صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۳۷۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۶۹۴۲
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱ ۱۴۰۱/۰۲/۲۵ ۳,۲۲۵,۹۰۲ ۱۲.۴۲ % ۴۹۲,۶۸۲ ۱.۸۹ % ۱۶,۵۷۲,۷۶۳ ۶۳.۷۹ % ۰ ۰ % ۴,۳۳۱,۸۰۴ ۱۶.۶۷ % ۶۷,۸۷۰ ۰.۲۶ % ۱,۲۸۸,۹۵۹ ۴.۹۶ %
۲ ۱۴۰۱/۰۲/۲۴ ۳,۲۳۸,۳۰۷ ۱۲.۴۵ % ۴۹۳,۰۰۶ ۱.۹ % ۱۶,۵۷۶,۴۰۴ ۶۳.۷۵ % ۰ ۰ % ۴,۳۳۱,۸۰۴ ۱۶.۶۶ % ۶۵,۶۷۴ ۰.۲۵ % ۱,۲۹۶,۶۱۷ ۴.۹۹ %
۳ ۱۴۰۱/۰۲/۲۳ ۳,۲۰۹,۵۲۲ ۱۲.۳۷ % ۴۹۳,۷۴۴ ۱.۹ % ۱۶,۵۴۸,۲۸۷ ۶۳.۷۹ % ۰ ۰ % ۴,۳۴۰,۱۴۴ ۱۶.۷۳ % ۷۲,۲۱۰ ۰.۲۸ % ۱,۲۷۹,۱۰۲ ۴.۹۳ %
۴ ۱۴۰۱/۰۲/۲۲ ۳,۲۰۹,۵۲۲ ۱۲.۳۸ % ۴۹۳,۷۴۴ ۱.۹ % ۱۶,۵۴۰,۱۲۸ ۶۳.۷۸ % ۰ ۰ % ۴,۳۴۰,۱۴۴ ۱۶.۷۴ % ۶۹,۷۰۸ ۰.۲۷ % ۱,۲۷۹,۱۰۰ ۴.۹۳ %
۵ ۱۴۰۱/۰۲/۲۱ ۳,۲۰۹,۵۲۲ ۱۲.۳۸ % ۴۹۳,۷۴۴ ۱.۹۱ % ۱۶,۵۳۱,۹۷۲ ۶۳.۷۷ % ۰ ۰ % ۴,۳۴۰,۱۴۰ ۱۶.۷۴ % ۶۷,۲۰۸ ۰.۲۶ % ۱,۲۷۹,۹۴۷ ۴.۹۴ %
۶ ۱۴۰۱/۰۲/۲۰ ۳,۱۳۷,۷۳۳ ۱۲.۱۵ % ۴۸۷,۴۱۵ ۱.۸۹ % ۱۶,۵۲۳,۸۲۷ ۶۴.۰۱ % ۰ ۰ % ۴,۳۴۸,۲۱۰ ۱۶.۸۴ % ۶۴,۷۱۲ ۰.۲۵ % ۱,۲۵۴,۰۰۶ ۴.۸۶ %
۷ ۱۴۰۱/۰۲/۱۹ ۳,۱۵۳,۵۱۰ ۱۲.۱۴ % ۴۸۹,۱۴۷ ۱.۸۸ % ۱۶,۶۷۷,۰۳۹ ۶۴.۱۸ % ۰ ۰ % ۴,۳۴۸,۲۱۰ ۱۶.۷۳ % ۶۲,۲۴۴ ۰.۲۴ % ۱,۲۵۲,۷۹۴ ۴.۸۲ %
۸ ۱۴۰۱/۰۲/۱۸ ۳,۱۹۷,۸۷۹ ۱۲.۲۸ % ۴۹۳,۷۳۱ ۱.۸۹ % ۱۶,۶۶۸,۹۰۷ ۶۴ % ۰ ۰ % ۴,۳۵۴,۶۲۹ ۱۶.۷۲ % ۵۹,۷۵۴ ۰.۲۳ % ۱,۲۶۹,۴۱۲ ۴.۸۷ %
۹ ۱۴۰۱/۰۲/۱۷ ۳,۱۲۴,۹۶۵ ۱۲.۰۴ % ۴۹۲,۴۹۴ ۱.۹ % ۱۶,۶۶۰,۷۷۸ ۶۴.۱۸ % ۰ ۰ % ۴,۳۶۲,۵۳۶ ۱۶.۸۱ % ۵۷,۲۶۸ ۰.۲۲ % ۱,۲۶۰,۹۳۳ ۴.۸۶ %
۱۰ ۱۴۰۱/۰۲/۱۶ ۳,۱۰۱,۸۰۱ ۱۱.۹۷ % ۴۹۱,۰۷۳ ۱.۹ % ۱۶,۶۵۲,۶۶۰ ۶۴.۲۹ % ۰ ۰ % ۴,۳۶۳,۲۸۵ ۱۶.۸۴ % ۵۵,۴۱۸ ۰.۲۱ % ۱,۲۳۹,۹۴۴ ۴.۷۹ %