اساسنامه
تاریخ آپلود توضیحات دانلود
1394/06/11 AsasName اساس نامه

تغییرات اساسنامه
تاریخ آپلود توضیحات دانلود
1397/07/29 مجمع تمدید مجوز صندوق با درآمد ثابت کوثر یکم تغییرات اساس نامه
1396/11/21 اساسنامه جدید صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم تغییرات اساس نامه
1396/09/14 مجمع تغییر مدیر ثبت صندوق با درآمد ثابت کوثر یکم تغییرات اساس نامه
1395/04/02 اساسنامه جدید صندوق کوثر یکم تغییرات اساس نامه