صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۳۷۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۶۹۴۲
بازده دوره‌ای صندوق
اطلاعات بازدهی صندوق شامل بازدهی سالانه صندوق از ابتدای تاسیس تا پایان سال شمسی گذشته به تفکیک هر سال شمسی، بازدهی سالانه صندوق از ابتدای سال شمسی جاری تا تاریخ گزارش بطور روزانه، بازدهی صندوق در یکسال، سه ماهه، یک ماه، و یک هفته گذشته و نمودار بازدهی هفتگی صندوق از ابتدای تاسیس در مقایسه با نمودار بازدهی هفتگی کل بورس اوراق بهادار تهران
درجدول زیر بصورت ساده و سالانه شده ارائه که به روزرسانی آن در پایان هر هفته صورت می‌پذیرد.

توضیحات از تاریخ تا تاریخ بازدهی صندوق بازدهی بازار
روز اخیر ۱۳۹۸/۱۱/۰۵ ۱۳۹۸/۱۱/۰۶ %۰.۰۲ %۰.۳۱۴
هفته گذشته ۱۳۹۸/۱۰/۲۹ ۱۳۹۸/۱۱/۰۶ %۰.۱۰۷ %۱.۸۵۵
ماه گذشته ۱۳۹۸/۱۰/۰۶ ۱۳۹۸/۱۱/۰۶ %۱.۹۰۵ %۱۵.۸۴۸
۳ ماه اخیر ۱۳۹۸/۰۸/۰۶ ۱۳۹۸/۱۱/۰۶ %۴.۸۲۶ %۳۶.۷۱۷
۶ ماه ۱۳۹۸/۰۵/۰۸ ۱۳۹۸/۱۱/۰۶ %۸.۷۴۶ %۶۵.۴۰۸
یک سال اخیر ۱۳۹۷/۱۱/۰۶ ۱۳۹۸/۱۱/۰۶ %۲۰.۰۰۵ %۱۵۷.۴۵۹
تا زمان انتشار ۱۳۹۴/۰۷/۲۵ ۱۳۹۸/۱۱/۰۶ %۸۹.۶۷۴ %۵۶۳.۲۳۶
حداکثر بازده هفتگی از تاریخ تأسیس %۲۶۹.۸۴ %۶۰۸۸۲
حداقل بازده هفتگی از تاریخ تأسیس (۷۳.۲۹)% (۹۹.۴۸)%