صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۳۷۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۶۹۴۲
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۳۹۸/۰۹/۱۲
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۴۲,۸۹۶,۶۳۷
تعداد واحدهای باقی مانده
۵۷,۱۰۳,۳۶۳
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۴۳,۰۷۰,۷۰۳,۹۵۱,۸۱۰
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱,۰۰۹,۶۱۶
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱,۰۰۴,۰۵۸
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱,۰۰۶,۲۷۴
تاریخ انتشار
۱۳۹۸/۰۹/۱۲
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
مدیر ثبت
ضامن نقد شوندگی اول
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۴/۰۷/۲۵
نوع صندوق
بادرآمد ثابت با پیش بینی سود
ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱ ۱۳۹۸/۰۹/۱۲ ۱,۰۰۹,۶۱۶ ۱,۰۰۴,۰۵۸ ۲,۲۱۶ ۰ ۲۳۶,۹۸۳,۵۲۲ ۴۴,۸۱۸ ۱۹۵,۲۴۵,۲۳۵ ۴۲,۸۹۶,۶۳۷ ۴۳,۰۷۰,۷۰۳,۹۵۱,۸۱۰
۲ ۱۳۹۸/۰۹/۱۱ ۱,۰۰۹,۴۷۳ ۱,۰۰۳,۹۲۲ ۲,۲۱۴ ۰ ۲۳۶,۹۸۳,۵۲۲ ۸۰,۰۴۵ ۱۹۵,۲۰۰,۴۱۷ ۴۲,۹۴۱,۴۵۵ ۴۳,۱۰۹,۸۷۴,۸۶۰,۸۴۹
۳ ۱۳۹۸/۰۹/۱۰ ۱,۰۰۸,۹۷۲ ۱,۰۰۳,۴۳۲ ۲,۲۰۹ ۰ ۲۳۶,۹۸۳,۵۲۲ ۴۶,۶۹۸ ۱۹۵,۱۲۰,۳۷۲ ۴۳,۰۲۱,۵۰۰ ۴۳,۱۶۹,۱۳۲,۳۰۷,۶۰۲
۴ ۱۳۹۸/۰۹/۰۹ ۱,۰۰۸,۴۶۰ ۱,۰۰۲,۹۸۸ ۲,۲۰۷ ۰ ۲۳۶,۹۸۳,۵۲۲ ۰ ۱۹۵,۰۷۳,۶۷۴ ۴۳,۰۶۸,۱۹۸ ۴۳,۱۹۶,۸۸۸,۵۸۶,۲۱۲
۵ ۱۳۹۸/۰۹/۰۸ ۱,۰۰۷,۹۸۵ ۱,۰۰۲,۵۹۱ ۲,۲۰۸ ۰ ۲۳۶,۹۸۳,۵۲۲ ۰ ۱۹۵,۰۷۳,۶۷۴ ۴۳,۰۶۸,۱۹۸ ۴۳,۱۷۹,۸۰۳,۴۳۰,۱۱۱
۶ ۱۳۹۸/۰۹/۰۷ ۱,۰۰۷,۷۳۱ ۱,۰۰۲,۳۳۸ ۲,۲۰۷ ۰ ۲۳۶,۹۸۳,۵۲۲ ۵۶,۳۰۶ ۱۹۵,۰۷۳,۶۷۴ ۴۳,۰۶۸,۱۹۸ ۴۳,۱۶۸,۸۸۲,۵۵۱,۲۱۱
