صورت‌های مالی صندوق

تاریخ تاریخ آپلود توضیحات دانلود
1398/02/10 1398/02/10 افشاي پرتفوي صندوق سرمايه‌گذاري با درآمد ثابت کوثر يکم براي ماه منتهي به 1398/01/31 دانلود
1398/02/07 1398/02/07 گزارش عملکرد سه ماهه منتهی به 971229 صندوق کوثر یکم دانلود
1398/02/07 1398/02/07 صورت‌های مالی سه ماهه منتهی به 971229 صندوق کوثر یکم دانلود
1398/01/07 1398/01/07 افشاي پرتفوي صندوق سرمايه‌گذاري با درآمد ثابت کوثر يکم براي ماه منتهي به 1397/12/29 دانلود
1397/12/08 1397/12/08 افشاي پرتفوي صندوق سرمايه‌گذاري با درآمد ثابت کوثر يکم براي ماه منتهي به 1397/11/30 دانلود
1397/11/16 1397/11/16 گزارش عملکرد سالانه حسابرسی شده منتهی به 97/09/30 صندوق کوثر یکم دانلود
1397/11/16 1397/11/16 صورت های مالی سالانه حسابرسی شده منتهی به 97/09/30 صندوق کوثر یکم دانلود
1397/11/09 1397/11/09 افشاي پرتفوي صندوق سرمايه‌گذاري با درآمد ثابت کوثر يکم براي ماه منتهي به 1397/10/30 دانلود
1397/10/26 1397/10/26 صورت های مالی سالانه حسابرسی نشده منتهی به 1397/09/30 صندوق کوثر یکم دانلود
1397/10/26 1397/10/26 گزارش عملکرد سالانه حسابرسی نشده منتهی به 1397/09/30 صندوق کوثر یکم دانلود
1397/10/10 1397/10/10 افشاي پرتفوي صندوق سرمايه‌گذاري با درآمد ثابت کوثر يکم براي ماه منتهي به 1397/09/30 دانلود
1397/09/10 1397/09/10 افشاي پرتفوي صندوق سرمايه‌گذاري با درآمد ثابت کوثر يکم براي ماه منتهي به 1397/08/30 دانلود
1397/08/09 1397/08/09 افشاي پرتفوي صندوق سرمايه‌گذاري با درآمد ثابت کوثر يکم براي ماه منتهي به 1397/07/30 دانلود
1397/07/28 1397/07/28 گزارش عملکرد نه ماهه منتهی به 970631 صندوق کوثر یکم دانلود
1397/07/28 1397/07/28 صورت‌های مالی نه ماهه منتهی به 970631 صندوق کوثر یکم دانلود
1397/07/10 1397/07/10 افشاي پرتفوي صندوق سرمايه‌گذاري با درآمد ثابت کوثر يکم براي ماه منتهي به 1397/06/31 دانلود
1397/06/10 1397/06/10 افشای پرتفوی صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم برای ماه منتهی به 1397/05/31 دانلود
1397/05/17 1397/05/17 گزارش عملکرد شش ماهه حسابرسی شده منتهی به 97/03/31 صندوق کوثر یکم دانلود
1397/05/17 1397/05/17 صورت های مالی شش ماهه حسابرسی شده منتهی به 97/03/31 صندوق کوثر یکم دانلود
1397/05/09 1397/05/09 افشای پرتفوی صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم برای ماه منتهی به 1397/04/31 دانلود
1397/04/30 1397/04/30 گزارش عملکرد شش ماهه منتهی به 970331 صندوق کوثر یکم دانلود
1397/04/30 1397/04/30 صورت‌های مالی شش ماهه منتهی به 970331 صندوق کوثر یکم دانلود
1397/04/06 1397/04/06 افشای پرتفوی صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم برای ماه منتهی به 1397/03/31 دانلود
1397/03/09 1397/03/09 افشای پرتفوی صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم برای ماه منتهی به 1397/02/31 دانلود
1397/02/10 1397/02/10 افشای پرتفوی صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم برای ماه منتهی به 1397/01/31 دانلود
1397/02/05 1397/02/05 گزارش عملکرد سه ماهه منتهی به 961229 صندوق کوثر یکم دانلود
1397/02/05 1397/02/05 صورت‌های مالی سه ماهه منتهی به 961229 صندوق کوثر یکم دانلود
1397/01/08 1397/01/08 افشای پرتفوی صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم برای ماه منتهی به 1396/12/29 دانلود
1396/12/12 1396/12/12 اصلاحیه افشای پرتفوی صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم برای ماه منتهی به 1396/11/30 دانلود
