صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۳۷۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۶۹۴۲
لیست خبرها
ردیف توضیحات تاریخ
1 موافقت سازمان بورس و اوراق بهادار با مجمع سالانه مورخ 98/11/29 صندوق با درآمد ثابت کوثر یکم ۱۳۹۹/۰۲/۱۶
2 اطلاع رسانی صندوق درخصوص خرید اوراق مرابحه دولت اراد ۲۴ ۱۳۹۸/۱۲/۲۴
3 موافقت سازمان بورس و اوراق بهادار با مجمع مورخ 98/12/10 صندوق با درآمد ثابت کوثر یکم مبنی بر تمدید مجوز فعالیت صندوق تا تاریخ 1399/04/17 ۱۳۹۸/۱۲/۲۰
4 اسامی حاضرین در مجمع مورخ 1398/12/10 صندوق کوثر یکم با موضوع تمدید مجوز فعالیت صندوق ۱۳۹۸/۱۲/۱۰
5 دعوت به مجمع تمدید مجوز فعالیت صندوق کوثر یکم مورخ 1398/12/10 ۱۳۹۸/۱۱/۳۰
6 لیست اسامی حاظرین در مجمع سالانه صندوق کوثر یکم مورخ 1398/11/29 ۱۳۹۸/۱۱/۲۹
7 دعوت به حضور در مجمع سالانه صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم روز سه شنبه مورخ 1398/11/29 ۱۳۹۸/۱۱/۲۷
8 دعوت به مجمع صندوق مورخ 1398/11/29 مبنی بر تمدید مجوز فعالیت صندوق و سایر موارد ۱۳۹۸/۱۱/۲۷
9 موافقت سازمان بورس و اوراق بهادار با مجمع مورخ 98/10/07 صندوق با درآمد ثابت کوثر یکم مبنی بر افزایش سقف هزینه نرم افزار ۱۳۹۸/۱۰/۲۵
10 فهرست اسامی حاضرین در مجمع مورخ 98/10/07 ۱۳۹۸/۱۰/۰۷
سایز صفحه