۰۹۸
۱۸ ۱۳۹۸/۱۰/۲۰ ۱,۰۰۶,۸۹۰ ۱,۰۰۱,۲۶۲ ۱۲,۱۱۴ ۰ ۲۳۶,۹۸۳,۵۲۲ ۰ ۱۹۷,۳۵۸,۳۳۶ ۴۰,۷۸۳,۵۳۶ ۴۰,۸۳۵,۰۱۶,۱۷۰,۶۹۸
۱۹ ۱۳۹۸/۱۰/۱۹ ۱,۰۰۶,۶۰۰ ۱,۰۰۰,۹۷۲ ۱۲,۱۲۴ ۰ ۲۳۶,۹۸۳,۵۲۲ ۵۷,۵۹۶ ۱۹۷,۳۵۸,۳۳۶ ۴۰,۷۸۳,۵۳۶ ۴۰,۸۲۳,۱۹۷,۴۳۱,۳۰۲
۲۰ ۱۳۹۸/۱۰/۱۸ ۱,۰۰۶,۳۰۳ ۱,۰۰۰,۶۸۳ ۱۲,۱۱۶ ۰ ۲۳۶,۹۸۳,۵۲۲ ۰ ۱۹۷,۳۰۰,۷۴۰ ۴۰,۸۴۱,۱۳۲ ۴۰,۸۶۹,۰۲۴,۹۱۲,۲۹۵