صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۳۷۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۶۹۴۲
امیدنامه صندوق
امیدنامه
تاریخ بارگزاری توضیحات دانلود
۱۳۹۴/۰۶/۱۱ OmidName امیدنامه
تغییرات امیدنامه
تاریخ بارگزاری توضیحات دانلود
۱۳۹۶/۱۱/۲۱ امیدنامه جدید صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم تغییرات امیدنامه
۱۳۹۶/۱۰/۲۱ مجمع اصلاح ترکیب دارایی‌ها، افزایش سقف حق‌الزحمه حسابرس و تغییر در هزینه‌های ثابت و متغیر نرم‌افزارهای صندوق تغییرات امیدنامه
۱۳۹۶/۰۹/۱۴ مجمع تغییر مدیر ثبت صندوق با درآمد ثابت کوثر یکم تغییرات امیدنامه
۱۳۹۶/۰۴/۲۸ مجمع افزایش سقف پرداخت های دوره ای صندوق از ۲۱درصد به ۲۲درصد سالانه تغییرات امیدنامه
۱۳۹۵/۰۷/۰۳ مجمع افازیش سقف هزینه کارمزد متولی تغییرات امیدنامه
۱۳۹۵/۰۴/۰۲ امیدنامه جدید صندوق تغییرات امیدنامه
۱۳۹۵/۰۳/۲۲ مجمع افزایش سقف هزینه ها و تغییر نوع صندوق تغییرات امیدنامه
۱۳۹۵/۰۳/۲۲ مجمع تصویب صورت های مالی و انتخاب حسابرس تغییرات امیدنامه
۱۳۹۵/۰۳/۱۷ مجمع تغییر نرخ سود صندوق تغییرات امیدنامه
۱۳۹۵/۰۲/۲۵ مجمع افزایش سقف واحدهای سرمایه گذاری تغییرات امیدنامه
۱۳۹۵/۰۱/۰۸ افزایش سقف واحد ها به ۵۰میلیون واحد تغییرات امیدنامه
۱۳۹۴/۱۲/۰۹ تغیررات امیدنامه مورخ۹۴/۱۱۰۴ تغییرات امیدنامه
۱۳۹۴/۰۹/۱۶ افزایش سقف واحدهای سرمایه گذاری صندوق تغییرات امیدنامه