صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۳۷۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۶۹۴۲
News
دسته بندی اخبار صندوق, مجامع
عنوان خبر دعوت به مجمع صندوق مورخ 1398/10/07 مبنی بر تغییر سقف هزینه نرم افزار صندوق کوثر یکم
منبع -
مقدمه دعوت به مجمع صندوق مورخ 1398/10/07 مبنی بر تغییر سقف هزینه نرم افزار صندوق کوثر یکم
متن خبر
پیوست