صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۳۷۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۶۹۴۲
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۳۹۸/۱۱/۲۹
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۳۸,۳۲۳,۳۱۷
تعداد واحدهای باقی مانده
۶۱,۶۷۶,۶۸۳
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۳۸,۷۲۸,۲۴۶,۶۵۵,۴۱۴
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱,۰۱۸,۰۵۱
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱,۰۱۰,۵۶۶
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱,۰۱۳,۱۱۰
تاریخ انتشار
۱۳۹۸/۱۱/۲۹
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
مدیر ثبت
ضامن نقد شوندگی اول
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۴/۰۷/۲۵
نوع صندوق
بادرآمد ثابت با پیش بینی سود
ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱ ۱۳۹۸/۱۱/۲۹ ۱,۰۱۸,۰۵۱ ۱,۰۱۰,۵۶۶ ۲,۵۴۴ ۰ ۲۳۳,۲۰۶,۳۹۱ ۵۰,۷۹۹ ۱۹۴,۸۸۳,۰۷۴ ۳۸,۳۲۳,۳۱۷ ۳۸,۷۲۸,۲۴۶,۶۵۵,۴۱۴
۲ ۱۳۹۸/۱۱/۲۸ ۱,۰۱۸,۰۹۸ ۱,۰۱۰,۵۴۳ ۲,۵۴۳ ۰ ۲۳۳,۲۰۶,۳۹۱ ۷۴,۸۲۳ ۱۹۴,۸۳۲,۲۷۵ ۳۸,۳۷۴,۱۱۶ ۳۸,۷۷۸,۶۸۳,۹۰۱,۰۴۹
۳ ۱۳۹۸/۱۱/۲۷ ۱,۰۱۷,۷۶۱ ۱,۰۱۰,۲۴۴ ۲,۵۴۹ ۰ ۲۳۳,۲۰۶,۳۹۱ ۵۵,۱۳۶ ۱۹۴,۷۵۷,۴۵۲ ۳۸,۴۴۸,۹۳۹ ۳۸,۸۴۲,۸۱۹,۲۴۹,۵۶۱
۴ ۱۳۹۸/۱۱/۲۶ ۱,۰۱۶,۸۳۱ ۱,۰۰۹,۴۴۷ ۲,۵۴۹ ۰ ۲۳۳,۲۰۶,۳۹۱ ۰ ۱۹۴,۷۰۲,۳۱۶ ۳۸,۵۰۴,۰۷۵ ۳۸,۸۶۷,۸۱۴,۹۲۸,۵۲۹
۵ ۱۳۹۸/۱۱/۲۵ ۱,۰۱۵,۷۱۶ ۱,۰۰۸,۲۴۶ ۲,۵۴۷ ۰ ۲۳۳,۲۰۶,۳۹۱ ۰ ۱۹۴,۷۰۲,۳۱۶ ۳۸,۵۰۴,۰۷۵ ۳۸,۸۲۱,۵۹۴,۳۸۵,۰۷۹
۶ ۱۳۹۸/۱۱/۲۴ ۱,۰۱۵,۴۳۴ ۱,۰۰۷,۹۶۴ ۲,۵۵۷ ۰ ۲۳۳,۲۰۶,۳۹۱ ۴۲,۹۱۵ ۱۹۴,۷۰۲,۳۱۶ ۳۸,۵۰۴,۰۷۵ ۳۸,۸۱۰,۷۲۰,۶۱۰,۵۰۶
