صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۳۷۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۶۹۴۲
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ سهام سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی
۱ ۱۳۹۸/۰۹/۱۲ ۱۵,۴۹۶,۰۴۲ ۳۱.۴۴ % ۹,۲۹۴,۷۶۳ ۱۸.۸۶ % ۰ ۰ % ۲۴,۰۱۸,۴۵۴ ۴۸.۷۳ % ۴۷۵,۳۷۴ ۱.۷۷ % ۹,۴۸۳,۴۱۱ ۱۹.۲۴ %
۲ ۱۳۹۸/۰۹/۱۱ ۱۵,۴۹۰,۴۱۰ ۳۱.۴۵ % ۹,۲۹۹,۰۲۱ ۱۸.۸۸ % ۰ ۰ % ۲۳,۹۸۱,۴۶۳ ۴۸.۶۹ % ۴۸۶,۰۰۲ ۱.۷۹ % ۹,۴۸۱,۰۷۲ ۱۹.۲۵ %
۳ ۱۳۹۸/۰۹/۱۰ ۱۵,۴۹۰,۵۲۱ ۳۱.۴۱ % ۹,۲۹۰,۱۹۹ ۱۸.۸۴ % ۰ ۰ % ۲۴,۰۱۵,۳۱۳ ۴۸.۷ % ۵۲۱,۲۶۱ ۱.۸۶ % ۹,۵۰۰,۶۱۹ ۱۹.۲۶ %
۴ ۱۳۹۸/۰۹/۰۹ ۱۵,۳۰۴,۴۵۶ ۳۱.۱۸ % ۹,۲۸۷,۵۶۲ ۱۸.۹۲ % ۰ ۰ % ۲۳,۹۶۳,۳۹۹ ۴۸.۸۲ % ۵۲۸,۷۷۰ ۱.۸۸ % ۹,۳۲۷,۹۱۴ ۱۹ %
۵ ۱۳۹۸/۰۹/۰۸ ۱۵,۰۷۳,۰۴۵ ۳۰.۸۵ % ۹,۳۳۱,۱۱۲ ۱۹.۱ % ۰ ۰ % ۲۳,۶۰۰,۷۵۱ ۴۸.۳۱ % ۸۴۷,۱۰۶ ۲.۵۶ % ۹,۱۵۹,۰۶۹ ۱۸.۷۵ %
۶ ۱۳۹۸/۰۹/۰۷ ۱۵,۰۷۳,۰۴۵ ۳۰.۸۶ % ۹,۳۲۹,۳۰۲ ۱۹.۱ % ۰ ۰ % ۲۳,۶۰۰,۷۵۱ ۴۸.۳۲ % ۸۳۷,۵۱۹ ۲.۵۴ % ۹,۱۵۹,۰۶۹ ۱۸.۷۵ %
۷ ۱۳۹۸/۰۹/۰۶ ۱۵,۰۷۳,۰۴۵ ۳۰.۸۷ % ۹,۳۲۷,۴۹۳ ۱۹.۱ % ۰ ۰ % ۲۳,۶۰۰,۷۵۱ ۴۸.۳۳ % ۸۲۷,۹۴۰ ۲.۵۲ % ۹,۱۵۹,۰۶۹ ۱۸.۷۶ %
۸ ۱۳۹۸/۰۹/۰۵ ۱۴,۹۵۵,۸۰۵ ۳۰.۷۱ % ۹,۳۲۶,۶۰۰ ۱۹.۱۵ % ۰ ۰ % ۲۳,۵۹۳,۷۱۵ ۴۸.۴۴ % ۸۲۷,۵۹۵ ۲.۵۳ % ۸,۹۶۷,۳۳۶ ۱۸.۴۱ %
۹ ۱۳۹۸/۰۹/۰۴ ۱۴,۹۴۷,۳۷۴ ۳۰.۶۸ % ۹,۳۴۲,۶۸۹ ۱۹.۱۸ % ۰ ۰ % ۲۳,۶۴۷,۲۲۴ ۴۸.۵۴ % ۷۸۲,۰۷۹ ۲.۴۴ % ۸,۸۸۰,۷۶۰ ۱۸.۲۳ %
۱۰ ۱۳۹۸/۰۹/۰۳ ۱۴,۹۸۵,۳۵۱ ۳۰.۷۳ % ۹,۳۱۸,۴۶۹ ۱۹.۱۱ % ۰ ۰ % ۲۳,۷۹۷,۸۹۰ ۴۸.۸ % ۶۶۴,۵۳۵ ۲.۲ % ۸,۸۸۱,۱۹۳ ۱۸.۲۱ %