صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۳۷۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۶۹۴۲
ترکیب دارایی‌های دوره‌ای
شرح میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته امروز
مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی
سهام ۶,۴۶۶,۶۵۰ ۱۱.۱۸ ۱۵,۵۷۷,۴۰۱ ۳۱.۳ ۱۶,۰۰۹,۵۲۶ ۳۱.۹۵ ۱۷,۲۱۷,۷۴۵ ۳۴.۱۴
اوراق ۴,۲۰۳,۷۳۹ ۷.۲۷ ۱۰,۰۲۹,۵۷۹ ۲۰.۱۵ ۱۱,۹۰۵,۷۴۳ ۲۳.۷۶ ۱۲,۶۲۹,۷۴۱ ۲۵.۰۴
وجه نقد ۴۶,۱۷۴,۱۱۹ ۷۹.۸۲ ۲۳,۴۹۶,۸۸۲ ۴۷.۲۲ ۲۱,۵۱۷,۳۲۳ ۴۲.۹۵ ۱۹,۸۹۸,۳۴۱ ۳۹.۴۵
سایر دارایی ها ۱,۰۰۱,۷۰۲ ۱.۷۳ ۶۶۰,۴۰۴ ۱.۳۳ ۶۷۰,۹۶۴ ۱.۳۴ ۶۸۸,۸۲۹ ۱.۳۷
میزان ۵ سهم با بیشترین وزن در پورتفوی سهام صندوق ۳,۲۵۷,۶۲۰ ۵.۶۳ ۹,۶۳۳,۷۹۳ ۱۹.۳۶ ۱۰,۲۷۱,۹۴۳ ۲۰.۵ ۱۱,۰۰۸,۴۶۸ ۲۱.۸۳
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد