صندوق سرمایه‌گذاری کوثر یکم
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۳۷۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۶۹۴۲
امیدنامه صندوق
امیدنامه
تاریخ بارگذاری توضیحات دانلود
۱۳۹۴/۰۶/۱۱ امید نامه (نسخه اولیه) امیدنامه
تغییرات امیدنامه
تاریخ بارگذاری توضیحات دانلود
۱۴۰۲/۰۲/۱۳ آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری کوثر یکم مورخ ۱۴۰۲/۰۲/۲۴ ساعت ۱۴:۰۰ با موضوع تخصیص واحدهای سرمایه‌گذاری جایزه و احتساب ذخیره ارزش سهام در پرتفو (تغییر بندهای امیدنامه) صندوق و سایر موارد تغییرات امیدنامه
۱۴۰۱/۱۱/۳۰ مصوبات مجمع صندوق مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۲۳ با موضوع افزایش سقف هزینه حسابرس و نرم افزار صندوق و سایر موارد تغییرات امیدنامه
۱۴۰۱/۰۷/۲۰ موافقت سازمان بورس و اوراق بهادار با مصوبات مجمع صندوق سرمایه گذاری کوثر یکم با موضوع تغییر آدرس تارنمای صندوق مورخ ۱۴۰۱/۰۶/۰۶ ساعت ۱۴:۰۰ تغییرات امیدنامه
۱۴۰۱/۰۵/۱۲ مصوبات مجمع صندوق مورخ ۱۴۰۱/۰۵/۱۱ با موضوع افزایش سقف هزینه حسابرس و نرم افزار صندوق و سایر موارد تغییرات امیدنامه
۱۳۹۹/۰۸/۱۰ موافقت سازمان بورس و اوراق بهادار با مجمع مورخ ۹۹/۰۸/۱۰ صندوق با درآمد ثابت کوثر یکم با موضوع افزایش سقف هزینه های صندوق تغییرات امیدنامه
۱۳۹۹/۰۷/۰۲ موافقت سازمان بورس و اوراق بهادار با مجمع مورخ ۹۹/۰۷/۰۲ صندوق با درآمد ثابت کوثر یکم با موضوع تغییر نصاب سرمایه‌گذاری صندوق و سایر موارد تغییرات امیدنامه
۱۳۹۹/۰۵/۱۱ موافقت سازمان بورس و اوراق بهادار با مجمع مورخ ۹۹/۰۵/۱۱ صندوق با درآمد ثابت کوثر یکم با موضوع تغییر متولی صندوق تغییرات امیدنامه
۱۳۹۸/۱۰/۲۵ مجمع مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۰۷ با موضوع افزایش سقف هزینه نرم افزار تغییرات امیدنامه
۱۳۹۸/۰۹/۰۵ صورتجلسه مجمع مورخ ۹۸۰۸۱۱ با موضوع تمدید مجوز فعالیت صندوق کوثر یکم تا تاریخ ۱۳۹۸/۱۰/۱۷ تغییرات امیدنامه
۱۳۹۸/۰۷/۰۹ مجمع تغییر سقف کارمزد متولی مورخ ۱۳۹۸/۰۶/۰۳ تغییرات امیدنامه
۱۳۹۶/۱۱/۲۱ امیدنامه جدید صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم تغییرات امیدنامه
۱۳۹۶/۱۰/۲۱ مجمع اصلاح ترکیب دارایی‌ها، افزایش سقف حق‌الزحمه حسابرس و تغییر در هزینه‌های ثابت و متغیر نرم‌افزارهای صندوق تغییرات امیدنامه
۱۳۹۶/۰۹/۱۴ مجمع تغییر مدیر ثبت صندوق با درآمد ثابت کوثر یکم تغییرات امیدنامه
۱۳۹۶/۰۴/۲۸ مجمع افزایش سقف پرداخت های دوره ای صندوق از ۲۱درصد به ۲۲درصد سالانه تغییرات امیدنامه
۱۳۹۵/۰۷/۰۳ مجمع افازیش سقف هزینه کارمزد متولی تغییرات امیدنامه
۱۳۹۵/۰۴/۰۲ امیدنامه جدید صندوق تغییرات امیدنامه
۱۳۹۵/۰۳/۲۲ مجمع افزایش سقف هزینه ها و تغییر نوع صندوق تغییرات امیدنامه
۱۳۹۵/۰۳/۲۲ مجمع تصویب صورت های مالی و انتخاب حسابرس تغییرات امیدنامه
۱۳۹۵/۰۳/۱۷ مجمع تغییر نرخ سود صندوق تغییرات امیدنامه
۱۳۹۵/۰۲/۲۵ مجمع افزایش سقف واحدهای سرمایه گذاری تغییرات امیدنامه
۱۳۹۵/۰۱/۰۸ افزایش سقف واحد ها به ۵۰میلیون واحد تغییرات امیدنامه
۱۳۹۴/۱۲/۰۹ تغیررات امیدنامه مورخ۹۴/۱۱۰۴ تغییرات امیدنامه
۱۳۹۴/۰۹/۱۶ افزایش سقف واحدهای سرمایه گذاری صندوق تغییرات امیدنامه