۷ ۱۳۹۸/۰۹/۰۶ ۱,۰۰۷,۴۷۱ ۱,۰۰۲,۰۸۴ ۲,۲۰۵ ۰ ۲۳۶,۹۸۳,۵۲۲ ۱۰۰,۷۶۸ ۱۹۵,۰۱۷,۳۶۸ ۴۳,۱۲۴,۵۰۴ ۴۳,۲۱۴,۳۹۴,۹۵۴,۰۸۵
۸ ۱۳۹۸/۰۹/۰۵ ۱,۰۰۷,۰۷۵ ۱,۰۰۱,۷۴۱ ۲,۱۹۹ ۰ ۲۳۶,۹۸۳,۵۲۲ ۱۰۷,۹۸۸ ۱۹۴,۹۱۶,۶۰۰ ۴۳,۲۲۵,۲۷۲ ۴۳,۳۰۰,۵۱۹,۹۸۵,۸۵۲
۹ ۱۳۹۸/۰۹/۰۴ ۱,۰۰۷,۱۶۵ ۱,۰۰۱,۸۴۶ ۲,۱۹۴ ۰ ۲۳۶,۹۸۳,۵۲۲ ۱۵۰,۵۰۸ ۱۹۴,۸۰۸,۶۱۲ ۴۳,۳۳۳,۲۶۰ ۴۳,۴۱۳,۲۵۵,۳۲۴,۱۰۵
۱۰ ۱۳۹۸/۰۹/۰۳ ۱,۰۰۶,۳۳۴ ۱,۰۰۱,۰۲۱ ۲,۱۸۶ ۰ ۲۳۶,۹۸۳,۵۲۲ ۳۲,۹۹۷ ۱۹۴,۶۵۸,۱۰۴ ۴۳,۴۸۳,۷۶۸ ۴۳,۵۲۸,۱۸۰,۱۱۴,۴۷۳
۱۱ ۱۳۹۸/۰۹/۰۲ ۱,۰۰۶,۰۵۲ ۱,۰۰۰,۷۲۶ ۲,۱۸۵ ۰ ۲۳۶,۹۸۳,۵۲۲ ۰ ۱۹۴,۶۲۵,۱۰۷ ۴۳,۵۱۶,۷۶۵ ۴۳,۵۴۸,۳۷۴,۹۲۵,۷۹۷
۱۲ ۱۳۹۸/۰۹/۰۱ ۱,۰۰۵,۷۶۸ ۱,۰۰۰,۴۴۷ ۲,۱۸۵ ۰ ۲۳۶,۹۸۳,۵۲۲ ۰ ۱۹۴,۶۲۵,۱۰۷ ۴۳,۵۱۶,۷۶۵ ۴۳,۵۳۶,۲۳۳,۷۰۸,۹۵۲
۱۳ ۱۳۹۸/۰۸/۳۰ ۱,۰۲۲,۷۰۳ ۱,۰۱۷,۳۸۲ ۲,۱۸۵ ۰ ۲۳۶,۹۸۳,۵۲۲ ۱۶,۶۴۰ ۱۹۴,۶۲۵,۱۰۷ ۴۳,۵۱۶,۷۶۵ ۴۴,۲۷۳,۱۸۵,۵۳۹,۶۳۴
۱۴ ۱۳۹۸/۰۸/۳۰ ۱,۰۰۵,۳۲۱ ۱,۰۰۰,۰۰۰ ۲,۱۸۵ ۰ ۲۳۶,۹۸۳,۵۲۲ ۱۶,۶۴۰ ۱۹۴,۶۲۵,۱۰۷ ۴۳,۵۱۶,۷۶۵ ۴۳,۵۱۶,۷۷۷,۱۳۰,۴۰۴
۱۵ ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ۱,۰۱۵,۱۴۹ ۱,۰۰۹,۸۴۱ ۹,۳۳۴ ۰ ۲۳۶,۹۸۳,۵۲۲ ۴۶,۸۵۲ ۱۹۴,۵۹۱,۸۲۷ ۴۳,۵۳۳,۴۰۵ ۴۳,۹۶۱,۸۱۷,۸۰۱,۶۷۴
۱۶ ۱۳۹۸/۰۸/۲۸ ۱,۰۱۴,۴۵۳ ۱,۰۰۹,۱۴۸ ۹,۳۰۷ ۰ ۲۳۶,۹۸۳,۵۲۲ ۰ ۱۹۴,۵۴۴,۹۷۵ ۴۳,۵۸۰,۲۵۷ ۴۳,۹۷۸,۹۲۸,۵۳۰,۶۷۰
۱۷ ۱۳۹۸/۰۸/۲۷ ۱,۰۱۳,۰۳۳ ۱,۰۰۷,۷۶۲ ۹,۲۷۰ ۰ ۲۳۶,۹۸۳,۵۲۲ ۴۸,۶۶۹ ۱۹۴,۵۴۴,۹۷۵ ۴۳,۵۸۰,۲۵۷ ۴۳,۹۱۸,۵۱۳,۰۳۴,۱۳۵
۱۸ ۱۳۹۸/۰۸/۲۶ ۱,۰۱۳,۳۷۴ ۱,۰۰۸,۱۱۴ ۹,۲۸۱ ۰ ۲۳۶,۹۸۳,۵۲۲ ۲۶,۳۲۴ ۱۹۴,۴۹۶,۳۰۶ ۴۳,۶۲۸,۹۲۶ ۴۳,۹۸۲,۹۱۹,۷۷۴,۶۳۹
۱۹ ۱۳۹۸/۰۸/۲۵ ۱,۰۱۳,۵۰۲ ۱,۰۰۸,۱۵۲ ۹,۲۸۳ ۰ ۲۳۶,۹۸۳,۵۲۲ ۰ ۱۹۴,۴۶۹,۹۸۲ ۴۳,۶۵۵,۲۵۰ ۴۴,۰۱۱,۱۱۰,۹۲۳,۸۵۰
۲۰ ۱۳۹۸/۰۸/۲۴ ۱,۰۱۳,۵۸۷ ۱,۰۰۸,۲۳۴ ۹,۲۹۷ ۰ ۲۳۶,۹۸۳,۵۲۲ ۰ ۱۹۴,۴۶۹,۹۸۲ ۴۳,۶۵۵,۲۵۰ ۴۴,۰۱۴,۷۲۵,۰۶۵,۶۳۷