صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۳۷۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۶۹۴۲
ترکیب داراییهای روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ سهام سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی
۱ ۱۳۹۹/۰۷/۲۸ ۴,۷۶۸,۵۴۰ ۱۲.۳۴ % ۱۹,۱۸۲,۰۵۷ ۴۹.۶۶ % ۰ ۰ % ۱۳,۵۰۶,۱۰۸ ۳۴.۹۶ % ۱,۱۷۲,۱۱۶ ۰.۷۹ % ۴,۲۳۴,۳۸۴ ۱۰.۹۶ %
۲ ۱۳۹۹/۰۷/۲۷ ۴,۹۰۸,۵۴۱ ۱۲.۶۵ % ۱۹,۱۷۷,۱۱۴ ۴۹.۴۲ % ۰ ۰ % ۱۳,۶۱۵,۳۴۶ ۳۵.۰۹ % ۱,۱۰۰,۴۹۸ ۰.۵۱ % ۴,۳۵۸,۷۶۵ ۱۱.۲۳ %
۳ ۱۳۹۹/۰۷/۲۶ ۵,۰۴۷,۳۰۰ ۱۲.۹۵ % ۱۹,۱۷۰,۵۴۴ ۴۹.۱۸ % ۰ ۰ % ۱۳,۶۲۴,۳۶۹ ۳۴.۹۵ % ۱,۱۴۲,۱۰۵ ۰.۵ % ۴,۴۸۱,۹۶۱ ۱۱.۵ %
۴ ۱۳۹۹/۰۷/۲۵ ۵,۰۴۷,۳۰۰ ۱۲.۹۵ % ۱۹,۱۶۰,۹۹۶ ۴۹.۱۶ % ۰ ۰ % ۱۳,۶۲۴,۳۶۹ ۳۴.۹۶ % ۱,۱۴۲,۰۱۸ ۰.۵ % ۴,۴۸۱,۹۶۱ ۱۱.۵ %
۵ ۱۳۹۹/۰۷/۲۴ ۵,۰۴۷,۳۰۰ ۱۲.۹۵ % ۱۹,۱۵۱,۴۵۶ ۴۹.۱۵ % ۰ ۰ % ۱۳,۶۲۴,۳۶۹ ۳۴.۹۷ % ۱,۱۴۱,۹۳۱ ۰.۵ % ۴,۴۸۱,۹۶۱ ۱۱.۵ %
۶ ۱۳۹۹/۰۷/۲۳ ۵,۰۴۷,۳۰۰ ۱۲.۹۶ % ۱۹,۱۴۴,۰۳۳ ۴۹.۱۶ % ۰ ۰ % ۱۳,۶۲۲,۲۷۷ ۳۴.۹۸ % ۱,۱۲۹,۸۳۱ ۰.۵ % ۴,۴۸۱,۹۶۱ ۱۱.۵۱ %
۷ ۱۳۹۹/۰۷/۲۲ ۵,۱۹۴,۴۵۳ ۱۳.۳ % ۱۹,۱۲۹,۳۸۹ ۴۸.۹۹ % ۰ ۰ % ۱۳,۶۳۳,۳۸۸ ۳۴.۹۱ % ۱,۰۹۰,۳۴۸ ۰.۳۷ % ۴,۶۱۵,۵۴۱ ۱۱.۸۲ %
۸ ۱۳۹۹/۰۷/۲۱ ۵,۲۳۲,۱۶۳ ۱۳.۳۸ % ۱۹,۱۰۹,۷۴۸ ۴۸.۸۷ % ۰ ۰ % ۱۳,۶۶۶,۹۲۱ ۳۴.۹۵ % ۱,۰۹۳,۱۴۵ ۰.۳۷ % ۴,۶۵۸,۶۴۷ ۱۱.۹۱ %
۹ ۱۳۹۹/۰۷/۲۰ ۵,۳۱۸,۵۵۰ ۱۳.۵۴ % ۱۹,۱۰۰,۴۴۳ ۴۸.۶۱ % ۰ ۰ % ۱۳,۷۶۹,۶۰۷ ۳۵.۰۵ % ۱,۱۰۱,۷۲۶ ۰.۳۷ % ۴,۷۴۵,۳۶۱ ۱۲.۰۸ %
۱۰ ۱۳۹۹/۰۷/۱۹ ۵,۰۹۸,۲۹۷ ۱۲.۹ % ۱۹,۰۹۸,۰۸۶ ۴۸.۳۴ % ۰ ۰ % ۱۳,۸۵۶,۴۱۸ ۳۵.۰۷ % ۱,۴۵۳,۸۲۹ ۱.۳۴ % ۴,۵۴۰,۷۸۵ ۱۱.۴۹ %