صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۳۷۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۶۹۴۲
بازده دوره ای صندوق
اطلاعات بازدهی صندوق شامل بازدهی سالانه صندوق از ابتدای تاسیس تا پایان سال شمسی گذشته به تفکیک هر سال شمسی، بازدهی سالانه صندوق از ابتدای سال شمسی جاری تا تاریخ گزارش بطور روزانه، بازدهی صندوق در یکسال، سه ماهه، یک ماه، و یک هفته گذشته و نمودار بازدهی هفتگی صندوق از ابتدای تاسیس در مقایسه با نمودار بازدهی هفتگی کل بورس اوراق بهادار تهران
درجدول زیر بصورت ساده و سالانه شده ارائه که به روزرسانی آن در پایان هر هفته صورت می‌پذیرد.

توضیحات از تاریخ تا تاریخ بازدهی صندوق بازدهی بازار
روز اخیر ۱۳۹۹/۰۷/۲۷ ۱۳۹۹/۰۷/۲۸ (۰.۳۵۲)% (۳.۴۳۳)%
هفته گذشته ۱۳۹۹/۰۷/۲۱ ۱۳۹۹/۰۷/۲۸ %۰.۳۹۵ (۷.۴۲۲)%
ماه گذشته ۱۳۹۹/۰۶/۲۹ ۱۳۹۹/۰۷/۲۸ %۴.۱۰۴ (۱۳.۹۵۸)%
۳ ماه اخیر ۱۳۹۹/۰۴/۳۱ ۱۳۹۹/۰۷/۲۸ %۱۲.۷۳۷ (۲۳.۶۸۸)%
۶ ماه ۱۳۹۹/۰۲/۰۳ ۱۳۹۹/۰۷/۲۸ %۲۲.۸ %۹۷.۰۹۱
یک سال اخیر ۱۳۹۸/۰۷/۲۸ ۱۳۹۹/۰۷/۲۸ %۳۳.۳۱۶ %۳۸۵.۱۷۸
تا زمان انتشار ۱۳۹۴/۰۷/۲۵ ۱۳۹۹/۰۷/۲۸ %۱۱۷.۴۸۲ %۲۲۱۸.۴۵۷
حداکثر بازده هفتگی از تاریخ تاسیس %۲۰۴.۷۴ %۶۵۳۳۳
حداقل بازده هفتگی از تاریخ تاسیس (۶۶.۷۶)% (۹۹.۹۲)%