ترکیب دارایی‌های دوره‌ای

تا تاریخ
شرح میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق میانگین روزانه دوره 90 روز گذشته میانگین روزانه 30 روز گذشته امروز
مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی
سهام 5,112,370 8.66 10,674,735 18.87 11,401,734 21.07 12,329,045 22.76
اوراق 3,401,345 5.76 8,065,771 14.25 7,938,160 14.67 7,973,861 14.72
وجه نقد 49,411,427 83.75 37,255,301 65.86 34,288,464 63.38 33,470,192 61.81
سایر دارایی ها 957,960 1.62 722,628 1.27 622,724 1.15 519,073 0.95
میزان 5 سهم با بیشترین وزن در پورتفوی سهام صندوق 2,330,957 3.95 6,164,980 10.89 6,691,586 12.36 7,295,895 13.47
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد