صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۳۷۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۶۹۴۲
لیست خبرها
ردیف توضیحات تاریخ
1 موافقت سازمان بورس و اوراق بهادار با مجمع مورخ 98/08/11 صندوق با درآمد ثابت کوثر یکم مبنی بر تمدید دوره فعالیت صندوق تا 1398/10/17 ۱۳۹۸/۰۹/۰۵
2 موافقت سازمان بورس و اوراق بهادار با مجمع مورخ 98/08/11 مبنی بر تمدید مجوز فعالیت صندوق ۱۳۹۸/۰۹/۰۳
3 فهرست اسامی حاضرین در مجمع مورخ 98/08/11 ۱۳۹۸/۰۸/۱۱
4 دعوت به مجمع صندوق مورخ 1398/08/11 مبنی بر تمدید مجوز فعالیت صندوق و سایر موارد ۱۳۹۸/۰۸/۰۸
5 موافقت سازمان بورس و اوراق بهادار با مجمع مورخ 1398/06/03 مبنی بر حذف سقف حق پذیرش و عضویت در کانون‌ها ۱۳۹۸/۰۷/۱۶
6 موافقت سازمان بورس و اوراق بهادار با مجمع مورخ ۱۳۹۸/۰۶/۰۳ مبنی بر تمدید مجوز فعالیت صندوق ۱۳۹۸/۰۶/۳۰
7 اسامی حاضرین در مجمع مورخ 98/06/03 ۱۳۹۸/۰۶/۰۴
8 دعوت به مجمع صندوق مورخ 1398/06/03 مبنی بر تمدید مجوز فعالیت صندوق و سایر موارد ۱۳۹۸/۰۵/۲۲
9 اطلاعات تعهدات پذیره نویسی اوراق سلف موازی استاندارد نفت خام سبک داخلی (سنفت 985) ۱۳۹۸/۰۵/۱۴
10 موافقت سازمان بورس و اوراق بهادار با مجمع مورخ 98/04/30 صندوق با درآمد ثابت کوثر یکم مبنی بر تغییرات امیدنامه صندوق ۱۳۹۸/۰۵/۱۲
سایز صفحه