صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۳۷۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۶۹۴۲
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۳۹۹/۰۳/۱۰
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۳۱,۹۹۸,۱۷۲
تعداد واحدهای باقی مانده
۶۸,۰۰۱,۸۲۸
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۳۲,۹۹۷,۸۶۳,۴۶۹,۱۵۴
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱,۰۳۴,۵۰۱
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱,۰۳۱,۲۴۲
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱,۰۲۷,۸۰۲
تاریخ انتشار
۱۳۹۹/۰۳/۱۰
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
مدیر ثبت
ضامن نقد شوندگی اول
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۴/۰۷/۲۵
نوع صندوق
بادرآمد ثابت با پیش بینی سود
  در حال دریافت اطلاعات نمودار
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
  ۱ ۱۳۹۹/۰۳/۱۰ ۱,۰۳۴,۵۰۱ ۱,۰۳۱,۲۴۲ ۳,۴۴۰- ۰ ۲۳۳,۲۰۶,۳۹۱ ۰ ۲۰۱,۲۰۸,۲۱۹ ۳۱,۹۹۸,۱۷۲ ۳۲,۹۹۷,۸۶۳,۴۶۹,۱۵۴
  ۲ ۱۳۹۹/۰۳/۰۹ ۱,۰۳۳,۲۲۳ ۱,۰۲۹,۹۱۷ ۳,۴۲۰- ۰ ۲۳۳,۲۰۶,۳۹۱ ۰ ۲۰۱,۲۰۸,۲۱۹ ۳۱,۹۹۸,۱۷۲ ۳۲,۹۵۵,۴۶۰,۸۲۲,۰۸۳
  ۳ ۱۳۹۹/۰۳/۰۸ ۱,۰۳۲,۹۱۹ ۱,۰۲۹,۶۱۳ ۳,۳۹۹- ۰ ۲۳۳,۲۰۶,۳۹۱ ۱۱۵,۹۲۷ ۲۰۱,۲۰۸,۲۱۹ ۳۱,۹۹۸,۱۷۲ ۳۲,۹۴۵,۷۳۴,۱۴۷,۸۱۰
  ۴ ۱۳۹۹/۰۳/۰۷ ۱,۰۳۲,۶۰۱ ۱,۰۲۹,۳۰۷ ۳,۳۶۶- ۰ ۲۳۳,۲۰۶,۳۹۱ ۱۷۶,۳۱۷ ۲۰۱,۰۹۲,۲۹۲ ۳۲,۱۱۴,۰۹۹ ۳۳,۰۵۵,۲۵۹,۸۳۸,۳۸۰
  ۵ ۱۳۹۹/۰۳/۰۶ ۱,۰۳۱,۹۱۹ ۱,۰۲۸,۶۸۰ ۱,۶۷۱- ۰ ۲۳۳,۲۰۶,۳۹۱ ۰ ۲۰۰,۹۱۵,۹۷۵ ۳۲,۲۹۰,۴۱۶ ۳۳,۲۱۶,۵۰۰,۱۲۵,۳۹۷
  ۶ ۱۳۹۹/۰۳/۰۵ ۱,۰۳۱,۸۴۰ ۱,۰۲۸,۴۶۶ ۱,۵۸۵- ۰ ۲۳۳,۲۰۶,۳۹۱ ۰ ۲۰۰,۹۱۵,۹۷۵ ۳۲,۲۹۰,۴۱۶ ۳۳,۲۰۹,۶۰۷,۶۳۶,۴۲۵
