صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۳۷۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۶۹۴۲
لیست خبرها
ردیف توضیحات تاریخ
1 اسامی حاضرین در مجمع مورخ 1399/07/02 صندوق کوثر یکم ۱۳۹۹/۰۷/۰۲
2 آگهی دعوت به مجمع صندوق مورخ 1399/07/02 موضوع تغییر نصاب سرمایه‌گذاری صندوق و سایر موارد ۱۳۹۹/۰۶/۲۴
3 موافقت سازمان بورس و اوراق بهادار با مجمع مورخ 99/05/11 صندوق با درآمد ثابت کوثر یکم با موضوع تغییر متولی صندوق ۱۳۹۹/۰۶/۲۳
4 اسامی حاضرین در مجمع مورخ 1399/06/01 صندوق کوثر یکم با موضوع تغییر نصاب سرمایه گذاری صندوق ۱۳۹۹/۰۶/۰۱
5 موافقت سازمان بورس و اوراق بهادار با مجمع سالانه مورخ 99/04/29 صندوق با درآمد ثابت کوثر یکم ۱۳۹۹/۰۶/۰۱
6 آگهی دعوت به مجمع صندوق مورخ 1399/06/01 موضوع تغییر نصاب سرمایه‌گذاری صندوق و سایر موارد ۱۳۹۹/۰۵/۲۰
7 موافقت سازمان بورس و اوراق بهادار با مجمع تمدید مجوز فعالیت صندوق کوثر یکم مورخ 1399/05/13 ۱۳۹۹/۰۵/۱۵
8 اعلام تمدید مجوز فعالیت صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم ۱۳۹۹/۰۵/۱۵
9 اسامی حاضرین در مجمع مورخ 1399/05/13 صندوق کوثر یکم با موضوع تمدید مجوز فعالیت صندوق ۱۳۹۹/۰۵/۱۳
10 اسامی حاضرین در مجمع مورخ 1399/05/11 صندوق کوثر یکم با موضوع تغییر رکن متولی در امیدنامه ۱۳۹۹/۰۵/۱۲
سایز صفحه