صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۳۷۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۶۹۴۲
ترکیب دارایی‌های دوره‌ای
شرح میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته امروز
مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی
سهام ۶,۱۲۹,۲۳۵ ۱۰.۵۴ ۱۵,۱۸۴,۳۳۰ ۲۹.۹۳ ۱۵,۰۸۵,۵۵۵ ۳۰.۶۵ ۱۵,۴۹۶,۰۴۲ ۳۱.۴۴
اوراق ۳,۹۷۲,۲۶۵ ۶.۸۳ ۸,۷۲۵,۱۷۰ ۱۷.۲ ۹,۱۱۳,۷۰۳ ۱۸.۵۲ ۹,۲۹۴,۷۶۳ ۱۸.۸۶
وجه نقد ۴۷,۰۱۱,۹۱۵ ۸۰.۸۸ ۲۶,۲۳۶,۹۰۶ ۵۱.۷۱ ۲۴,۴۵۵,۱۳۰ ۴۹.۶۸ ۲۴,۰۱۸,۴۵۴ ۴۸.۷۳
سایر دارایی ها ۹۵۳,۴۸۸ ۱.۶۴ ۱,۰۳۹,۱۷۱ ۲.۰۵ ۹۷۳,۹۹۹ ۱.۹۸ ۸۷۱,۵۸۶ ۱.۷۷
میزان ۵ سهم با بیشترین وزن در پورتفوی سهام صندوق ۳,۰۱۳,۹۹۸ ۵.۱۹ ۹,۰۱۱,۱۸۷ ۱۷.۷۶ ۸,۹۸۳,۱۲۷ ۱۸.۲۵ ۹,۴۸۳,۴۱۱ ۱۹.۲۴
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد