امیدنامه
تاریخ آپلود توضیحات دانلود
1394/06/11 OmidName امیدنامه
تغییرات امیدنامه
تاریخ آپلود توضیحات دانلود
1396/11/21 امیدنامه جدید صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم تغییرات امیدنامه
1396/10/21 مجمع اصلاح ترکیب دارایی‌ها، افزایش سقف حق‌الزحمه حسابرس و تغییر در هزینه‌های ثابت و متغیر نرم‌افزارهای صندوق تغییرات امیدنامه
1396/09/14 مجمع تغییر مدیر ثبت صندوق با درآمد ثابت کوثر یکم تغییرات امیدنامه
1396/04/28 مجمع افزایش سقف پرداخت های دوره ای صندوق از 21درصد به 22درصد سالانه تغییرات امیدنامه
1395/07/03 مجمع افازیش سقف هزینه کارمزد متولی تغییرات امیدنامه
1395/04/02 امیدنامه جدید صندوق تغییرات امیدنامه
1395/03/22 مجمع افزایش سقف هزینه ها و تغییر نوع صندوق تغییرات امیدنامه
1395/03/22 مجمع تصویب صورت های مالی و انتخاب حسابرس تغییرات امیدنامه
1395/03/17 مجمع تغییر نرخ سود صندوق تغییرات امیدنامه
1395/02/25 مجمع افزایش سقف واحدهای سرمایه گذاری تغییرات امیدنامه
1395/01/08 افزایش سقف واحد ها به 50میلیون واحد تغییرات امیدنامه
1394/12/09 تغیررات امیدنامه مورخ94/1104 تغییرات امیدنامه
1394/09/16 افزایش سقف واحدهای سرمایه گذاری صندوق تغییرات امیدنامه