صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۳۷۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۶۹۴۲
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۳۹۹/۰۴/۱۴
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۳۰,۷۸۳,۵۷۹
تعداد واحدهای باقی مانده
۶۹,۲۱۶,۴۲۱
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۳۲,۲۴۱,۸۵۴,۴۵۳,۸۳۱
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱,۰۵۱,۰۷۹
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱,۰۴۷,۳۷۲
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱,۰۱۹,۸۰۹
تاریخ انتشار
۱۳۹۹/۰۴/۱۴
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
مدیر ثبت
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۴/۰۷/۲۵
نوع صندوق
بادرآمد ثابت با پیش بینی سود
  در حال دریافت اطلاعات نمودار
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
  ۱ ۱۳۹۹/۰۴/۱۴ ۱,۰۵۱,۰۷۹ ۱,۰۴۷,۳۷۲ ۲۷,۵۶۳- ۰ ۲۳۳,۲۰۶,۴۱۶ ۰ ۲۰۲,۴۲۲,۸۳۷ ۳۰,۷۸۳,۵۷۹ ۳۲,۲۴۱,۸۵۴,۴۵۳,۸۳۱
  ۲ ۱۳۹۹/۰۴/۱۳ ۱,۰۵۰,۵۴۸ ۱,۰۴۶,۸۵۷ ۲۷,۵۴۱- ۰ ۲۳۳,۲۰۶,۴۱۶ ۰ ۲۰۲,۴۲۲,۸۳۷ ۳۰,۷۸۳,۵۷۹ ۳۲,۲۲۶,۰۱۰,۴۶۲,۸۶۶
  ۳ ۱۳۹۹/۰۴/۱۲ ۱,۰۵۰,۲۴۳ ۱,۰۴۶,۵۵۲ ۲۷,۵۱۹- ۰ ۲۳۳,۲۰۶,۴۱۶ ۵۵,۸۹۷ ۲۰۲,۴۲۲,۸۳۷ ۳۰,۷۸۳,۵۷۹ ۳۲,۲۱۶,۶۲۸,۳۸۴,۷۱۳
  ۴ ۱۳۹۹/۰۴/۱۱ ۱,۰۴۹,۹۳۴ ۱,۰۴۶,۲۵۱ ۲۷,۴۴۹- ۰ ۲۳۳,۲۰۶,۴۱۶ ۵۵,۴۶۶ ۲۰۲,۳۶۶,۹۴۰ ۳۰,۸۳۹,۴۷۶ ۳۲,۲۶۵,۸۲۲,۲۱۴,۱۴۳
  ۵ ۱۳۹۹/۰۴/۱۰ ۱,۰۴۹,۰۷۴ ۱,۰۴۵,۴۹۸ ۱۵,۵۹۸- ۰ ۲۳۳,۲۰۶,۴۱۶ ۷۶,۶۰۶ ۲۰۲,۳۱۱,۴۷۴ ۳۰,۸۹۴,۹۴۲ ۳۲,۳۰۰,۵۸۸,۰۹۱,۲۷۶
  ۶ ۱۳۹۹/۰۴/۰۹ ۱,۰۴۸,۴۷۳ ۱,۰۴۵,۰۰۳ ۱۵,۵۳۸- ۰ ۲۳۳,۲۰۶,۴۱۶ ۹۰,۱۸۲ ۲۰۲,۲۳۴,۸۶۸ ۳۰,۹۷۱,۵۴۸ ۳۲,۳۶۵,۳۴۷,۹۶۷,۱۶۶
  ۷ ۱۳۹۹/۰۴/۰۸ ۱,۰۴۷,۷۴۴ ۱,۰۴۴,۲۵۴ ۹,۰۳۴- ۰ ۲۳۳,۲۰۶,۴۱۶ ۹۳,۸۹۴ ۲۰۲,۱۴۴,۶۸۶ ۳۱,۰۶۱,۷۳۰ ۳۲,۴۳۶,۳۲۲,۶۳۸,۲۷۲
  ۸ ۱۳۹۹/۰۴/۰۷ ۱,۰۴۷,۱۸۵ ۱,۰۴۳,۷۲۰ ۴,۱۳۰- ۰ ۲۳۳,۲۰۶,۴۱۶ ۰ ۲۰۲,۰۵۰,۷۹۲ ۳۱,۱۵۵,۶۲۴ ۳۲,۵۱۷,۷۴۵,۱۲۶,۸۲۴
  ۹ ۱۳۹۹/۰۴/۰۶ ۱,۰۴۶,۲۳۸ ۱,۰۴۲,۸۷۲ ۴,۱۰۹- ۰ ۲۳۳,۲۰۶,۴۱۶ ۰ ۲۰۲,۰۵۰,۷۹۲ ۳۱,۱۵۵,۶۲۴ ۳۲,۴۹۱,۳۱۷,۴۹۱,۰۷۶
  ۱۰ ۱۳۹۹/۰۴/۰۵ ۱,۰۴۵,۹۲۲ ۱,۰۴۲,۵۵۵ ۴,۰۸۷- ۰ ۲۳۳,۲۰۶,۴۱۶ ۱۳۹,۷۶۵ ۲۰۲,۰۵۰,۷۹۲ ۳۱,۱۵۵,۶۲۴ ۳۲,۴۸۱,۴۴۶,۱۰۰,۰۵۸
  ۱۱ ۱۳۹۹/۰۴/۰۴ ۱,۰۴۵,۵۹۳ ۱,۰۴۲,۲۴۲ ۴,۰۴۸- ۰ ۲۳۳,۲۰۶,۴۱۶ ۵۹,۱۴۶ ۲۰۱,۹۱۱,۰۲۷ ۳۱,۲۹۵,۳۸۹ ۳۲,۶۱۷,۳۶۰,۳۳۹,۹۰۶
  ۱۲ ۱۳۹۹/۰۴/۰۳ ۱,۰۴۵,۴۹۴ ۱,۰۴۲,۱۶۷ ۴,۰۱۸- ۰ ۲۳۳,۲۰۶,۴۱۶ ۸۹,۱۵۰ ۲۰۱,۸۵۱,۸۸۱ ۳۱,۳۵۴,۵۳۵ ۳۲,۶۷۶,۶۷۴,۸۸۳,۵۴۱
  ۱۳ ۱۳۹۹/۰۴/۰۲ ۱,۰۴۴,۴۶۷ ۱,۰۴۱,۲۲۰ ۳,۹۸۶- ۲۵ ۲۳۳,۲۰۶,۴۱۶ ۱۶,۲۰۹ ۲۰۱,۷۶۲,۷۳۱ ۳۱,۴۴۳,۶۸۵ ۳۲,۷۳۹,۷۹۸,۵۲۱,۴۸۴
  ۱۴ ۱۳۹۹/۰۴/۰۱ ۱,۰۴۳,۰۸۸ ۱,۰۳۹,۹۱۱ ۳,۹۶۴- ۰ ۲۳۳,۲۰۶,۳۹۱ ۱۶,۱۲۸ ۲۰۱,۷۴۶,۵۲۲ ۳۱,۴۵۹,۸۶۹ ۳۲,۷۱۵,۴۵۲,۹۲۰,۲۴۹
  ۱۵ ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ ۱,۰۵۸,۸۷۳ ۱,۰۵۵,۶۹۲ ۳,۹۴۰- ۰ ۲۳۳,۲۰۶,۳۹۱ ۰ ۲۰۱,۷۳۰,۳۹۴ ۳۱,۴۷۵,۹۹۷ ۳۳,۲۲۸,۹۵۰,۶۵۷,۴۱۳
  ۱۶ ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ ۱,۰۴۰,۱۸۸ ۱,۰۳۷,۰۰۷ ۳,۹۴۰- ۰ ۲۳۳,۲۰۶,۳۹۱ ۰ ۲۰۱,۷۳۰,۳۹۴ ۳۱,۴۷۵,۹۹۷ ۳۲,۶۴۰,۸۲۱,۶۵۳,۴۶۸
  ۱۷ ۱۳۹۹/۰۳/۳۰ ۱,۰۵۲,۷۱۲ ۱,۰۴۹,۵۴۲ ۳,۹۱۹- ۰ ۲۳۳,۲۰۶,۳۹۱ ۰ ۲۰۱,۷۳۰,۳۹۴ ۳۱,۴۷۵,۹۹۷ ۳۳,۰۳۵,۳۸۵,۴۱۳,۳۱۴
  ۱۸ ۱۳۹۹/۰۳/۲۹ ۱,۰۵۲,۳۹۹ ۱,۰۴۹,۲۳۰ ۳,۸۹۸- ۰ ۲۳۳,۲۰۶,۳۹۱ ۰ ۲۰۱,۷۳۰,۳۹۴ ۳۱,۴۷۵,۹۹۷ ۳۳,۰۲۵,۵۵۶,۴۴۴,۷۱۶
  ۱۹ ۱۳۹۹/۰۳/۲۸ ۱,۰۵۲,۰۸۷ ۱,۰۴۸,۹۱۸ ۳,۸۷۷- ۰ ۲۳۳,۲۰۶,۳۹۱ ۲۶,۶۱۶ ۲۰۱,۷۳۰,۳۹۴ ۳۱,۴۷۵,۹۹۷ ۳۳,۰۱۵,۷۳۶,۵۷۷,۴۶۲
  ۲۰ ۱۳۹۹/۰۳/۲۷ ۱,۰۵۱,۷۷۱ ۱,۰۴۸,۶۰۴ ۳,۸۵۲- ۰ ۲۳۳,۲۰۶,۳۹۱ ۱۴,۱۹۰ ۲۰۱,۷۰۳,۷۷۸ ۳۱,۵۰۲,۶۱۳ ۳۳,۰۳۳,۷۷۳,۱۶۹,۴۳۵