صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۳۷۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۶۹۴۲
News
دسته بندی مجامع
عنوان خبر دعوت به مجمع صندوق مورخ 1398/06/03 مبنی بر تمدید مجوز فعالیت صندوق و سایر موارد
منبع -
مقدمه دعوت به مجمع صندوق مورخ 1398/06/03 مبنی بر تمدید مجوز فعالیت صندوق و سایر موارد
متن خبر
پیوست