صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۳۷۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۶۹۴۲
صورت‌های مالی صندوق
تاریخ تاریخ بارگذاری توضیحات دانلود
۱۴۰۱/۰۲/۰۵ ۱۴۰۱/۰۲/۰۵ افشای پرتفوی ماهانه صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۱/۳۱ دانلود
۱۴۰۱/۰۲/۰۴ ۱۴۰۱/۰۲/۰۴ صورتهای مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹صندوق کوثر یکم دانلود
۱۴۰۱/۰۲/۰۴ ۱۴۰۱/۰۲/۰۴ گزارش عملکرد سه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹صندوق کوثر یکم دانلود
۱۴۰۱/۰۱/۰۸ ۱۴۰۱/۰۱/۰۸ افشای پرتفوی ماهانه صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ دانلود
۱۴۰۰/۱۲/۰۲ ۱۴۰۰/۱۲/۰۲ افشای پرتفوی صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۱/۳۰ دانلود
۱۴۰۰/۱۱/۲۰ ۱۴۰۰/۱۱/۲۰ صورتهای مالی سالانه حسابرسی شده منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰ صندوق کوثر یکم دانلود
۱۴۰۰/۱۱/۲۰ ۱۴۰۰/۱۱/۲۰ گزارش عملکرد سالانه حسابرسی شده منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰ صندوق کوثر یکم دانلود
۱۴۰۰/۱۱/۰۴ ۱۴۰۰/۱۱/۰۴ افشای پرتفوی صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۳۰ دانلود
۱۴۰۰/۱۰/۲۸ ۱۴۰۰/۱۰/۲۸ صورتهای مالی سالانه حسابرسی نشده منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰ صندوق کوثر یکم دانلود
۱۴۰۰/۱۰/۲۸ ۱۴۰۰/۱۰/۲۸ گزارش عملکرد سالانه حسابرسی نشده منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰ صندوق کوثر یکم دانلود
۱۴۰۰/۱۰/۰۴ ۱۴۰۰/۱۰/۰۴ افشای پرتفوی صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰ دانلود
۱۴۰۰/۰۹/۰۷ ۱۴۰۰/۰۹/۰۷ افشای پرتفوی صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰ دانلود
۱۴۰۰/۰۸/۰۹ ۱۴۰۰/۰۸/۰۹ افشای پرتفوی صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۷/۳۰ دانلود
۱۴۰۰/۰۸/۰۳ ۱۴۰۰/۰۸/۰۳ گزارش عملکرد نه ماهه حسابرسی نشده منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ صندوق کوثر یکم دانلود
۱۴۰۰/۰۸/۰۱ ۱۴۰۰/۰۸/۰۱ صورت های مالی نه ماهه حسابرسی نشده منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ صندوق کوثر یکم دانلود
۱۴۰۰/۰۷/۰۷ ۱۴۰۰/۰۷/۰۷ افشای پرتفوی صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ دانلود
۱۴۰۰/۰۶/۰۳ ۱۴۰۰/۰۶/۰۳ افشای پرتفوی صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۳۱ دانلود
۱۴۰۰/۰۵/۱۹ ۱۴۰۰/۰۵/۱۹ گزارش عملکرد شش ماهه حسابرسی شده منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱ صندوق کوثر یکم دانلود
۱۴۰۰/۰۵/۱۹ ۱۴۰۰/۰۵/۱۹ صورت های مالی شش ماهه حسابرسی شده منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱ صندوق کوثر یکم دانلود
۱۴۰۰/۰۵/۱۰ ۱۴۰۰/۰۵/۱۰ افشای پرتفوی صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱ دانلود
۱۴۰۰/۰۴/۲۷ ۱۴۰۰/۰۴/۲۷ گزارش عملکرد شش ماهه حسابرسی نشده منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱ صندوق کوثر یکم دانلود
۱۴۰۰/۰۴/۲۷ ۱۴۰۰/۰۴/۲۷ صورت های شش ماهه حسابرسی نشده منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱ صندوق کوثر یکم دانلود
۱۴۰۰/۰۴/۰۲ ۱۴۰۰/۰۴/۰۲ افشای پرتفوی صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱ دانلود
۱۴۰۰/۰۳/۰۵ ۱۴۰۰/۰۳/۰۵ افشای پرتفوی صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱ دانلود
۱۴۰۰/۰۲/۰۷ ۱۴۰۰/۰۲/۰۷ افشای پرتفوی صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۱/۳۱ دانلود
۱۴۰۰/۰۲/۰۱ ۱۴۰۰/۰۲/۰۱ گزارش عملکرد سه ماهه حسابرسی نشده منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ صندوق کوثر یکم دانلود
۱۴۰۰/۰۲/۰۱ ۱۴۰۰/۰۲/۰۱ صورت های سه ماهه حسابرسی نشده منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ صندوق کوثر یکم دانلود
۱۴۰۰/۰۱/۰۸ ۱۴۰۰/۰۱/۰۸ افشای پرتفوی صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ دانلود
۱۳۹۹/۱۲/۱۳ ۱۳۹۹/۱۲/۱۳ صورت های مالی سالانه حسابرسی شده منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ صندوق کوثر یکم (اصلاحیه) دانلود
۱۳۹۹/۱۲/۰۹ ۱۳۹۹/۱۲/۰۹ افشای پرتفوی صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰ دانلود
۱۳۹۹/۱۱/۱۹ ۱۳۹۹/۱۱/۱۹ صورت های مالی سالانه حسابرسی شده منتهی به ۹۹/۰۹/۳۰ صندوق کوثر یکم دانلود
۱۳۹۹/۱۱/۱۹ ۱۳۹۹/۱۱/۱۹ گزارش عملکرد سالانه حسابرسی شده منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ صندوق کوثر یکم دانلود
۱۳۹۹/۱۱/۰۶ ۱۳۹۹/۱۱/۰۶ افشای پرتفوی صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰ دانلود
۱۳۹۹/۱۰/۲۹ ۱۳۹۹/۱۰/۲۹ گزارش عملکرد سالانه حسابرسی نشده منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ صندوق کوثر یکم دانلود
۱۳۹۹/۱۰/۲۹ ۱۳۹۹/۱۰/۲۹ صورت های مالی سالانه حسابرسی نشده منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ صندوق کوثر یکم دانلود
۱۳۹۹/۱۰/۰۸ ۱۳۹۹/۱۰/۰۸ افشای پرتفوی صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ دانلود
۱۳۹۹/۰۹/۱۰ ۱۳۹۹/۰۹/۱۰ افشای پرتفوی صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰ دانلود
۱۳۹۹/۰۸/۱۰ ۱۳۹۹/۰۸/۱۰ افشای پرتفوی صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۳۰ دانلود
۱۳۹۹/۰۷/۲۹ ۱۳۹۹/۰۷/۲۹ گزارش عملکرد نه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۹۹ دانلود
۱۳۹۹/۰۷/۲۹ ۱۳۹۹/۰۷/۲۹ صورت مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۹۹ دانلود
۱۳۹۹/۰۷/۰۷ ۱۳۹۹/۰۷/۰۷ افشای پرتفوی صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ دانلود
