صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۳۷۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۶۹۴۲
بازده دوره‌ای صندوق
اطلاعات بازدهی صندوق شامل بازدهی سالانه صندوق از ابتدای تاسیس تا پایان سال شمسی گذشته به تفکیک هر سال شمسی، بازدهی سالانه صندوق از ابتدای سال شمسی جاری تا تاریخ گزارش بطور روزانه، بازدهی صندوق در یکسال، سه ماهه، یک ماه، و یک هفته گذشته و نمودار بازدهی هفتگی صندوق از ابتدای تاسیس در مقایسه با نمودار بازدهی هفتگی کل بورس اوراق بهادار تهران
درجدول زیر بصورت ساده و سالانه شده ارائه که به روزرسانی آن در پایان هر هفته صورت می‌پذیرد.

توضیحات از تاریخ تا تاریخ بازدهی صندوق بازدهی بازار
روز اخیر ۱۳۹۸/۰۸/۲۷ ۱۳۹۸/۰۸/۲۸ %۰.۱۳۸ %۰.۶۴۸
هفته گذشته ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ۱۳۹۸/۰۸/۲۸ %۰.۲۱۳ (۰.۶۴۱)%
ماه گذشته ۱۳۹۸/۰۷/۲۸ ۱۳۹۸/۰۸/۲۸ %۱.۵۸۳ %۱.۰۹۴
۳ ماه اخیر ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ۱۳۹۸/۰۸/۲۸ %۴.۱۸۴ %۱۴.۴۹
۶ ماه ۱۳۹۸/۰۳/۰۲ ۱۳۹۸/۰۸/۲۸ %۶.۵۴۴ %۴۱.۶۰۵
یک سال اخیر ۱۳۹۷/۰۸/۲۸ ۱۳۹۸/۰۸/۲۸ %۱۷.۷۷۶ %۷۳.۲۹۹
تا زمان انتشار ۱۳۹۴/۰۷/۲۵ ۱۳۹۸/۰۸/۲۸ %۸۵.۴۶۳ %۳۸۳.۰۸۵
حداکثر بازده هفتگی از تاریخ تأسیس %۲۱۴.۲۲ %۱۳۴۰۲
حداقل بازده هفتگی از تاریخ تأسیس (۶۸.۸۲)% (۹۲.۵۲)%