صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۳۷۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۶۹۴۲
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ سهام سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی
۱ ۱۳۹۹/۰۳/۱۰ ۱۲,۵۴۶,۵۳۱ ۲۰.۸۵ % ۱۶,۷۰۶,۴۲۴ ۲۷.۷۶ % ۰ ۰ % ۳۰,۱۲۲,۷۰۳ ۵۰.۰۶ % ۷۹۹,۷۵۸ ۱.۳۳ % ۸,۹۹۳,۹۵۹ ۱۴.۹۵ %
۲ ۱۳۹۹/۰۳/۰۹ ۱۲,۷۴۰,۹۹۰ ۲۱.۲۶ % ۱۶,۶۹۹,۰۹۲ ۲۷.۸۷ % ۰ ۰ % ۳۰,۳۰۴,۰۶۹ ۵۰.۵۸ % ۱۷۱,۶۲۳ ۰.۲۹ % ۹,۱۲۴,۹۵۱ ۱۵.۲۳ %
۳ ۱۳۹۹/۰۳/۰۸ ۱۲,۷۴۰,۹۹۰ ۲۱.۲۷ % ۱۶,۶۹۲,۲۰۳ ۲۷.۸۶ % ۰ ۰ % ۳۰,۱۹۳,۱۴۴ ۵۰.۴ % ۲۷۹,۱۹۱ ۰.۴۷ % ۹,۱۲۴,۹۵۱ ۱۵.۲۳ %
۴ ۱۳۹۹/۰۳/۰۷ ۱۲,۷۴۰,۹۹۰ ۲۱.۲۷ % ۱۶,۷۲۹,۲۸۱ ۲۷.۹۳ % ۰ ۰ % ۳۰,۱۴۸,۹۲۱ ۵۰.۳۴ % ۲۷۵,۷۵۷ ۰.۴۶ % ۹,۱۲۴,۹۵۱ ۱۵.۲۳ %
۵ ۱۳۹۹/۰۳/۰۶ ۱۲,۵۸۶,۵۶۱ ۲۱.۰۸ % ۱۶,۷۱۷,۷۴۳ ۲۷.۹۹ % ۰ ۰ % ۳۰,۱۷۵,۵۶۳ ۵۰.۵۳ % ۲۴۱,۷۰۷ ۰.۴ % ۸,۹۲۹,۰۲۱ ۱۴.۹۵ %
۶ ۱۳۹۹/۰۳/۰۵ ۱۳,۱۴۱,۳۳۳ ۲۱.۴۷ % ۱۶,۷۱۰,۰۶۰ ۲۷.۳ % ۰ ۰ % ۳۱,۰۱۷,۶۳۰ ۵۰.۶۷ % ۳۴۰,۹۵۴ ۰.۵۶ % ۹,۳۲۶,۶۱۴ ۱۵.۲۴ %
۷ ۱۳۹۹/۰۳/۰۴ ۱۳,۱۴۱,۳۳۳ ۲۱.۴۷ % ۱۶,۷۰۳,۱۹۵ ۲۷.۲۹ % ۰ ۰ % ۳۱,۰۱۷,۶۳۰ ۵۰.۶۸ % ۳۳۷,۶۰۹ ۰.۵۵ % ۹,۳۲۶,۶۱۴ ۱۵.۲۴ %
۸ ۱۳۹۹/۰۳/۰۳ ۱۳,۱۴۱,۳۳۳ ۲۱.۴۸ % ۱۶,۶۹۶,۳۳۶ ۲۷.۲۹ % ۰ ۰ % ۳۱,۰۱۷,۶۳۰ ۵۰.۶۹ % ۳۳۴,۲۶۷ ۰.۵۵ % ۹,۳۲۶,۶۱۴ ۱۵.۲۴ %
۹ ۱۳۹۹/۰۳/۰۲ ۱۳,۴۲۳,۱۴۱ ۲۱.۸۴ % ۱۶,۶۸۹,۰۷۱ ۲۷.۱۶ % ۰ ۰ % ۳۰,۷۸۵,۷۰۲ ۵۰.۱ % ۵۵۲,۳۳۷ ۰.۹ % ۹,۴۵۲,۷۳۰ ۱۵.۳۸ %
۱۰ ۱۳۹۹/۰۳/۰۱ ۱۳,۴۲۳,۱۴۱ ۲۱.۸۵ % ۱۶,۶۸۲,۲۲۴ ۲۷.۱۵ % ۰ ۰ % ۳۰,۷۸۵,۷۰۲ ۵۰.۱۱ % ۵۴۹,۰۰۱ ۰.۸۹ % ۹,۴۵۲,۷۳۰ ۱۵.۳۹ %