صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۳۷۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۶۹۴۲
اساسنامه صندوق
اساسنامه
تاریخ بارگذاری توضیحات دانلود
۱۳۹۴/۰۶/۱۱ AsasName اساس نامه
تغییرات اساسنامه
تاریخ بارگذاری توضیحات دانلود
۱۳۹۹/۰۵/۱۳ موافقت سازمان بورس و اوراق بهادار با مجمع تمدید مجوز فعالیت صندوق کوثر یکم مورخ ۱۳۹۹/۰۵/۱۳ تغییرات اساس نامه
۱۳۹۹/۰۵/۱۱ موافقت سازمان بورس و اوراق بهادار با مجمع مورخ ۹۹/۰۵/۱۱ صندوق با درآمد ثابت کوثر یکم با موضوع تغییر متولی صندوق تغییرات اساس نامه
۱۳۹۸/۱۲/۲۰ موافقت سازمان بورس و اوراق بهادار با مجمع مورخ ۹۸/۱۲/۱۰ صندوق با درآمد ثابت کوثر یکم مبنی بر تمدید مجوز فعالیت صندوق تا تاریخ ۱۳۹۹/۰۴/۱۷ تغییرات اساس نامه
۱۳۹۸/۰۸/۱۱ صورتجلسه مجمع ۹۸۰۸۱۱ با موضوع تمدید مجوز صندوق کوثر یکم تغییرات اساس نامه
۱۳۹۸/۰۷/۰۹ مجمع تمدید مجوز صندوق با درآمد ثابت کوثر یکم مورخ ۱۳۹۸۰۶۰۳ تغییرات اساس نامه
۱۳۹۷/۰۷/۲۹ مجمع تمدید مجوز صندوق با درآمد ثابت کوثر یکم تغییرات اساس نامه
۱۳۹۶/۱۱/۲۱ اساسنامه جدید صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم تغییرات اساس نامه
۱۳۹۶/۰۹/۱۴ مجمع تغییر مدیر ثبت صندوق با درآمد ثابت کوثر یکم تغییرات اساس نامه
۱۳۹۵/۰۴/۰۲ اساسنامه جدید صندوق کوثر یکم تغییرات اساس نامه