صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۳۷۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۶۹۴۲
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۳۹۹/۰۵/۱۲
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۲۴,۰۶۵,۰۰۴
تعداد واحدهای باقی مانده
۷۵,۹۳۴,۹۹۶
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۲۵,۴۵۶,۴۶۶,۰۹۳,۴۴۱
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱,۰۶۰,۹۳۶
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱,۰۵۷,۸۲۱
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱,۰۲۸,۳۱۹
تاریخ انتشار
۱۳۹۹/۰۵/۱۲
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
مدیر ثبت
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۴/۰۷/۲۵
نوع صندوق
بادرآمد ثابت با پیش بینی سود
  در حال دریافت اطلاعات نمودار
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
  ۱ ۱۳۹۹/۰۵/۱۲ ۱,۰۶۰,۹۳۶ ۱,۰۵۷,۸۲۱ ۲۹,۵۰۲- ۰ ۲۳۳,۲۰۶,۴۱۶ ۳,۷۳۳,۵۲۳ ۲۰۹,۱۴۱,۴۱۲ ۲۴,۰۶۵,۰۰۴ ۲۵,۴۵۶,۴۶۶,۰۹۳,۴۴۱
  ۲ ۱۳۹۹/۰۵/۱۱ ۱,۰۵۸,۸۶۴ ۱,۰۵۶,۰۴۸ ۲۵,۵۱۵- ۰ ۲۳۳,۲۰۶,۴۱۶ ۰ ۲۰۵,۴۰۷,۸۸۹ ۲۷,۷۹۸,۵۲۷ ۲۹,۳۵۶,۵۸۶,۰۳۱,۴۵۸
  ۳ ۱۳۹۹/۰۵/۱۰ ۱,۰۵۷,۶۳۳ ۱,۰۵۴,۷۳۱ ۲۵,۴۹۱- ۰ ۲۳۳,۲۰۶,۴۱۶ ۰ ۲۰۵,۴۰۷,۸۸۹ ۲۷,۷۹۸,۵۲۷ ۲۹,۳۱۹,۹۷۹,۲۱۵,۳۳۳
  ۴ ۱۳۹۹/۰۵/۰۹ ۱,۰۵۷,۲۱۳ ۱,۰۵۴,۳۱۱ ۲۵,۴۶۷- ۰ ۲۳۳,۲۰۶,۴۱۶ ۱,۹۱۲,۴۲۸ ۲۰۵,۴۰۷,۸۸۹ ۲۷,۷۹۸,۵۲۷ ۲۹,۳۰۸,۲۹۹,۵۶۰,۴۶۳
  ۵ ۱۳۹۹/۰۵/۰۸ ۱,۰۵۶,۵۷۸ ۱,۰۵۳,۸۶۳ ۲۳,۸۰۶- ۰ ۲۳۳,۲۰۶,۴۱۶ ۲۵۱,۶۶۹ ۲۰۳,۴۹۵,۴۶۱ ۲۹,۷۱۰,۹۵۵ ۳۱,۳۱۱,۲۷۰,۳۷۹,۳۸۸
  ۶ ۱۳۹۹/۰۵/۰۷ ۱,۰۵۶,۲۳۸ ۱,۰۵۳,۴۹۴ ۲۳,۵۸۴- ۰ ۲۳۳,۲۰۶,۴۱۶ ۰ ۲۰۳,۲۴۳,۷۹۲ ۲۹,۹۶۲,۶۲۴ ۳۱,۵۶۵,۴۵۷,۱۵۵,۶۶۲
  ۷ ۱۳۹۹/۰۵/۰۶ ۱,۰۵۵,۷۳۲ ۱,۰۵۲,۸۹۰ ۲۳,۵۶۲- ۰ ۲۳۳,۲۰۶,۴۱۶ ۰ ۲۰۳,۲۴۳,۷۹۲ ۲۹,۹۶۲,۶۲۴ ۳۱,۵۴۷,۳۴۴,۲۷۸,۶۸۹
  ۸ ۱۳۹۹/۰۵/۰۵ ۱,۰۵۵,۳۱۲ ۱,۰۵۲,۳۶۸ ۲۳,۵۴۰- ۰ ۲۳۳,۲۰۶,۴۱۶ ۱۰۳,۳۹۴ ۲۰۳,۲۴۳,۷۹۲ ۲۹,۹۶۲,۶۲۴ ۳۱,۵۳۱,۶۹۴,۹۹۴,۹۹۷
  ۹ ۱۳۹۹/۰۵/۰۴ ۱,۰۵۴,۳۰۴ ۱,۰۵۱,۲۶۹ ۲۳,۴۳۷- ۰ ۲۳۳,۲۰۶,۴۱۶ ۰ ۲۰۳,۱۴۰,۳۹۸ ۳۰,۰۶۶,۰۱۸ ۳۱,۶۰۷,۴۶۳,۸۹۹,۸۳۸
  ۱۰ ۱۳۹۹/۰۵/۰۳ ۱,۰۵۲,۹۶۸ ۱,۰۴۹,۸۹۷ ۲۳,۴۱۴- ۰ ۲۳۳,۲۰۶,۴۱۶ ۰ ۲۰۳,۱۴۰,۳۹۸ ۳۰,۰۶۶,۰۱۸ ۳۱,۵۶۶,۲۲۹,۶۷۹,۲۷۴
  ۱۱ ۱۳۹۹/۰۵/۰۲ ۱,۰۵۲,۵۵۷ ۱,۰۴۹,۴۸۶ ۲۳,۳۹۲- ۰ ۲۳۳,۲۰۶,۴۱۶ ۲۲,۴۰۹ ۲۰۳,۱۴۰,۳۹۸ ۳۰,۰۶۶,۰۱۸ ۳۱,۵۵۳,۸۷۲,۷۸۹,۳۰۴
  ۱۲ ۱۳۹۹/۰۵/۰۱ ۱,۰۵۲,۱۵۷ ۱,۰۴۹,۰۸۹ ۲۳,۳۵۳- ۰ ۲۳۳,۲۰۶,۴۱۶ ۷۵,۲۲۵ ۲۰۳,۱۱۷,۹۸۹ ۳۰,۰۸۸,۴۲۷ ۳۱,۵۶۵,۴۲۷,۷۸۳,۸۷۸
  ۱۳ ۱۳۹۹/۰۴/۳۱ ۱,۰۶۸,۳۰۵ ۱,۰۶۴,۹۱۸ ۲۳,۲۷۳- ۰ ۲۳۳,۲۰۶,۴۱۶ ۵۱۹ ۲۰۳,۰۴۲,۷۶۴ ۳۰,۱۶۳,۶۵۲ ۳۲,۱۲۱,۸۰۷,۰۳۶,۹۲۳
  ۱۴ ۱۳۹۹/۰۴/۳۱ ۱,۰۴۹,۶۲۰ ۱,۰۴۶,۲۳۳ ۲۳,۲۷۳- ۰ ۲۳۳,۲۰۶,۴۱۶ ۵۱۹ ۲۰۳,۰۴۲,۷۶۴ ۳۰,۱۶۳,۶۵۲ ۳۱,۵۵۸,۱۹۹,۱۹۹,۳۰۳
  ۱۵ ۱۳۹۹/۰۴/۳۰ ۱,۰۶۳,۱۵۵ ۱,۰۵۹,۶۷۰ ۲۳,۲۵۱- ۰ ۲۳۳,۲۰۶,۴۱۶ ۲,۰۶۵ ۲۰۳,۰۴۲,۲۴۵ ۳۰,۱۶۴,۱۷۱ ۳۱,۹۶۴,۰۶۲,۳۹۹,۲۶۸
  ۱۶ ۱۳۹۹/۰۴/۲۹ ۱,۰۶۰,۵۹۳ ۱,۰۵۶,۸۳۶ ۲۳,۲۲۷- ۰ ۲۳۳,۲۰۶,۴۱۶ ۲۷,۷۱۷ ۲۰۳,۰۴۰,۱۸۰ ۳۰,۱۶۶,۲۳۶ ۳۱,۸۸۰,۷۵۴,۱۶۱,۰۱۸
  ۱۷ ۱۳۹۹/۰۴/۲۸ ۱,۰۵۸,۳۹۵ ۱,۰۵۴,۵۳۷ ۲۳,۱۸۴- ۰ ۲۳۳,۲۰۶,۴۱۶ ۰ ۲۰۳,۰۱۲,۴۶۳ ۳۰,۱۹۳,۹۵۳ ۳۱,۸۴۰,۶۳۲,۵۳۷,۰۴۰
  ۱۸ ۱۳۹۹/۰۴/۲۷ ۱,۰۵۸,۷۷۴ ۱,۰۵۴,۷۰۳ ۲۳,۱۶۱- ۰ ۲۳۳,۲۰۶,۴۱۶ ۰ ۲۰۳,۰۱۲,۴۶۳ ۳۰,۱۹۳,۹۵۳ ۳۱,۸۴۵,۶۵۵,۴۷۳,۵۴۳
  ۱۹ ۱۳۹۹/۰۴/۲۶ ۱,۰۵۸,۳۷۱ ۱,۰۵۴,۲۹۹ ۲۳,۱۳۹- ۰ ۲۳۳,۲۰۶,۴۱۶ ۳۹,۳۴۰ ۲۰۳,۰۱۲,۴۶۳ ۳۰,۱۹۳,۹۵۳ ۳۱,۸۳۳,۴۶۵,۲۰۰,۰۵۴
  ۲۰ ۱۳۹۹/۰۴/۲۵ ۱,۰۵۷,۹۷۰ ۱,۰۵۳,۹۰۴ ۲۳,۰۸۷- ۰ ۲۳۳,۲۰۶,۴۱۶ ۳۲,۴۸۵ ۲۰۲,۹۷۳,۱۲۳ ۳۰,۲۳۳,۲۹۳ ۳۱,۸۶۳,۰۰۱,۲۳۱,۸۴۷