صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۳۷۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۶۹۴۲
ترکیب داراییهای دوره ای
شرح میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته امروز
مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی
سهام ۵,۸۲۳,۴۶۰ ۹.۹۶ ۱۳,۹۵۴,۲۹۴ ۲۷.۰۳ ۱۵,۴۷۰,۸۷۱ ۲۹.۷۴ ۱۵,۲۶۰,۹۰۵ ۲۹.۸۵
اوراق ۳,۸۰۱,۷۲۷ ۶.۵ ۸,۲۴۹,۵۰۶ ۱۵.۹۸ ۸,۴۶۳,۱۳۰ ۱۶.۲۷ ۸,۶۵۱,۳۲۴ ۱۶.۹۲
وجه نقد ۴۷,۷۵۷,۹۳۵ ۸۱.۷۵ ۲۸,۸۱۵,۹۵۳ ۵۵.۸۲ ۲۷,۴۴۷,۱۷۶ ۵۲.۷۶ ۲۶,۶۷۱,۲۸۲ ۵۲.۱۷
سایر دارایی ها ۹۵۴,۵۵۴ ۱.۶۳ ۱,۰۶۷,۶۹۸ ۲.۰۶ ۱,۱۲۱,۶۰۷ ۲.۱۵ ۹۷۱,۵۸۲ ۱.۹
میزان ۵ سهم با بیشترین وزن در پورتفوی سهام صندوق ۲,۸۰۹,۸۸۸ ۴.۸۱ ۸,۲۶۶,۱۲۶ ۱۶.۰۱ ۹,۰۹۲,۴۶۰ ۱۷.۴۸ ۹,۰۴۰,۲۰۵ ۱۷.۶۸
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد