صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۳۷۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۶۹۴۲
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ سهام سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی
۲۱ ۱۳۹۸/۰۵/۰۹ ۱۲,۵۰۴,۳۵۷ ۲۴.۵ % ۸,۱۱۸,۶۳۶ ۱۵.۹۱ % ۰ ۰ % ۲۹,۹۴۶,۹۵۳ ۵۸.۶۸ % ۴۶۲,۹۷۷ ۰.۹۱ % ۷,۴۳۱,۴۳۵ ۱۴.۵۶ %
۲۲ ۱۳۹۸/۰۵/۰۸ ۱۲,۴۴۷,۴۱۷ ۲۴.۴۱ % ۸,۱۱۱,۵۹۰ ۱۵.۹ % ۰ ۰ % ۲۹,۷۰۱,۵۲۲ ۵۸.۲۴ % ۷۳۹,۹۷۷ ۱.۴۵ % ۷,۴۱۷,۳۵۸ ۱۴.۵۴ %
۲۳ ۱۳۹۸/۰۵/۰۷ ۱۲,۳۶۱,۷۶۱ ۲۴.۲۶ % ۸,۱۰۹,۲۲۴ ۱۵.۹۱ % ۰ ۰ % ۲۹,۷۵۷,۱۲۰ ۵۸.۳۹ % ۷۳۰,۳۴۲ ۱.۴۳ % ۷,۳۷۶,۶۵۳ ۱۴.۴۸ %
۲۴ ۱۳۹۸/۰۵/۰۶ ۱۲,۳۴۶,۰۳۷ ۲۴.۱۷ % ۸,۰۹۸,۷۵۷ ۱۵.۸۶ % ۰ ۰ % ۲۹,۹۰۷,۷۹۷ ۵۸.۵۶ % ۷۲۰,۷۱۴ ۱.۴۱ % ۷,۳۵۹,۶۴۰ ۱۴.۴۱ %
۲۵ ۱۳۹۸/۰۵/۰۵ ۱۲,۳۴۴,۳۱۳ ۲۴.۰۸ % ۸,۰۹۷,۲۵۴ ۱۵.۸ % ۰ ۰ % ۳۰,۱۰۲,۳۵۷ ۵۸.۷۳ % ۷۱۱,۰۹۵ ۱.۳۹ % ۷,۳۵۵,۲۱۳ ۱۴.۳۵ %
۲۶ ۱۳۹۸/۰۵/۰۴ ۱۲,۴۵۴,۴۲۵ ۲۴.۲۵ % ۸,۱۰۰,۸۸۷ ۱۵.۷۷ % ۰ ۰ % ۳۰,۱۰۲,۳۵۷ ۵۸.۶۱ % ۷۰۱,۴۸۳ ۱.۳۷ % ۷,۴۴۵,۲۱۷ ۱۴.۵ %
۲۷ ۱۳۹۸/۰۵/۰۳ ۱۲,۴۵۴,۴۲۵ ۲۴.۲۶ % ۸,۰۹۹,۰۲۸ ۱۵.۷۷ % ۰ ۰ % ۳۰,۱۰۲,۳۵۷ ۵۸.۶۲ % ۶۹۱,۸۸۰ ۱.۳۵ % ۷,۴۴۵,۲۱۷ ۱۴.۵ %
۲۸ ۱۳۹۸/۰۵/۰۲ ۱۲,۴۵۴,۴۲۵ ۲۴.۲۶ % ۸,۰۹۷,۱۷۲ ۱۵.۷۷ % ۰ ۰ % ۳۰,۱۰۲,۳۵۷ ۵۸.۶۴ % ۶۸۲,۲۸۴ ۱.۳۳ % ۷,۴۴۵,۲۱۷ ۱۴.۵ %
۲۹ ۱۳۹۸/۰۵/۰۱ ۱۲,۳۳۸,۴۸۹ ۲۳.۶۶ % ۸,۰۹۲,۲۱۲ ۱۵.۵۲ % ۰ ۰ % ۳۰,۹۶۴,۰۵۶ ۵۹.۳۹ % ۷۴۶,۴۲۱ ۱.۴۳ % ۷,۴۰۰,۰۵۳ ۱۴.۱۹ %
۳۰ ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ ۱۲,۴۴۷,۵۴۰ ۲۳.۸۳ % ۸,۰۸۹,۵۰۸ ۱۵.۴۸ % ۰ ۰ % ۳۰,۹۸۴,۶۵۴ ۵۹.۳۱ % ۷۲۰,۷۹۷ ۱.۳۸ % ۷,۴۵۰,۵۲۶ ۱۴.۲۶ %