صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۳۷۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۶۹۴۲
ترکیب دارایی‌های دوره‌ای
شرح میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته امروز
مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی
سهام ۷,۳۲۶,۲۱۰ ۱۲.۷۴ ۱۷,۹۵۹,۹۶۳ ۳۳.۳۱ ۱۵,۳۵۴,۵۳۳ ۲۵.۰۶ ۱۲,۵۴۶,۵۳۱ ۲۰.۸۵
اوراق ۵,۰۰۴,۶۸۴ ۸.۷۱ ۱۵,۸۸۵,۵۹۵ ۲۹.۴۷ ۱۶,۶۳۵,۸۶۲ ۲۷.۱۵ ۱۶,۷۰۶,۴۲۴ ۲۷.۷۶
وجه نقد ۴۴,۱۶۱,۷۲۷ ۷۶.۸۲ ۱۹,۰۰۴,۶۹۳ ۳۵.۲۵ ۲۷,۷۵۱,۷۰۴ ۴۵.۲۹ ۳۰,۱۲۲,۷۰۳ ۵۰.۰۶
سایر دارایی ها ۹۹۵,۷۶۹ ۱.۷۳ ۱,۰۶۲,۱۶۵ ۱.۹۷ ۱,۵۳۴,۶۶۵ ۲.۵ ۷۹۹,۷۵۸ ۱.۳۳
میزان ۵ سهم با بیشترین وزن در پورتفوی سهام صندوق ۳,۹۲۱,۸۳۵ ۶.۸۲ ۱۲,۳۴۵,۱۶۸ ۲۲.۹ ۱۰,۹۰۶,۰۹۴ ۱۷.۸ ۸,۹۹۳,۹۵۹ ۱۴.۹۵
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد