صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۳۷۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۶۹۴۲
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ سهام سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی
۱ ۱۳۹۸/۱۱/۰۶ ۱۷,۲۱۷,۷۴۵ ۳۴.۱۴ % ۱۲,۶۲۹,۷۴۱ ۲۵.۰۴ % ۰ ۰ % ۱۹,۸۹۸,۳۴۱ ۳۹.۴۵ % ۶۸۸,۸۲۹ ۱.۳۷ % ۱۱,۰۰۸,۴۶۸ ۲۱.۸۳ %
۲ ۱۳۹۸/۱۱/۰۵ ۱۷,۲۳۳,۷۶۰ ۳۳.۹۳ % ۱۲,۶۲۷,۸۶۹ ۲۴.۸۶ % ۰ ۰ % ۲۰,۲۱۳,۱۳۲ ۳۹.۸ % ۷۱۵,۰۳۱ ۱.۴۱ % ۱۱,۰۵۱,۸۹۲ ۲۱.۷۶ %
۳ ۱۳۹۸/۱۱/۰۴ ۱۷,۰۴۴,۸۳۶ ۳۳.۷۳ % ۱۲,۶۲۵,۹۱۳ ۲۴.۹۹ % ۰ ۰ % ۲۰,۲۱۳,۱۳۲ ۴۰ % ۶۴۶,۲۱۸ ۱.۲۸ % ۱۰,۹۵۰,۳۲۶ ۲۱.۶۷ %
۴ ۱۳۹۸/۱۱/۰۳ ۱۷,۰۴۴,۸۳۶ ۳۳.۷۴ % ۱۲,۶۲۱,۳۷۴ ۲۴.۹۸ % ۰ ۰ % ۲۰,۲۱۳,۱۳۲ ۴۰.۰۱ % ۶۳۸,۳۰۰ ۱.۲۶ % ۱۰,۹۵۰,۳۲۶ ۲۱.۶۸ %
۵ ۱۳۹۸/۱۱/۰۲ ۱۷,۰۴۴,۸۳۶ ۳۳.۷۵ % ۱۲,۶۱۶,۸۳۹ ۲۴.۹۸ % ۰ ۰ % ۲۰,۲۱۳,۱۳۲ ۴۰.۰۲ % ۶۳۰,۳۸۹ ۱.۲۵ % ۱۰,۹۵۰,۳۲۶ ۲۱.۶۸ %
۶ ۱۳۹۸/۱۱/۰۱ ۱۶,۷۹۴,۲۹۶ ۳۳.۰۴ % ۱۲,۶۰۰,۵۶۵ ۲۴.۷۹ % ۰ ۰ % ۲۰,۸۱۷,۲۷۴ ۴۰.۹۶ % ۶۱۳,۱۷۲ ۱.۲۱ % ۱۰,۸۰۸,۹۱۷ ۲۱.۲۷ %
۷ ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ۱۷,۰۱۳,۰۴۳ ۳۳.۲۹ % ۱۲,۵۹۰,۲۹۸ ۲۴.۶۴ % ۰ ۰ % ۲۰,۹۰۶,۶۶۵ ۴۰.۹۱ % ۵۹۶,۴۵۳ ۱.۱۷ % ۱۰,۹۲۳,۷۷۹ ۲۱.۳۷ %
۸ ۱۳۹۸/۱۰/۲۹ ۱۷,۰۸۱,۴۱۲ ۳۳.۳۴ % ۱۲,۶۵۲,۹۷۷ ۲۴.۷ % ۰ ۰ % ۲۰,۸۸۳,۵۶۲ ۴۰.۷۶ % ۶۱۲,۲۶۴ ۱.۲ % ۱۰,۹۶۷,۲۰۲ ۲۱.۴۱ %
۹ ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ۱۷,۰۵۳,۶۶۴ ۳۳.۳۲ % ۱۲,۶۵۲,۹۵۸ ۲۴.۷۲ % ۰ ۰ % ۲۰,۸۰۸,۴۸۶ ۴۰.۶۵ % ۶۷۰,۴۹۳ ۱.۳۱ % ۱۰,۹۴۲,۸۸۹ ۲۱.۳۸ %