صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۳۷۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۶۹۴۲
ترکیب دارایی‌های دورهای
شرح میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته امروز
مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی
سهام ۶,۹۹۸,۶۴۲ ۱۲.۹ ۳,۴۲۰,۲۳۱ ۱۲.۶۹ ۳,۳۰۷,۵۸۱ ۱۲.۴۹ ۳,۲۱۱,۸۴۰ ۱۲.۲۳
اوراق ۷,۴۵۰,۳۴۱ ۱۳.۷۳ ۱۸,۴۱۵,۹۶۳ ۶۸.۳۱ ۱۸,۷۶۰,۰۷۹ ۷۰.۸۳ ۱۸,۸۳۲,۲۷۱ ۷۱.۷۱
وجه نقد ۳۸,۷۵۷,۱۰۲ ۷۱.۴۲ ۳,۷۶۱,۸۴۵ ۱۳.۹۵ ۳,۱۴۸,۷۶۶ ۱۱.۸۹ ۲,۹۴۰,۸۳۶ ۱۱.۲
سایر دارایی ها ۸۷۶,۷۱۷ ۱.۶۲ ۱۰۸,۷۷۶ ۰.۴ ۷۷,۵۳۴ ۰.۲۹ ۷۵,۳۱۳ ۰.۲۹
میزان ۵ سهم با بیشترین وزن در پورتفوی سهام صندوق ۴,۰۱۵,۲۰۳ ۷.۴ ۲,۹۷۱,۶۰۸ ۱۱.۰۲ ۲,۸۸۶,۸۳۴ ۱۰.۹ ۲,۷۸۸,۱۸۹ ۱۰.۶۲
صندوق سرمایه گذاری ۲۵۱,۹۵۹ ۰.۴۶ ۶۲۶,۶۱۹ ۲.۳۲ ۱,۱۹۰,۳۷۷ ۴.۴۹ ۱,۲۰۰,۶۷۸ ۴.۵۷
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد