صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۳۷۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۶۹۴۲
لیست خبرها
ردیف توضیحات تاریخ
1 موافقت سازمان بورس و اوراق بهادار با مجمع مورخ 98/10/07 صندوق با درآمد ثابت کوثر یکم مبنی بر افزایش سقف هزینه نرم افزار ۱۳۹۸/۱۰/۲۵
2 فهرست اسامی حاضرین در مجمع مورخ 98/10/07 ۱۳۹۸/۱۰/۰۷
3 دعوت به مجمع صندوق مورخ 1398/10/07 مبنی بر تغییر سقف هزینه نرم افزار صندوق کوثر یکم ۱۳۹۸/۰۹/۲۵
4 موافقت سازمان بورس و اوراق بهادار با مجمع مورخ 98/08/11 صندوق با درآمد ثابت کوثر یکم مبنی بر تمدید دوره فعالیت صندوق تا 1398/10/17 ۱۳۹۸/۰۹/۰۵
5 موافقت سازمان بورس و اوراق بهادار با مجمع مورخ 98/08/11 مبنی بر تمدید مجوز فعالیت صندوق ۱۳۹۸/۰۹/۰۳
6 فهرست اسامی حاضرین در مجمع مورخ 98/08/11 ۱۳۹۸/۰۸/۱۱
7 دعوت به مجمع صندوق مورخ 1398/08/11 مبنی بر تمدید مجوز فعالیت صندوق و سایر موارد ۱۳۹۸/۰۸/۰۸
8 موافقت سازمان بورس و اوراق بهادار با مجمع مورخ 1398/06/03 مبنی بر حذف سقف حق پذیرش و عضویت در کانون‌ها ۱۳۹۸/۰۷/۱۶
9 موافقت سازمان بورس و اوراق بهادار با مجمع مورخ ۱۳۹۸/۰۶/۰۳ مبنی بر تمدید مجوز فعالیت صندوق ۱۳۹۸/۰۶/۳۰
10 اسامی حاضرین در مجمع مورخ 98/06/03 ۱۳۹۸/۰۶/۰۴
سایز صفحه