صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۳۷۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۶۹۴۲
بازده روزانه صندوق
ردیف تاریخ بازده روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۱ ۱۳۹۹/۰۷/۲۸ (۰.۳۵) (۳.۴۳) (۷۲.۳۹) (۱۰۰)
۲ ۱۳۹۹/۰۷/۲۷ (۰.۳۸) (۳.۰۲) (۷۴.۷۱) (۱۰۰)
۳ ۱۳۹۹/۰۷/۲۶ ۰.۱ ۰ ۴۲.۸۳ ۰
۴ ۱۳۹۹/۰۷/۲۵ ۰.۱ ۰ ۴۲.۸۳ ۰
۵ ۱۳۹۹/۰۷/۲۴ ۰.۲۲ ۰ ۱۲۵.۶۳ ۰
۶ ۱۳۹۹/۰۷/۲۳ ۰.۵۵ (۱.۱۵) ۶۲۷.۹۸ (۹۸.۵۵)
۷ ۱۳۹۹/۰۷/۲۲ ۰.۱۶ ۰.۰۱ ۸۰.۰۹ ۲.۹۵
۸ ۱۳۹۹/۰۷/۲۱ (۰.۰۱) (۱.۱) (۲.۴۱) (۹۸.۲۶)
۹ ۱۳۹۹/۰۷/۲۰ ۰.۳۹ ۳.۵۹ ۳۰۹.۹۳ ۳۸,۳۸۱,۳۲۷.۶۶
۱۰ ۱۳۹۹/۰۷/۱۹ ۰.۰۷ ۰.۰۷ ۳۰.۵۳ ۳۱.۰۷
۱۱ ۱۳۹۹/۰۷/۱۸ ۰.۱ ۰ ۴۲.۵۸ ۰
۱۲ ۱۳۹۹/۰۷/۱۷ ۰.۱ ۰ ۴۲.۶۲ ۰
۱۳ ۱۳۹۹/۰۷/۱۶ ۰.۳۱ ۱.۷۲ ۲۱۲.۲ ۴۹,۷۸۶.۹
۱۴ ۱۳۹۹/۰۷/۱۵ ۰.۴۶ ۱.۶۵ ۴۴۰.۱۸ ۳۸,۷۷۶.۷۲
۱۵ ۱۳۹۹/۰۷/۱۴ (۰.۰۴) (۲.۱۶) (۱۲.۴) (۹۹.۹۶)
۱۶ ۱۳۹۹/۰۷/۱۳ ۰.۰۷ (۱.۵) ۲۶.۹۸ (۹۹.۶)
۱۷ ۱۳۹۹/۰۷/۱۲ ۰.۲۲ ۲.۸۴ ۱۱۹.۲۵ ۲,۷۷۸,۰۱۴.۰۴
۱۸ ۱۳۹۹/۰۷/۱۱ ۰.۱ ۰ ۴۲.۶۸ ۰
۱۹ ۱۳۹۹/۰۷/۱۰ ۰.۱ ۰ ۴۲.۴۵ ۰
۲۰ ۱۳۹۹/۰۷/۰۹ ۰.۱ ۰.۷ ۴۲.۱۷ ۱,۱۹۴.۶۶