۱۳۹۹/۰۶/۱۶ ۱۳۹۹/۰۶/۱۶ گزارش عملکرد حسابرس شش ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ خرداد ماه ۹۹ دانلود
۱۳۹۹/۰۶/۱۶ ۱۳۹۹/۰۶/۱۶ صورت های مالی حسابرسی شده شش ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ خرداد ماه ۹۹ دانلود
۱۳۹۹/۰۶/۰۵ ۱۳۹۹/۰۶/۰۵ افشای پرتفوی صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۳۱ دانلود
۱۳۹۹/۰۵/۰۵ ۱۳۹۹/۰۵/۰۵ افشای پرتفوی صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۳۱ دانلود
۱۳۹۹/۰۴/۲۸ ۱۳۹۹/۰۴/۲۸ صورت های مالی شش ماهه حسابرسی نشده منتهی به ۹۹/۰۳/۳۱ صندوق کوثر یکم دانلود
۱۳۹۹/۰۴/۲۸ ۱۳۹۹/۰۴/۲۸ گزارش عملکرد شش ماهه حسابرسی نشده منتهی به ۹۹/۰۳/۳۱ صندوق کوثر یکم دانلود
۱۳۹۹/۰۴/۰۹ ۱۳۹۹/۰۴/۰۹ افشای پرتفوی صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ دانلود
۱۳۹۹/۰۳/۱۰ ۱۳۹۹/۰۳/۱۰ افشای پرتفوی صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱ دانلود
۱۳۹۹/۰۲/۰۷ ۱۳۹۹/۰۲/۰۷ افشای پرتفوی صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۱/۳۱ دانلود
۱۳۹۹/۰۲/۰۳ ۱۳۹۹/۰۲/۰۳ صورت‌های مالی سه ماهه منتهی به ۹۸۱۲۲۹ صندوق کوثر یکم دانلود
۱۳۹۹/۰۲/۰۳ ۱۳۹۹/۰۲/۰۳ گزارش عملکرد سه ماهه منتهی به ۹۷۱۲۲۹ صندوق کوثر یکم دانلود
۱۳۹۹/۰۱/۰۹ ۱۳۹۹/۰۱/۰۹ افشای پرتفوی صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ دانلود
۱۳۹۸/۱۲/۰۷ ۱۳۹۸/۱۲/۰۷ افشای پرتفوی صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۱/۳۰ دانلود
۱۳۹۸/۱۱/۱۵ ۱۳۹۸/۱۱/۱۵ گزارش عملکرد سالانه حسابرسی شده منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ صندوق کوثر یکم دانلود
۱۳۹۸/۱۱/۱۵ ۱۳۹۸/۱۱/۱۵ صورت های مالی سالانه حسابرسی شده منتهی به ۹۸/۰۹/۳۰ صندوق کوثر یکم دانلود
۱۳۹۸/۱۱/۱۳ ۱۳۹۸/۱۱/۱۳ افشای پرتفوی صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ دانلود
۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ گزارش عملکرد سالانه حسابرسی نشده منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ صندوق کوثر یکم دانلود
۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ صورت های مالی سالانه حسابرسی نشده منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ صندوق کوثر یکم دانلود
۱۳۹۸/۱۰/۰۹ ۱۳۹۸/۱۰/۰۹ افشای پرتفوی صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ دانلود
۱۳۹۸/۰۹/۰۵ ۱۳۹۸/۰۹/۰۵ افشای پرتفوی صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۸/۳۰ دانلود
۱۳۹۸/۰۸/۰۸ ۱۳۹۸/۰۸/۰۸ افشای پرتفوی صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ دانلود
۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ گزارش عملکرد نه ماهه منتهی به ۹۸۰۶۳۱ صندوق کوثر یکم دانلود
۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ صورت‌های مالی نه ماهه منتهی به ۹۸۰۶۳۱ صندوق کوثر یکم دانلود
