صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۳۷۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۶۹۴۲
ترکیب داراییهای روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ سهام سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی
۱ ۱۳۹۸/۰۵/۲۹ ۱۲,۹۳۸,۲۳۱ ۲۴.۹۹ % ۸,۱۲۶,۶۹۲ ۱۵.۷ % ۰ ۰ % ۲۹,۵۷۳,۵۹۶ ۵۷.۱۳ % ۱,۱۲۶,۹۱۵ ۱.۸۸ % ۷,۶۱۷,۹۳۰ ۱۴.۷۲ %
۲ ۱۳۹۸/۰۵/۲۸ ۱۲,۹۳۸,۲۳۱ ۲۵ % ۸,۱۲۴,۸۳۳ ۱۵.۷ % ۰ ۰ % ۲۹,۵۷۳,۵۹۶ ۵۷.۱۵ % ۱,۱۰۷,۸۷۳ ۱.۸۶ % ۷,۶۱۷,۹۳۰ ۱۴.۷۲ %
۳ ۱۳۹۸/۰۵/۲۷ ۱۲,۹۰۶,۱۰۷ ۲۴.۹۵ % ۸,۱۱۹,۰۰۹ ۱۵.۶۹ % ۰ ۰ % ۲۹,۶۱۸,۰۵۷ ۵۷.۲۵ % ۱,۰۹۰,۴۰۶ ۱.۸۵ % ۷,۶۲۶,۳۱۳ ۱۴.۷۴ %
۴ ۱۳۹۸/۰۵/۲۶ ۱۲,۹۵۲,۱۱۴ ۲۵.۰۱ % ۸,۱۱۹,۹۲۱ ۱۵.۶۸ % ۰ ۰ % ۲۹,۶۳۸,۷۶۱ ۵۷.۲۴ % ۱,۰۷۱,۳۹۳ ۱.۸۳ % ۷,۶۶۷,۷۶۲ ۱۴.۸۱ %
۵ ۱۳۹۸/۰۵/۲۵ ۱۲,۹۷۲,۴۱۸ ۲۵.۰۲ % ۸,۱۱۷,۸۰۲ ۱۵.۶۶ % ۰ ۰ % ۲۹,۷۰۱,۶۴۳ ۵۷.۲۹ % ۱,۰۵۲,۳۹۶ ۱.۸۱ % ۷,۷۴۸,۱۰۰ ۱۴.۹۴ %
۶ ۱۳۹۸/۰۵/۲۴ ۱۲,۹۷۲,۴۱۸ ۲۵.۰۳ % ۸,۱۱۵,۹۵۰ ۱۵.۶۶ % ۰ ۰ % ۲۹,۷۰۱,۶۴۳ ۵۷.۳۱ % ۱,۰۳۳,۴۱۴ ۱.۷۹ % ۷,۷۴۸,۱۰۰ ۱۴.۹۵ %
۷ ۱۳۹۸/۰۵/۲۳ ۱۲,۹۷۲,۴۱۸ ۲۵.۰۴ % ۸,۱۱۴,۰۹۹ ۱۵.۶۶ % ۰ ۰ % ۲۹,۷۰۰,۰۲۳ ۵۷.۳۳ % ۱,۰۱۷,۳۸۰ ۱.۷۸ % ۷,۷۴۸,۱۰۰ ۱۴.۹۶ %
۸ ۱۳۹۸/۰۵/۲۲ ۱۲,۷۵۸,۲۰۹ ۲۴.۷۱ % ۸,۱۱۱,۹۰۹ ۱۵.۷۱ % ۰ ۰ % ۲۹,۷۵۹,۷۱۲ ۵۷.۶۳ % ۱,۰۰۵,۶۰۸ ۱.۷۸ % ۷,۶۶۲,۷۵۷ ۱۴.۸۴ %
۹ ۱۳۹۸/۰۵/۲۱ ۱۲,۷۵۴,۴۱۲ ۲۴.۷۱ % ۸,۱۰۹,۵۲۵ ۱۵.۷۱ % ۰ ۰ % ۲۹,۷۵۹,۶۳۲ ۵۷.۶۶ % ۹۸۶,۸۲۷ ۱.۷۶ % ۷,۶۸۱,۲۱۷ ۱۴.۸۸ %
۱۰ ۱۳۹۸/۰۵/۲۰ ۱۲,۷۵۴,۴۱۲ ۲۴.۷ % ۸,۱۰۷,۶۸۰ ۱۵.۷ % ۰ ۰ % ۲۹,۸۱۴,۴۰۱ ۵۷.۷۳ % ۹۶۷,۹۰۲ ۱.۷۴ % ۷,۶۸۱,۲۱۷ ۱۴.۸۷ %