صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۳۷۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۶۹۴۲
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ سهام سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی
۹۱ ۱۳۹۸/۰۳/۰۳ ۱۰,۹۵۵,۲۶۶ ۲۰.۳۲ % ۷,۹۳۶,۶۲۸ ۱۴.۷۲ % ۰ ۰ % ۳۴,۲۸۶,۸۰۸ ۶۳.۶ % ۷۲۸,۵۲۵ ۱.۳۵ % ۶,۴۶۳,۴۴۶ ۱۱.۹۹ %
۹۲ ۱۳۹۸/۰۳/۰۲ ۱۰,۹۵۵,۲۵۱ ۲۰.۳۳ % ۷,۹۳۴,۸۳۳ ۱۴.۷۲ % ۰ ۰ % ۳۴,۲۸۶,۸۰۸ ۶۳.۶۳ % ۷۱۱,۹۳۱ ۱.۳۲ % ۶,۴۶۳,۴۴۶ ۱۱.۹۹ %
۹۳ ۱۳۹۸/۰۳/۰۱ ۱۰,۹۵۵,۲۳۵ ۱۹.۹۷ % ۷,۹۳۳,۰۴۰ ۱۴.۴۶ % ۰ ۰ % ۳۵,۲۵۶,۳۱۵ ۶۴.۲۸ % ۷۰۷,۶۴۷ ۱.۲۹ % ۶,۴۶۳,۴۴۶ ۱۱.۷۸ %
۹۴ ۱۳۹۸/۰۲/۳۱ ۱۰,۹۷۶,۵۴۹ ۱۹.۹۶ % ۷,۹۴۴,۴۹۶ ۱۴.۴۵ % ۰ ۰ % ۳۵,۳۵۷,۱۹۴ ۶۴.۳۱ % ۷۰۳,۰۰۵ ۱.۲۸ % ۶,۴۹۱,۵۳۶ ۱۱.۸۱ %
۹۵ ۱۳۹۸/۰۲/۳۰ ۱۰,۷۳۸,۰۳۲ ۱۹.۶۳ % ۷,۹۳۳,۱۹۳ ۱۴.۵ % ۰ ۰ % ۳۵,۳۵۶,۹۴۹ ۶۴.۶۲ % ۶۸۵,۵۹۰ ۱.۲۵ % ۶,۳۲۴,۸۷۵ ۱۱.۵۶ %
۹۶ ۱۳۹۸/۰۲/۲۹ ۱۰,۷۸۲,۴۳۰ ۱۹.۶۶ % ۷,۹۲۴,۶۶۵ ۱۴.۴۵ % ۰ ۰ % ۳۵,۴۵۹,۵۸۶ ۶۴.۶۷ % ۶۶۸,۰۶۸ ۱.۲۲ % ۶,۳۶۷,۲۸۲ ۱۱.۶۱ %
۹۷ ۱۳۹۸/۰۲/۲۸ ۱۰,۸۶۱,۴۷۱ ۱۹.۷۷ % ۷,۹۲۰,۱۷۴ ۱۴.۴۱ % ۰ ۰ % ۳۵,۵۱۳,۰۱۰ ۶۴.۶۲ % ۶۵۸,۲۶۲ ۱.۲ % ۶,۴۵۷,۲۲۹ ۱۱.۷۵ %
۹۸ ۱۳۹۸/۰۲/۲۷ ۱۰,۷۹۵,۰۷۹ ۱۹.۶۵ % ۷,۹۱۹,۷۱۰ ۱۴.۴۲ % ۰ ۰ % ۳۵,۵۶۸,۵۲۷ ۶۴.۷۵ % ۶۴۶,۲۵۳ ۱.۱۸ % ۶,۴۳۳,۴۸۴ ۱۱.۷۱ %
۹۹ ۱۳۹۸/۰۲/۲۶ ۱۰,۷۹۵,۰۷۹ ۱۹.۶۶ % ۷,۹۱۷,۹۲۷ ۱۴.۴۲ % ۰ ۰ % ۳۵,۵۶۸,۵۲۷ ۶۴.۷۸ % ۶۲۸,۷۸۲ ۱.۱۵ % ۶,۴۳۳,۴۸۴ ۱۱.۷۲ %