۱۳۹۸/۰۷/۰۹ ۱۳۹۸/۰۷/۰۹ افشای پرتفوی صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ دانلود
۱۳۹۸/۰۶/۰۹ ۱۳۹۸/۰۶/۰۹ افشای پرتفوی صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ دانلود
۱۳۹۸/۰۵/۱۶ ۱۳۹۸/۰۵/۱۶ گزارش حسابرس شش ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ خرداد ماه ۱۳۹۸ دانلود
۱۳۹۸/۰۵/۱۶ ۱۳۹۸/۰۵/۱۶ صورت های مالی حسابرسی شده شش ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ خرداد ماه ۱۳۹۸ دانلود
۱۳۹۸/۰۵/۱۶ ۱۳۹۸/۰۵/۱۶ گزارش عملکرد حسابرسی شده شش ماهه منتهی به تاریخ ۳۱خرداد ماه ۱۳۹۸ دانلود
۱۳۹۸/۰۵/۰۸ ۱۳۹۸/۰۵/۰۸ افشای پرتفوی صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ دانلود
۱۳۹۸/۰۴/۲۹ ۱۳۹۸/۰۴/۲۹ گزارش عملکرد حسابرسی نشده شش ماهه منتهی به تاریخ ۳۱خرداد ماه ۱۳۹۸ دانلود
۱۳۹۸/۰۴/۲۹ ۱۳۹۸/۰۴/۲۹ صورت های مالی حسابرسی نشده شش ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ خرداد ماه ۱۳۹۸ دانلود
۱۳۹۸/۰۴/۱۰ ۱۳۹۸/۰۴/۱۰ افشای پرتفوی صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ دانلود
۱۳۹۸/۰۳/۰۸ ۱۳۹۸/۰۳/۰۸ افشای پرتفوی صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱ دانلود
۱۳۹۸/۰۲/۱۰ ۱۳۹۸/۰۲/۱۰ افشای پرتفوی صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۳۱ دانلود
۱۳۹۸/۰۲/۰۷ ۱۳۹۸/۰۲/۰۷ گزارش عملکرد سه ماهه منتهی به ۹۷۱۲۲۹ صندوق کوثر یکم دانلود
۱۳۹۸/۰۲/۰۷ ۱۳۹۸/۰۲/۰۷ صورت‌های مالی سه ماهه منتهی به ۹۷۱۲۲۹ صندوق کوثر یکم دانلود
۱۳۹۸/۰۱/۰۷ ۱۳۹۸/۰۱/۰۷ افشای پرتفوی صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ دانلود
۱۳۹۷/۱۲/۰۸ ۱۳۹۷/۱۲/۰۸ افشای پرتفوی صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ دانلود
۱۳۹۷/۱۱/۱۶ ۱۳۹۷/۱۱/۱۶ گزارش عملکرد سالانه حسابرسی شده منتهی به ۹۷/۰۹/۳۰ صندوق کوثر یکم دانلود
۱۳۹۷/۱۱/۱۶ ۱۳۹۷/۱۱/۱۶ صورت های مالی سالانه حسابرسی شده منتهی به ۹۷/۰۹/۳۰ صندوق کوثر یکم دانلود
۱۳۹۷/۱۱/۰۹ ۱۳۹۷/۱۱/۰۹ افشای پرتفوی صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۰/۳۰ دانلود
۱۳۹۷/۱۰/۲۶ ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ صورت های مالی سالانه حسابرسی نشده منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰ صندوق کوثر یکم دانلود
۱۳۹۷/۱۰/۲۶ ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ گزارش عملکرد سالانه حسابرسی نشده منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰ صندوق کوثر یکم دانلود
۱۳۹۷/۱۰/۱۰ ۱۳۹۷/۱۰/۱۰ افشای پرتفوی صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰ دانلود
۱۳۹۷/۰۹/۱۰ ۱۳۹۷/۰۹/۱۰ افشای پرتفوی صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۸/۳۰ دانلود
