ترکیب دارایی‌های روزانه

از تاریخ تا تاریخ
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ سهام سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی
1 1398/02/29 10,782,430 19.66 % 7,924,665 14.45 % 0 0 % 35,459,586 64.67 % 668,068 1.48 % 6,367,282 11.61 %
2 1398/02/28 10,861,471 19.77 % 7,920,174 14.41 % 0 0 % 35,513,010 64.62 % 658,262 1.46 % 6,457,229 11.75 %
3 1398/02/27 10,795,079 19.65 % 7,919,710 14.42 % 0 0 % 35,568,527 64.75 % 646,253 1.44 % 6,433,484 11.71 %
4 1398/02/26 10,795,079 19.66 % 7,917,927 14.42 % 0 0 % 35,568,527 64.78 % 628,782 1.41 % 6,433,484 11.72 %
5 1398/02/25 10,795,079 19.67 % 7,916,147 14.42 % 0 0 % 35,568,527 64.8 % 611,329 1.38 % 6,433,484 11.72 %
6 1398/02/24 10,863,882 19.75 % 7,914,629 14.39 % 0 0 % 35,636,024 64.78 % 592,664 1.35 % 6,494,697 11.81 %
7 1398/02/23 10,652,874 19.42 % 7,909,719 14.42 % 0 0 % 35,716,282 65.11 % 576,347 1.32 % 6,374,129 11.62 %
8 1398/02/22 10,461,517 19.09 % 7,908,884 14.43 % 0 0 % 35,848,864 65.41 % 586,684 1.4 % 6,236,626 11.38 %
9 1398/02/21 10,794,964 19.54 % 7,909,713 14.31 % 0 0 % 35,990,634 65.13 % 563,461 1.35 % 6,445,363 11.66 %
10 1398/02/20 10,978,219 19.79 % 7,908,547 14.26 % 0 0 % 36,089,108 65.05 % 501,424 1.14 % 6,531,058 11.77 %