صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۳۷۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۶۹۴۲
بازده دوره‌ای صندوق
اطلاعات بازدهی صندوق در دوره‌های زمانی مختلف در جدول زیر به صورت ساده ارائه شده است که بروزرسانی آن بعد از هر بار محاسبه NAV انجام می‌شود.

توضیحات از تاریخ تا تاریخ بازدهی صندوق بازدهی بازار
روز اخیر ۱۴۰۰/۰۴/۲۶ ۱۴۰۰/۰۴/۲۷ %۱.۱۵ (۰.۶۳۹)%
هفته گذشته ۱۴۰۰/۰۴/۲۰ ۱۴۰۰/۰۴/۲۷ %۰.۱۴۵ %۱.۳۶۹
ماه گذشته ۱۴۰۰/۰۳/۲۸ ۱۴۰۰/۰۴/۲۷ %۴.۲۳۵ %۱۳.۵۲۱
۳ ماه اخیر ۱۴۰۰/۰۱/۳۰ ۱۴۰۰/۰۴/۲۷ %۸.۶۴۳ %۷.۰۶۶
۶ ماه ۱۳۹۹/۱۰/۳۰ ۱۴۰۰/۰۴/۲۷ %۱۲.۶۱۷ %۱۳.۲۲۱
یک سال اخیر ۱۳۹۹/۰۴/۲۸ ۱۴۰۰/۰۴/۲۷ %۳۵.۱۷ (۲۷.۹۸۶)%
تا زمان انتشار ۱۳۹۴/۰۷/۲۵ ۱۴۰۰/۰۴/۲۷ %۱۴۰.۱۹۲ %۲۰۰۲.۲۸۸
حداکثر بازده هفتگی از تاریخ تاسیس %۳۱۵.۶۷ %۶۵۳۳۳
حداقل بازده هفتگی از تاریخ تاسیس (۷۴.۴۱)% (۹۹.۸۶)%