۱۳۹۷/۰۸/۰۹ ۱۳۹۷/۰۸/۰۹ افشای پرتفوی صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۷/۳۰ دانلود
۱۳۹۷/۰۷/۲۸ ۱۳۹۷/۰۷/۲۸ گزارش عملکرد نه ماهه منتهی به ۹۷۰۶۳۱ صندوق کوثر یکم دانلود
۱۳۹۷/۰۷/۲۸ ۱۳۹۷/۰۷/۲۸ صورت‌های مالی نه ماهه منتهی به ۹۷۰۶۳۱ صندوق کوثر یکم دانلود
۱۳۹۷/۰۷/۱۰ ۱۳۹۷/۰۷/۱۰ افشای پرتفوی صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ دانلود
۱۳۹۷/۰۶/۱۰ ۱۳۹۷/۰۶/۱۰ افشای پرتفوی صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ دانلود
۱۳۹۷/۰۵/۱۷ ۱۳۹۷/۰۵/۱۷ گزارش عملکرد شش ماهه حسابرسی شده منتهی به ۹۷/۰۳/۳۱ صندوق کوثر یکم دانلود
۱۳۹۷/۰۵/۱۷ ۱۳۹۷/۰۵/۱۷ صورت های مالی شش ماهه حسابرسی شده منتهی به ۹۷/۰۳/۳۱ صندوق کوثر یکم دانلود
۱۳۹۷/۰۵/۰۹ ۱۳۹۷/۰۵/۰۹ افشای پرتفوی صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۴/۳۱ دانلود
۱۳۹۷/۰۴/۳۰ ۱۳۹۷/۰۴/۳۰ گزارش عملکرد شش ماهه منتهی به ۹۷۰۳۳۱ صندوق کوثر یکم دانلود
۱۳۹۷/۰۴/۳۰ ۱۳۹۷/۰۴/۳۰ صورت‌های مالی شش ماهه منتهی به ۹۷۰۳۳۱ صندوق کوثر یکم دانلود
۱۳۹۷/۰۴/۰۶ ۱۳۹۷/۰۴/۰۶ افشای پرتفوی صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱ دانلود
۱۳۹۷/۰۳/۰۹ ۱۳۹۷/۰۳/۰۹ افشای پرتفوی صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۲/۳۱ دانلود
۱۳۹۷/۰۲/۱۰ ۱۳۹۷/۰۲/۱۰ افشای پرتفوی صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ دانلود
۱۳۹۷/۰۲/۰۵ ۱۳۹۷/۰۲/۰۵ گزارش عملکرد سه ماهه منتهی به ۹۶۱۲۲۹ صندوق کوثر یکم دانلود
۱۳۹۷/۰۲/۰۵ ۱۳۹۷/۰۲/۰۵ صورت‌های مالی سه ماهه منتهی به ۹۶۱۲۲۹ صندوق کوثر یکم دانلود
۱۳۹۷/۰۱/۰۸ ۱۳۹۷/۰۱/۰۸ افشای پرتفوی صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ دانلود
۱۳۹۶/۱۲/۱۲ ۱۳۹۶/۱۲/۱۲ اصلاحیه افشای پرتفوی صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۱۱/۳۰ دانلود
۱۳۹۶/۱۲/۰۹ ۱۳۹۶/۱۲/۰۹ افشای پرتفوی صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۱۱/۳۰ دانلود
۱۳۹۶/۱۲/۰۸ ۱۳۹۶/۱۲/۰۸ صورت مالی حسابرسی شده سالانه منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰ صندوق کوثر یکم دانلود
۱۳۹۶/۱۲/۰۸ ۱۳۹۶/۱۲/۰۸ گزارش عملکرد حسابرسی شده منتهی به سال مالی منتهی ۱۳۹۶/۰۹/۳۰ دانلود
۱۳۹۶/۱۱/۱۰ ۱۳۹۶/۱۱/۱۰ اصلاحیه افشای پرتفوی صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۱۰/۳۰ دانلود
۱۳۹۶/۱۱/۰۹ ۱۳۹۶/۱۱/۰۹ افشای پرتفوی صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۱۰/۳۰ دانلود
۱۳۹۶/۱۱/۰۳ ۱۳۹۶/۱۱/۰۳ اصلاحیه گزارش عملکرد سالانه منتهی به۱۳۹۶/۰۹/۳۰ دانلود
۱۳۹۶/۱۱/۰۳ ۱۳۹۶/۱۱/۰۳ اصلاحیه صورت‌های مالی سالانه منتهی یه ۱۳۹۶/۰۹/۳۰ دانلود
۱۳۹۶/۱۰/۲۷ ۱۳۹۶/۱۰/۲۷ گزارش عملکرد سالانه منتهی به۱۳۹۶/۰۹/۳۰ دانلود
۱۳۹۶/۱۰/۲۷ ۱۳۹۶/۱۰/۲۷ صورت‌های مالی سالانه منتهی یه ۱۳۹۶/۰۹/۳۰ دانلود