  ۷ ۱۳۹۹/۰۳/۰۴ ۱,۰۳۱,۵۴۰ ۱,۰۲۸,۱۶۷ ۱,۵۶۵- ۰ ۲۳۳,۲۰۶,۳۹۱ ۳۰,۶۸۰ ۲۰۰,۹۱۵,۹۷۵ ۳۲,۲۹۰,۴۱۶ ۳۳,۱۹۹,۹۲۶,۵۱۷,۵۲۳
  ۸ ۱۳۹۹/۰۳/۰۳ ۱,۰۳۱,۲۳۷ ۱,۰۲۷,۸۶۷ ۱,۴۲۷- ۰ ۲۳۳,۲۰۶,۳۹۱ ۰ ۲۰۰,۸۸۵,۲۹۵ ۳۲,۳۲۱,۰۹۶ ۳۳,۲۲۱,۷۸۹,۵۶۶,۳۶۶
  ۹ ۱۳۹۹/۰۳/۰۲ ۱,۰۳۰,۱۵۵ ۱,۰۲۶,۷۱۷ ۱,۴۰۷- ۰ ۲۳۳,۲۰۶,۳۹۱ ۰ ۲۰۰,۸۸۵,۲۹۵ ۳۲,۳۲۱,۰۹۶ ۳۳,۱۸۴,۶۰۸,۹۴۳,۹۸۴
  ۱۰ ۱۳۹۹/۰۳/۰۱ ۱,۰۲۹,۸۵۷ ۱,۰۲۶,۴۱۸ ۱,۳۸۶- ۰ ۲۳۳,۲۰۶,۳۹۱ ۴۳,۰۹۸ ۲۰۰,۸۸۵,۲۹۵ ۳۲,۳۲۱,۰۹۶ ۳۳,۱۷۴,۹۶۲,۴۶۷,۹۱۲
  ۱۱ ۱۳۹۹/۰۲/۳۱ ۱,۰۴۸,۲۲۶ ۱,۰۴۴,۷۹۱ ۱,۳۶۴- ۰ ۲۳۳,۲۰۶,۳۹۱ ۲۰,۹۵۴ ۲۰۰,۸۴۲,۱۹۷ ۳۲,۳۶۴,۱۹۴ ۳۳,۸۱۳,۸۳۲,۷۵۵,۶۸۴
  ۱۲ ۱۳۹۹/۰۲/۳۱ ۱,۰۲۹,۵۴۱ ۱,۰۲۶,۱۰۶ ۱,۳۶۴- ۰ ۲۳۳,۲۰۶,۳۹۱ ۲۰,۹۵۴ ۲۰۰,۸۴۲,۱۹۷ ۳۲,۳۶۴,۱۹۴ ۳۳,۲۰۹,۱۰۷,۷۹۰,۷۹۴
  ۱۳ ۱۳۹۹/۰۲/۳۰ ۱,۰۴۷,۸۶۶ ۱,۰۴۴,۳۵۸ ۱,۲۲۳- ۰ ۲۳۳,۲۰۶,۳۹۱ ۳۱,۰۰۹ ۲۰۰,۸۲۱,۲۴۳ ۳۲,۳۸۵,۱۴۸ ۳۳,۸۲۱,۶۸۴,۸۸۴,۵۷۵
  ۱۴ ۱۳۹۹/۰۲/۲۹ ۱,۰۴۷,۴۴۸ ۱,۰۴۳,۸۷۸ ۶,۳۹۸- ۰ ۲۳۳,۲۰۶,۳۹۱ ۲۵,۱۶۱ ۲۰۰,۷۹۰,۲۳۴ ۳۲,۴۱۶,۱۵۷ ۳۳,۸۳۸,۵۱۲,۴۴۹,۸۶۶
  ۱۵ ۱۳۹۹/۰۲/۲۸ ۱,۰۴۵,۴۹۵ ۱,۰۴۱,۹۱۷ ۶۶ ۰ ۲۳۳,۲۰۶,۳۹۱ ۳۸,۵۶۷ ۲۰۰,۷۶۵,۰۷۳ ۳۲,۴۴۱,۳۱۸ ۳۳,۸۰۱,۱۶۹,۰۷۰,۴۳۳
  ۱۶ ۱۳۹۹/۰۲/۲۷ ۱,۰۴۵,۰۶۸ ۱,۰۴۱,۴۱۶ ۲۴ ۰ ۲۳۳,۲۰۶,۳۹۱ ۰ ۲۰۰,۷۲۶,۵۰۶ ۳۲,۴۷۹,۸۸۵ ۳۳,۸۲۵,۰۶۷,۶۲۱,۷۱۷
  ۱۷ ۱۳۹۹/۰۲/۲۶ ۱,۰۴۵,۵۹۸ ۱,۰۴۱,۸۲۹ ۱,۱۳۳- ۰ ۲۳۳,۲۰۶,۳۹۱ ۰ ۲۰۰,۷۲۶,۵۰۶ ۳۲,۴۷۹,۸۸۵ ۳۳,۸۳۸,۴۹۰,۳۶۸,۴۳۹
  ۱۸ ۱۳۹۹/۰۲/۲۵ ۱,۰۴۵,۳۰۴ ۱,۰۴۱,۵۳۵ ۱,۱۱۳- ۰ ۲۳۳,۲۰۶,۳۹۱ ۳۳,۳۴۸ ۲۰۰,۷۲۶,۵۰۶ ۳۲,۴۷۹,۸۸۵ ۳۳,۸۲۸,۹۴۳,۴۵۱,۶۹۵
  ۱۹ ۱۳۹۹/۰۲/۲۴ ۱,۰۴۵,۰۰۶ ۱,۰۴۱,۲۴۲ ۱,۰۹۲- ۰ ۲۳۳,۲۰۶,۳۹۱ ۴۹,۶۰۸ ۲۰۰,۶۹۳,۱۵۸ ۳۲,۵۱۳,۲۳۳ ۳۳,۸۵۴,۱۲۸,۷۰۹,۹۵۸
  ۲۰ ۱۳۹۹/۰۲/۲۳ ۱,۰۴۵,۱۰۴ ۱,۰۴۱,۲۵۲ ۱,۰۷۰- ۰ ۲۳۳,۲۰۶,۳۹۱ ۵۳,۳۷۷ ۲۰۰,۶۴۳,۵۵۰ ۳۲,۵۶۲,۸۴۱ ۳۳,۹۰۶,۱۰۷,۰۵۵,۳۴۲