ترکیب دارایی‌های روزانه

از تاریخ تا تاریخ
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ سهام سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی
1 1398/03/25 12,329,045 22.77 % 7,973,861 14.73 % 0 0 % 33,470,192 61.81 % 374,805 0.96 % 7,295,895 13.47 %
2 1398/03/24 12,210,285 22.58 % 7,965,489 14.73 % 0 0 % 33,535,027 62.02 % 360,738 0.93 % 7,156,413 13.24 %
3 1398/03/23 12,210,285 22.59 % 7,963,698 14.73 % 0 0 % 33,535,027 62.04 % 347,094 0.91 % 7,156,413 13.24 %
4 1398/03/22 12,210,285 22.59 % 7,961,910 14.73 % 0 0 % 33,535,027 62.06 % 333,461 0.89 % 7,156,413 13.24 %
5 1398/03/21 11,983,531 22.24 % 7,968,274 14.79 % 0 0 % 33,602,844 62.37 % 319,840 0.86 % 6,989,212 12.97 %
6 1398/03/20 11,917,806 22.12 % 7,959,561 14.78 % 0 0 % 33,646,693 62.46 % 342,968 0.98 % 6,966,252 12.93 %
7 1398/03/19 11,839,733 21.98 % 7,953,052 14.76 % 0 0 % 33,741,723 62.64 % 330,693 0.96 % 6,922,217 12.85 %
8 1398/03/18 11,598,919 21.6 % 7,958,772 14.82 % 0 0 % 33,853,860 63.04 % 290,061 0.83 % 6,753,672 12.58 %
9 1398/03/17 11,606,206 21.59 % 7,935,214 14.76 % 0 0 % 33,933,174 63.13 % 276,477 0.8 % 6,756,809 12.57 %
10 1398/03/16 11,606,206 21.6 % 7,933,432 14.76 % 0 0 % 33,933,174 63.15 % 262,904 0.78 % 6,756,809 12.57 %