صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۳۷۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۶۹۴۲
ترکیب دارایی‌های دوره‌ای
شرح میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته امروز
مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی
سهام ۶,۹۲۴,۱۹۰ ۱۲.۰۴ ۱۷,۵۹۷,۲۷۷ ۳۵.۴ ۱۸,۱۹۲,۳۱۱ ۳۷.۶۱ ۱۸,۶۶۳,۸۷۲ ۳۸.۴۵
اوراق ۴,۵۶۵,۴۸۹ ۷.۹۴ ۱۳,۱۶۶,۲۸۵ ۲۶.۴۹ ۱۴,۴۱۳,۹۱۸ ۲۹.۸ ۱۶,۲۲۹,۰۸۴ ۳۳.۴۴
وجه نقد ۴۵,۰۴۸,۴۰۳ ۷۸.۳۱ ۱۸,۳۳۶,۹۲۴ ۳۶.۸۹ ۱۵,۱۱۱,۶۹۸ ۳۱.۲۴ ۱۳,۰۱۹,۷۴۲ ۲۶.۸۲
سایر دارایی ها ۹۸۶,۱۵۰ ۱.۷۱ ۶۰۹,۳۷۰ ۱.۲۳ ۶۵۸,۶۳۹ ۱.۳۶ ۶۲۵,۶۳۴ ۱.۲۹
میزان ۵ سهم با بیشترین وزن در پورتفوی سهام صندوق ۳,۵۹۵,۶۳۴ ۶.۲۵ ۱۱,۴۶۹,۴۱۸ ۲۳.۰۷ ۱۲,۰۷۷,۱۵۶ ۲۴.۹۶ ۱۲,۶۹۳,۸۴۱ ۲۶.۱۵
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد