صندوق سرمایه‌گذاری کوثر یکم
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۳۷۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۶۹۴۲
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱ ۱۴۰۲/۰۳/۱۲ ۵,۰۱۵,۷۶۴ ۱۹.۰۵ % ۵۴۷,۷۹۳ ۲.۰۸ % ۱۶,۸۵۶,۱۹۷ ۶۴.۰۲ % ۰ ۰ % ۲,۱۲۸,۰۴۸ ۸.۰۸ % ۲۵,۷۱۸ ۰.۱ % ۱,۷۵۵,۷۶۷ ۶.۶۷ %
۲ ۱۴۰۲/۰۳/۱۱ ۵,۰۱۵,۷۶۴ ۱۹.۰۶ % ۵۴۷,۷۹۳ ۲.۰۸ % ۱۶,۸۴۷,۸۹۸ ۶۴.۰۱ % ۰ ۰ % ۲,۱۲۷,۷۵۱ ۸.۰۸ % ۲۴,۶۰۴ ۰.۰۹ % ۱,۷۵۵,۸۸۸ ۶.۶۷ %
۳ ۱۴۰۲/۰۳/۱۰ ۵,۰۱۵,۷۶۴ ۱۹.۰۶ % ۵۴۷,۷۹۳ ۲.۰۹ % ۱۶,۸۳۹,۶۱۱ ۶۴ % ۰ ۰ % ۲,۱۲۵,۷۹۸ ۸.۰۸ % ۲۵,۱۸۹ ۰.۱ % ۱,۷۵۶,۰۰۹ ۶.۶۷ %
۴ ۱۴۰۲/۰۳/۰۹ ۵,۰۳۳,۷۴۷ ۱۹.۰۹ % ۵۵۲,۱۲۷ ۲.۱ % ۱۶,۸۳۱,۳۳۰ ۶۳.۸۴ % ۰ ۰ % ۲,۱۴۴,۲۹۰ ۸.۱۳ % ۲۴,۰۵۴ ۰.۰۹ % ۱,۷۷۷,۳۷۸ ۶.۷۴ %
۵ ۱۴۰۲/۰۳/۰۸ ۵,۰۱۸,۲۴۳ ۱۹.۰۶ % ۵۴۶,۱۸۱ ۲.۰۸ % ۱۶,۸۲۳,۰۵۲ ۶۳.۹۱ % ۰ ۰ % ۲,۱۵۵,۲۴۴ ۸.۱۹ % ۲۴,۷۷۸ ۰.۰۹ % ۱,۷۵۵,۷۵۲ ۶.۶۷ %
۶ ۱۴۰۲/۰۳/۰۷ ۴,۹۴۹,۷۴۲ ۱۸.۸۲ % ۵۴۵,۳۷۱ ۲.۰۷ % ۱۶,۸۱۴,۷۸۴ ۶۳.۹۳ % ۰ ۰ % ۲,۲۲۲,۷۷۱ ۸.۴۵ % ۲۳,۳۸۰ ۰.۰۹ % ۱,۷۴۶,۵۰۷ ۶.۶۴ %
۷ ۱۴۰۲/۰۳/۰۶ ۵,۰۵۶,۹۴۲ ۱۹.۰۸ % ۵۵۸,۵۸۰ ۲.۱۱ % ۱۶,۸۰۶,۵۲۰ ۶۳.۴۲ % ۰ ۰ % ۲,۲۰۶,۸۶۰ ۸.۳۳ % ۵۵,۰۸۱ ۰.۲۱ % ۱,۸۱۵,۵۵۳ ۶.۸۵ %
۸ ۱۴۰۲/۰۳/۰۵ ۵,۱۳۳,۸۰۷ ۱۹.۲۷ % ۵۶۲,۷۱۶ ۲.۱۲ % ۱۶,۷۹۸,۲۶۶ ۶۳.۰۶ % ۰ ۰ % ۲,۲۲۵,۸۷۳ ۸.۳۶ % ۵۳,۶۸۷ ۰.۲ % ۱,۸۶۲,۲۲۵ ۶.۹۹ %
۹ ۱۴۰۲/۰۳/۰۴ ۵,۱۳۳,۸۰۷ ۱۹.۲۸ % ۵۶۲,۷۱۶ ۲.۱۱ % ۱۶,۷۹۰,۰۱۵ ۶۳.۰۶ % ۰ ۰ % ۲,۲۲۵,۸۷۳ ۸.۳۶ % ۵۲,۳۰۲ ۰.۲ % ۱,۸۶۲,۳۵۷ ۶.۹۹ %
۱۰ ۱۴۰۲/۰۳/۰۳ ۵,۱۳۳,۸۰۷ ۱۹.۲۹ % ۵۶۲,۷۱۶ ۲.۱۱ % ۱۶,۷۸۱,۷۷۵ ۶۳.۰۵ % ۰ ۰ % ۲,۲۲۳,۳۲۵ ۸.۳۵ % ۵۳,۴۵۰ ۰.۲ % ۱,۸۶۲,۴۹۰ ۷ %