صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۳۷۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۶۹۴۲
ترکیب داراییهای روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ سهام سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی
۱ ۱۳۹۸/۰۷/۲۳ ۱۵,۲۶۰,۹۰۵ ۲۹.۸۵ % ۸,۶۵۱,۳۲۴ ۱۶.۹۲ % ۰ ۰ % ۲۶,۶۷۱,۲۸۲ ۵۲.۱۷ % ۵۳۷,۸۶۷ ۱.۹ % ۹,۰۴۰,۲۰۵ ۱۷.۶۸ %
۲ ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ ۱۵,۷۴۹,۳۳۷ ۳۰.۵۱ % ۸,۶۴۱,۸۷۸ ۱۶.۷۴ % ۰ ۰ % ۲۶,۶۶۴,۸۰۴ ۵۱.۶۵ % ۵۷۱,۴۲۳ ۲.۰۳ % ۹,۳۱۵,۸۹۹ ۱۸.۰۴ %
۳ ۱۳۹۸/۰۷/۲۱ ۱۶,۱۰۸,۵۷۰ ۳۰.۹۹ % ۸,۷۰۷,۹۶۷ ۱۶.۷۵ % ۰ ۰ % ۲۶,۵۹۳,۶۵۲ ۵۱.۱۵ % ۵۷۶,۹۹۲ ۲.۰۶ % ۹,۵۴۸,۹۲۱ ۱۸.۳۷ %
۴ ۱۳۹۸/۰۷/۲۰ ۱۵,۹۵۷,۱۸۲ ۳۰.۷۸ % ۸,۶۹۵,۷۶۱ ۱۶.۷۷ % ۰ ۰ % ۲۶,۶۱۰,۲۲۱ ۵۱.۳۳ % ۵۸۱,۴۹۹ ۲.۰۷ % ۹,۴۵۱,۷۲۳ ۱۸.۲۳ %
۵ ۱۳۹۸/۰۷/۱۹ ۱۵,۶۲۳,۳۶۰ ۳۰.۳۲ % ۸,۶۸۳,۱۹۲ ۱۶.۸۵ % ۰ ۰ % ۲۶,۶۵۶,۹۵۹ ۵۱.۷۳ % ۵۶۹,۵۹۳ ۲.۰۶ % ۹,۲۷۷,۴۱۱ ۱۸ %
۶ ۱۳۹۸/۰۷/۱۸ ۱۵,۶۲۳,۳۶۰ ۳۰.۳۲ % ۸,۶۸۱,۴۶۸ ۱۶.۸۵ % ۰ ۰ % ۲۶,۶۵۶,۹۵۹ ۵۱.۷۴ % ۵۶۰,۱۱۴ ۲.۰۵ % ۹,۲۷۷,۴۱۱ ۱۸.۰۱ %
۷ ۱۳۹۸/۰۷/۱۷ ۱۵,۶۲۳,۳۶۰ ۳۰.۳۳ % ۸,۶۷۹,۷۴۶ ۱۶.۸۵ % ۰ ۰ % ۲۶,۶۵۶,۹۵۹ ۵۱.۷۵ % ۵۵۰,۶۴۳ ۲.۰۳ % ۹,۲۷۷,۴۱۱ ۱۸.۰۱ %
۸ ۱۳۹۸/۰۷/۱۶ ۱۵,۷۴۵,۷۶۰ ۳۰.۴۶ % ۸,۶۶۹,۶۵۹ ۱۶.۷۷ % ۰ ۰ % ۲۶,۷۱۱,۶۵۰ ۵۱.۶۷ % ۵۶۴,۶۱۴ ۲.۰۵ % ۹,۳۱۵,۲۰۱ ۱۸.۰۲ %
۹ ۱۳۹۸/۰۷/۱۵ ۱۶,۲۱۰,۵۵۹ ۳۱ % ۸,۶۳۸,۳۹۴ ۱۶.۵۲ % ۰ ۰ % ۲۶,۹۱۹,۱۶۴ ۵۱.۴۸ % ۵۲۱,۷۱۴ ۱.۹۴ % ۹,۶۶۷,۸۹۷ ۱۸.۴۹ %
۱۰ ۱۳۹۸/۰۷/۱۴ ۱۶,۲۷۵,۲۳۳ ۳۱.۱۳ % ۸,۵۴۱,۷۰۶ ۱۶.۳۴ % ۰ ۰ % ۲۶,۹۴۵,۱۷۵ ۵۱.۵۴ % ۵۲۱,۹۴۲ ۱.۹۴ % ۹,۷۹۳,۴۰۶ ۱۸.۷۳ %