صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۳۷۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۶۹۴۲
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ سهام سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی
۱ ۱۳۹۹/۰۱/۱۰ ۱۸,۶۶۳,۸۷۲ ۳۸.۴۵ % ۱۶,۲۲۹,۰۸۴ ۳۳.۴۴ % ۰ ۰ % ۱۳,۰۱۹,۷۴۲ ۲۶.۸۲ % ۶۲۵,۶۳۴ ۱.۲۹ % ۱۲,۶۹۳,۸۴۱ ۲۶.۱۵ %
۲ ۱۳۹۹/۰۱/۰۹ ۱۸,۱۹۵,۶۳۴ ۳۷.۹۷ % ۱۶,۲۱۳,۱۵۳ ۳۳.۸۳ % ۰ ۰ % ۱۲,۸۹۵,۶۴۳ ۲۶.۹۱ % ۶۲۲,۹۰۸ ۱.۳ % ۱۲,۳۲۴,۵۲۹ ۲۵.۷۲ %
۳ ۱۳۹۹/۰۱/۰۸ ۱۷,۸۵۸,۲۳۴ ۳۷.۶۵ % ۱۶,۲۰۶,۹۲۵ ۳۴.۱۷ % ۰ ۰ % ۱۲,۶۳۸,۶۴۳ ۲۶.۶۴ % ۷۳۱,۶۹۴ ۱.۵۴ % ۱۲,۰۳۱,۸۰۴ ۲۵.۳۶ %
۴ ۱۳۹۹/۰۱/۰۷ ۱۷,۸۵۸,۲۳۴ ۳۷.۶۶ % ۱۶,۲۰۰,۳۸۹ ۳۴.۱۶ % ۰ ۰ % ۱۲,۶۳۸,۶۴۳ ۲۶.۶۵ % ۷۲۷,۴۹۸ ۱.۵۳ % ۱۲,۰۳۱,۸۰۴ ۲۵.۳۷ %
۵ ۱۳۹۹/۰۱/۰۶ ۱۷,۸۵۸,۲۳۴ ۳۷.۶۶ % ۱۶,۱۹۳,۸۶۰ ۳۴.۱۵ % ۰ ۰ % ۱۲,۶۳۸,۶۴۳ ۲۶.۶۶ % ۷۲۳,۳۰۴ ۱.۵۳ % ۱۲,۰۳۱,۸۰۴ ۲۵.۳۸ %
۶ ۱۳۹۹/۰۱/۰۵ ۱۷,۴۳۶,۳۴۷ ۳۶.۶۱ % ۱۶,۱۵۸,۷۴۴ ۳۳.۹۳ % ۰ ۰ % ۱۳,۲۸۴,۶۲۵ ۲۷.۸۹ % ۷۴۶,۱۶۵ ۱.۵۷ % ۱۱,۶۵۳,۱۷۵ ۲۴.۴۷ %
۷ ۱۳۹۹/۰۱/۰۴ ۱۷,۴۸۳,۲۳۲ ۳۶.۷۹ % ۱۶,۱۵۵,۳۲۶ ۳۴ % ۰ ۰ % ۱۳,۲۸۴,۶۲۵ ۲۷.۹۵ % ۵۹۸,۶۹۵ ۱.۲۶ % ۱۱,۶۸۳,۵۶۵ ۲۴.۵۹ %
۸ ۱۳۹۹/۰۱/۰۳ ۱۷,۴۸۳,۲۳۲ ۳۶.۸ % ۱۶,۱۴۸,۸۱۴ ۳۳.۹۹ % ۰ ۰ % ۱۳,۲۸۴,۶۲۵ ۲۷.۹۶ % ۵۹۴,۴۸۶ ۱.۲۵ % ۱۱,۶۸۳,۵۶۵ ۲۴.۵۹ %
۹ ۱۳۹۹/۰۱/۰۲ ۱۷,۴۸۳,۲۳۲ ۳۶.۸۱ % ۱۶,۱۴۲,۳۰۹ ۳۳.۹۸ % ۰ ۰ % ۱۳,۲۸۴,۶۲۵ ۲۷.۹۷ % ۵۹۰,۲۷۰ ۱.۲۴ % ۱۱,۶۸۳,۵۶۵ ۲۴.۶ %
۱۰ ۱۳۹۹/۰۱/۰۱ ۱۷,۴۸۳,۲۳۲ ۳۶.۸۱ % ۱۶,۱۳۵,۸۱۰ ۳۳.۹۸ % ۰ ۰ % ۱۳,۲۸۴,۶۲۵ ۲۷.۹۷ % ۵۸۶,۰۵۹ ۱.۲۳ % ۱۱,۶۸۳,۵۶۵ ۲۴.۶ %