1396/12/09 1396/12/09 افشای پرتفوی صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم برای ماه منتهی به 1396/11/30 دانلود
1396/12/08 1396/12/08 صورت مالی حسابرسی شده سالانه منتهی به 1396/09/30 صندوق کوثر یکم دانلود
1396/12/08 1396/12/08 گزارش عملکرد حسابرسی شده منتهی به سال مالی منتهی 1396/09/30 دانلود
1396/11/10 1396/11/10 اصلاحیه افشای پرتفوی صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم برای ماه منتهی به 1396/10/30 دانلود
1396/11/09 1396/11/09 افشای پرتفوی صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم برای ماه منتهی به 1396/10/30 دانلود
1396/11/03 1396/11/03 اصلاحیه گزارش عملکرد سالانه منتهی به1396/09/30 دانلود
1396/11/03 1396/11/03 اصلاحیه صورت‌های مالی سالانه منتهی یه 1396/09/30 دانلود
1396/10/27 1396/10/27 گزارش عملکرد سالانه منتهی به1396/09/30 دانلود
1396/10/27 1396/10/27 صورت‌های مالی سالانه منتهی یه 1396/09/30 دانلود
1396/10/10 1396/10/10 افشای پرتفوی صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم برای ماه منتهی به 1396/09/30 دانلود
1396/07/30 1396/07/30 گزارش عملکرد 9 ماهه حسابرسی نشده دوره مالی منتهی به 1396/06/31 دانلود
1396/07/30 1396/07/30 صورت‌های مالی 9 ماهه حسابرسی نشده دوره مالی منتهی به 1396/06/31 دانلود
1396/05/21 1396/05/21 صورت مالی 6 ماهه حسابرسی شده دوره مالی منتهی به 1396/03/31 دانلود
1396/05/21 1396/05/21 گزارش عملکرد شش ماهه میان دوره ای حسابرسی شده منتهی به 31 خرداد 1396 دانلود
1396/05/01 1396/05/01 صورت مالی شش ماهه ممتهی به 1396/03/31 صندوق کوثر دانلود
1396/05/01 1396/05/01 گزارش عملکرد شش ماه منتهی به 1396/03/31(حسابرسی نشده) دانلود
1396/02/03 1396/02/03 صورت مالی سه ماهه منتهی به 1395/12/30 دانلود
1396/02/03 1396/02/03 گزارش عملکرد سه ماهه منتهی به 30 اسفند 1395 دانلود
1395/11/10 1395/11/10 گزارش عملکرد سالانه حسابرسی شده منتهی به 30 آذر 1395 دانلود
1395/11/10 1395/11/10 صورت مالی حسابرسی شده منتهی به 30 اذرماه دانلود
1395/10/25 1395/10/25 صورت مالی حسابرسی نشده صندوق کوثر یکم برای سال مالی منتهی به 1395/09/30 دانلود
1395/10/25 1395/10/25 گزارش عملکرد یکساله حسابرسی نشده صندوق کوثر یکم منتهی به 30/09/1395 دانلود
1395/08/03 1395/08/03 صورت مالی 9 ماهه منتهی به 1395/06/31 دانلود
1395/08/03 1395/08/03 گزارش عملکرد نه ماهه صندوق کوثر یکم برای دوره مالی منتهی به 1395/06/31 دانلود
1395/06/08 1395/06/08 صورت مالی میاندوره ای شش ماهه حسابرسی شده منتهی به 1395/03/31 دانلود
1395/06/08 1395/06/08 گزارش عملکرد شش ماهه منتهی به 1395/03/31 حسابرسی شده دانلود
1395/04/30 1395/04/30 گزارش عملکرد شش ماهه منتهی به 1395/03/31حسابرسی نشده دانلود
1395/04/30 1395/04/30 صورت مالی شش ماهه حسابرسی نشده منتهی به 1395/03/31 دانلود
1395/02/01 1395/02/01 گزارش عملکرد سه ماهه منتهی به 1394/12/9 دانلود
1395/02/01 1395/02/01 صورت مالی سه ماهه منتهی به 1394/12/29 حسابرسی نشده دانلود
1394/12/25 1394/12/25 گزارش عملکرد حسابرسی شده دوره مالی دو ماه و شش روزه منتهی به 30 آذرماه1394 دانلود
1394/12/25 1394/12/25 صورت های مالی حسابرسی شده دوره مالی دو ماه و شش روزه منتهی به 30 آذرماه1394 دانلود
1394/10/29 1394/10/29 گزارش عملکرد حسابرسی نشده دوره مالی دو ماه و شش روزه منتهی به 30 آذرماه1394 دانلود
1394/10/29 1394/10/29 صورت های مالی حسابرسی نشده دوره مالی دو ماه و شش روزه منتهی به 30 آذرماه1394 دانلود