صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۳۷۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۶۹۴۲
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ سهام سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی
۴۱ ۱۳۹۸/۰۴/۲۱ ۱۲,۷۶۸,۲۶۳ ۲۴.۲۹ % ۸,۰۷۶,۲۴۴ ۱۵.۳۷ % ۰ ۰ % ۳۱,۴۱۹,۷۱۵ ۵۹.۷۸ % ۲۹۳,۰۸۲ ۰.۵۶ % ۷,۵۱۳,۵۹۹ ۱۴.۳ %
۴۲ ۱۳۹۸/۰۴/۲۰ ۱۲,۷۶۸,۲۶۳ ۲۴.۳ % ۸,۰۷۴,۴۱۰ ۱۵.۳۷ % ۰ ۰ % ۳۱,۴۱۹,۷۱۵ ۵۹.۸ % ۲۸۰,۲۹۶ ۰.۵۳ % ۷,۵۱۳,۵۹۹ ۱۴.۳ %
۴۳ ۱۳۹۸/۰۴/۱۹ ۱۲,۷۶۸,۲۶۳ ۲۴.۳۱ % ۸,۰۷۲,۵۷۸ ۱۵.۳۷ % ۰ ۰ % ۳۱,۴۱۹,۷۱۵ ۵۹.۸۲ % ۲۶۷,۵۲۱ ۰.۵۱ % ۷,۵۱۳,۵۹۹ ۱۴.۳ %
۴۴ ۱۳۹۸/۰۴/۱۸ ۱۲,۶۶۸,۲۷۴ ۲۴.۱۷ % ۸,۰۶۰,۹۲۹ ۱۵.۳۸ % ۰ ۰ % ۳۱,۴۲۴,۵۵۵ ۵۹.۹۶ % ۲۵۴,۷۵۵ ۰.۴۹ % ۷,۴۳۰,۰۶۹ ۱۴.۱۸ %
۴۵ ۱۳۹۸/۰۴/۱۷ ۱۲,۷۲۸,۷۴۴ ۲۴.۲۳ % ۸,۰۵۹,۰۲۷ ۱۵.۳۴ % ۰ ۰ % ۳۱,۵۱۱,۵۵۲ ۵۹.۹۸ % ۲۴۱,۳۷۵ ۰.۴۶ % ۷,۴۴۷,۳۶۶ ۱۴.۱۷ %
۴۶ ۱۳۹۸/۰۴/۱۶ ۱۲,۶۱۸,۳۶۰ ۲۴.۰۵ % ۸,۰۶۴,۴۵۱ ۱۵.۳۷ % ۰ ۰ % ۳۱,۵۶۶,۵۶۸ ۶۰.۱۵ % ۲۲۸,۶۵۷ ۰.۴۴ % ۷,۴۰۸,۴۱۹ ۱۴.۱۲ %
۴۷ ۱۳۹۸/۰۴/۱۵ ۱۲,۵۸۰,۶۲۸ ۲۳.۹۸ % ۸,۰۴۰,۸۰۱ ۱۵.۳۳ % ۰ ۰ % ۳۱,۶۲۱,۱۸۵ ۶۰.۲۸ % ۲۱۵,۹۲۴ ۰.۴۱ % ۷,۳۹۳,۳۹۲ ۱۴.۰۹ %
۴۸ ۱۳۹۸/۰۴/۱۴ ۱۲,۷۶۲,۴۵۱ ۲۴.۲۵ % ۸,۰۳۸,۳۵۶ ۱۵.۲۸ % ۰ ۰ % ۳۱,۶۲۱,۱۸۵ ۶۰.۰۹ % ۱۹۸,۹۱۱ ۰.۳۸ % ۷,۴۹۷,۴۰۳ ۱۴.۲۵ %
۴۹ ۱۳۹۸/۰۴/۱۳ ۱۲,۷۶۲,۴۵۱ ۲۴.۲۶ % ۸,۰۳۶,۵۳۴ ۱۵.۲۸ % ۰ ۰ % ۳۱,۶۲۱,۱۸۵ ۶۰.۱۱ % ۱۸۶,۲۰۱ ۰.۳۵ % ۷,۴۹۷,۴۰۳ ۱۴.۲۵ %
۵۰ ۱۳۹۸/۰۴/۱۲ ۱۲,۷۶۲,۴۵۱ ۲۴.۲۷ % ۸,۰۳۵,۵۷۵ ۱۵.۲۸ % ۰ ۰ % ۳۱,۶۲۰,۲۹۳ ۶۰.۱۲ % ۱۷۳,۵۰۱ ۰.۳۳ % ۷,۴۹۷,۴۰۳ ۱۴.۲۶ %