۱۳۹۶/۱۰/۱۰ ۱۳۹۶/۱۰/۱۰ افشای پرتفوی صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰ دانلود
۱۳۹۶/۰۷/۳۰ ۱۳۹۶/۰۷/۳۰ گزارش عملکرد ۹ ماهه حسابرسی نشده دوره مالی منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱ دانلود
۱۳۹۶/۰۷/۳۰ ۱۳۹۶/۰۷/۳۰ صورت‌های مالی ۹ ماهه حسابرسی نشده دوره مالی منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱ دانلود
۱۳۹۶/۰۵/۲۱ ۱۳۹۶/۰۵/۲۱ صورت مالی ۶ ماهه حسابرسی شده دوره مالی منتهی به ۱۳۹۶/۰۳/۳۱ دانلود
۱۳۹۶/۰۵/۲۱ ۱۳۹۶/۰۵/۲۱ گزارش عملکرد شش ماهه میان دوره ای حسابرسی شده منتهی به ۳۱ خرداد ۱۳۹۶ دانلود
۱۳۹۶/۰۵/۰۱ ۱۳۹۶/۰۵/۰۱ صورت مالی شش ماهه ممتهی به ۱۳۹۶/۰۳/۳۱ صندوق کوثر دانلود
۱۳۹۶/۰۵/۰۱ ۱۳۹۶/۰۵/۰۱ گزارش عملکرد شش ماه منتهی به ۱۳۹۶/۰۳/۳۱(حسابرسی نشده) دانلود
۱۳۹۶/۰۲/۰۳ ۱۳۹۶/۰۲/۰۳ صورت مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰ دانلود
۱۳۹۶/۰۲/۰۳ ۱۳۹۶/۰۲/۰۳ گزارش عملکرد سه ماهه منتهی به ۳۰ اسفند ۱۳۹۵ دانلود
۱۳۹۵/۱۱/۱۰ ۱۳۹۵/۱۱/۱۰ گزارش عملکرد سالانه حسابرسی شده منتهی به ۳۰ آذر ۱۳۹۵ دانلود
۱۳۹۵/۱۱/۱۰ ۱۳۹۵/۱۱/۱۰ صورت مالی حسابرسی شده منتهی به ۳۰ اذرماه دانلود
۱۳۹۵/۱۰/۲۵ ۱۳۹۵/۱۰/۲۵ صورت مالی حسابرسی نشده صندوق کوثر یکم برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۰۹/۳۰ دانلود
۱۳۹۵/۱۰/۲۵ ۱۳۹۵/۱۰/۲۵ گزارش عملکرد یکساله حسابرسی نشده صندوق کوثر یکم منتهی به ۳۰/۰۹/۱۳۹۵ دانلود
۱۳۹۵/۰۸/۰۳ ۱۳۹۵/۰۸/۰۳ صورت مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۰۶/۳۱ دانلود
۱۳۹۵/۰۸/۰۳ ۱۳۹۵/۰۸/۰۳ گزارش عملکرد نه ماهه صندوق کوثر یکم برای دوره مالی منتهی به ۱۳۹۵/۰۶/۳۱ دانلود
۱۳۹۵/۰۶/۰۸ ۱۳۹۵/۰۶/۰۸ صورت مالی میاندوره ای شش ماهه حسابرسی شده منتهی به ۱۳۹۵/۰۳/۳۱ دانلود
۱۳۹۵/۰۶/۰۸ ۱۳۹۵/۰۶/۰۸ گزارش عملکرد شش ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۰۳/۳۱ حسابرسی شده دانلود
۱۳۹۵/۰۴/۳۰ ۱۳۹۵/۰۴/۳۰ گزارش عملکرد شش ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۰۳/۳۱حسابرسی نشده دانلود
۱۳۹۵/۰۴/۳۰ ۱۳۹۵/۰۴/۳۰ صورت مالی شش ماهه حسابرسی نشده منتهی به ۱۳۹۵/۰۳/۳۱ دانلود
۱۳۹۵/۰۲/۰۱ ۱۳۹۵/۰۲/۰۱ گزارش عملکرد سه ماهه منتهی به ۱۳۹۴/۱۲/۹ دانلود
۱۳۹۵/۰۲/۰۱ ۱۳۹۵/۰۲/۰۱ صورت مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۴/۱۲/۲۹ حسابرسی نشده دانلود
۱۳۹۴/۱۲/۲۵ ۱۳۹۴/۱۲/۲۵ گزارش عملکرد حسابرسی شده دوره مالی دو ماه و شش روزه منتهی به ۳۰ آذرماه۱۳۹۴ دانلود
۱۳۹۴/۱۲/۲۵ ۱۳۹۴/۱۲/۲۵ صورت های مالی حسابرسی شده دوره مالی دو ماه و شش روزه منتهی به ۳۰ آذرماه۱۳۹۴ دانلود
۱۳۹۴/۱۰/۲۹ ۱۳۹۴/۱۰/۲۹ گزارش عملکرد حسابرسی نشده دوره مالی دو ماه و شش روزه منتهی به ۳۰ آذرماه۱۳۹۴ دانلود
۱۳۹۴/۱۰/۲۹ ۱۳۹۴/۱۰/۲۹ صورت های مالی حسابرسی نشده دوره مالی دو ماه و شش روزه منتهی به ۳۰ آذرماه۱۳۹۴ دانلود