۷ ۱۳۹۸/۱۱/۲۳ ۱,۰۱۵,۱۴۳ ۱,۰۰۷,۶۸۱ ۲,۵۶۵ ۰ ۲۳۳,۲۰۶,۳۹۱ ۰ ۱۹۴,۶۵۹,۴۰۱ ۳۸,۵۴۶,۹۹۰ ۳۸,۸۴۳,۰۸۶,۸۲۶,۲۴۶
۸ ۱۳۹۸/۱۱/۲۲ ۱,۰۱۵,۵۳۷ ۱,۰۰۸,۲۱۴ ۲,۵۸۹ ۰ ۲۳۳,۲۰۶,۳۹۱ ۷۸,۷۹۱ ۱۹۴,۶۵۹,۴۰۱ ۳۸,۵۴۶,۹۹۰ ۳۸,۸۶۳,۶۰۳,۷۷۸,۵۴۲
۹ ۱۳۹۸/۱۱/۲۱ ۱,۰۱۵,۲۴۱ ۱,۰۰۷,۹۳۲ ۲,۵۹۴ ۰ ۲۳۳,۲۰۶,۳۹۱ ۱۳۶,۳۶۳ ۱۹۴,۵۸۰,۶۱۰ ۳۸,۶۲۵,۷۸۱ ۳۸,۹۳۲,۱۶۶,۳۶۳,۶۲۴
۱۰ ۱۳۹۸/۱۱/۲۰ ۱,۰۱۵,۱۵۲ ۱,۰۰۷,۷۴۴ ۲,۵۹۵ ۰ ۲۳۳,۲۰۶,۳۹۱ ۷۲,۹۴۵ ۱۹۴,۴۴۴,۲۴۷ ۳۸,۷۶۲,۱۴۴ ۳۹,۰۶۲,۳۱۶,۴۴۱,۷۱۲
۱۱ ۱۳۹۸/۱۱/۱۹ ۱,۰۱۴,۸۲۶ ۱,۰۰۷,۴۰۰ ۲,۵۹۸ ۰ ۲۳۳,۲۰۶,۳۹۱ ۰ ۱۹۴,۳۷۱,۳۰۲ ۳۸,۸۳۵,۰۸۹ ۳۹,۱۲۲,۴۷۹,۰۴۴,۴۷۷
۱۲ ۱۳۹۸/۱۱/۱۸ ۱,۰۱۳,۵۹۶ ۱,۰۰۶,۲۵۶ ۲,۵۹۸ ۰ ۲۳۳,۲۰۶,۳۹۱ ۰ ۱۹۴,۳۷۱,۳۰۲ ۳۸,۸۳۵,۰۸۹ ۳۹,۰۷۸,۰۵۶,۲۹۷,۷۵۸
۱۳ ۱۳۹۸/۱۱/۱۷ ۱,۰۱۳,۳۱۷ ۱,۰۰۵,۹۷۸ ۲,۶۰۸ ۰ ۲۳۳,۲۰۶,۳۹۱ ۴۹,۸۰۴ ۱۹۴,۳۷۱,۳۰۲ ۳۸,۸۳۵,۰۸۹ ۳۹,۰۶۷,۲۴۱,۴۸۵,۵۱۹
۱۴ ۱۳۹۸/۱۱/۱۶ ۱,۰۱۳,۰۳۰ ۱,۰۰۵,۷۰۰ ۲,۶۱۴ ۰ ۲۳۳,۲۰۶,۳۹۱ ۸۱,۱۶۹ ۱۹۴,۳۲۱,۴۹۸ ۳۸,۸۸۴,۸۹۳ ۳۹,۱۰۶,۵۲۴,۸۲۴,۰۵۵
۱۵ ۱۳۹۸/۱۱/۱۵ ۱,۰۱۲,۵۸۱ ۱,۰۰۵,۳۵۴ ۲,۶۲۰ ۰ ۲۳۳,۲۰۶,۳۹۱ ۶۷,۶۰۷ ۱۹۴,۲۴۰,۳۲۹ ۳۸,۹۶۶,۰۶۲ ۳۹,۱۷۴,۶۸۵,۹۸۳,۱۸۹
۱۶ ۱۳۹۸/۱۱/۱۴ ۱,۰۱۱,۹۵۳ ۱,۰۰۴,۸۱۰ ۲,۶۲۳ ۰ ۲۳۳,۲۰۶,۳۹۱ ۱۳۴,۶۳۲ ۱۹۴,۱۷۲,۷۲۲ ۳۹,۰۳۳,۶۶۹ ۳۹,۲۲۱,۴۰۷,۲۷۶,۰۹۴
۱۷ ۱۳۹۸/۱۱/۱۳ ۱,۰۱۲,۲۲۳ ۱,۰۰۵,۲۸۲ ۲,۶۳۹ ۰ ۲۳۳,۲۰۶,۳۹۱ ۱۰۴,۳۹۴ ۱۹۴,۰۳۸,۰۹۰ ۳۹,۱۶۸,۳۰۱ ۳۹,۳۷۵,۱۷۲,۰۵۸,۷۷۴
۱۸ ۱۳۹۸/۱۱/۱۲ ۱,۰۱۱,۷۶۸ ۱,۰۰۴,۸۲۳ ۲,۶۳۹ ۰ ۲۳۳,۲۰۶,۳۹۱ ۰ ۱۹۳,۹۳۳,۶۹۶ ۳۹,۲۷۲,۶۹۵ ۳۹,۴۶۲,۰۹۴,۶۹۱,۴۴۰
۱۹ ۱۳۹۸/۱۱/۱۱ ۱,۰۱۱,۳۴۶ ۱,۰۰۴,۴۲۸ ۲,۶۵۰ ۰ ۲۳۳,۲۰۶,۳۹۱ ۰ ۱۹۳,۹۳۳,۶۹۶ ۳۹,۲۷۲,۶۹۵ ۳۹,۴۴۶,۶۰۸,۴۵۴,۱۴۳
۲۰ ۱۳۹۸/۱۱/۱۰ ۱,۰۱۱,۰۵۷ ۱,۰۰۴,۱۳۹ ۲,۶۶۰ ۰ ۲۳۳,۲۰۶,۳۹۱ ۰ ۱۹۳,۹۳۳,۶۹۶ ۳۹,۲۷۲,۶۹۵ ۳۹,۴۳۵,۲۵۳,۳۴۲,۴۶۰