صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۳۷۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۶۹۴۲
News
دسته بندی اخبار صندوق, مجامع
عنوان خبر دعوت به مجمع صندوق مورخ 1398/04/30 مبنی بر تغییر کارمزد متولی و تغییر در حد نصاب سرمایه‌گذاری صندوق
منبع -
مقدمه دعوت به مجمع صندوق مورخ 1398/04/30 مبنی بر تغییر کارمزد متولی و تغییر در حد نصاب سرمایه‌گذاری صندوق
متن خبر
پیوست