صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۳۷۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۶۹۴۲
ترکیب داراییهای دوره ای
شرح میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته امروز
مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی
سهام ۷,۴۱۶,۸۸۶ ۱۲.۹۸ ۵,۸۷۲,۸۳۲ ۱۲.۵۴ ۴,۷۶۱,۴۹۸ ۱۲.۱۹ ۴,۷۶۸,۵۴۰ ۱۲.۳۴
اوراق ۶,۰۱۹,۹۴۸ ۱۰.۵۴ ۱۹,۳۹۴,۳۱۱ ۴۱.۴ ۱۹,۰۵۷,۳۰۱ ۴۸.۸۱ ۱۹,۱۸۲,۰۵۷ ۴۹.۶۶
وجه نقد ۴۲,۷۲۵,۸۶۷ ۷۴.۷۷ ۲۰,۹۱۲,۷۰۷ ۴۴.۶۴ ۱۴,۵۳۴,۲۳۲ ۳۷.۲۲ ۱۳,۵۰۶,۱۰۸ ۳۴.۹۶
سایر دارایی ها ۹۶۹,۲۴۶ ۱.۷ ۵۲۲,۷۳۹ ۱.۱۲ ۲۵۸,۳۶۵ ۰.۶۶ ۳۰۵,۳۶۷ ۰.۷۹
میزان ۵ سهم با بیشترین وزن در پورتفوی سهام صندوق ۴,۱۱۰,۹۰۶ ۷.۱۹ ۵,۰۸۸,۵۶۴ ۱۰.۸۶ ۴,۳۳۰,۹۴۹ ۱۱.۰۹ ۴,۲۳۴,۳۸۴ ۱۰.۹۶
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد