صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۳۷۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۶۹۴۲
صورت‌های مالی صندوق
تاریخ تاریخ بارگزاری توضیحات دانلود
۱۳۹۸/۰۶/۰۹ ۱۳۹۸/۰۶/۰۹ افشاي پرتفوي صندوق سرمايه‌گذاري با درآمد ثابت کوثر يکم براي ماه منتهي به ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ دانلود
۱۳۹۸/۰۵/۱۶ ۱۳۹۸/۰۵/۱۶ گزارش حسابرس شش ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ خرداد ماه ۱۳۹۸ دانلود
۱۳۹۸/۰۵/۱۶ ۱۳۹۸/۰۵/۱۶ صورت های مالی حسابرسی شده شش ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ خرداد ماه ۱۳۹۸ دانلود
۱۳۹۸/۰۵/۱۶ ۱۳۹۸/۰۵/۱۶ گزارش عملکرد حسابرسی شده شش ماهه منتهی به تاریخ ۳۱خرداد ماه ۱۳۹۸ دانلود
۱۳۹۸/۰۵/۰۸ ۱۳۹۸/۰۵/۰۸ افشاي پرتفوي صندوق سرمايه‌گذاري با درآمد ثابت کوثر يکم براي ماه منتهي به ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ دانلود
۱۳۹۸/۰۴/۲۹ ۱۳۹۸/۰۴/۲۹ گزارش عملکرد حسابرسی نشده شش ماهه منتهی به تاریخ ۳۱خرداد ماه ۱۳۹۸ دانلود
۱۳۹۸/۰۴/۲۹ ۱۳۹۸/۰۴/۲۹ صورت های مالی حسابرسی نشده شش ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ خرداد ماه ۱۳۹۸ دانلود
۱۳۹۸/۰۴/۱۰ ۱۳۹۸/۰۴/۱۰ افشاي پرتفوي صندوق سرمايه‌گذاري با درآمد ثابت کوثر يکم براي ماه منتهي به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ دانلود
۱۳۹۸/۰۳/۰۸ ۱۳۹۸/۰۳/۰۸ افشاي پرتفوي صندوق سرمايه‌گذاري با درآمد ثابت کوثر يکم براي ماه منتهي به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱ دانلود
۱۳۹۸/۰۲/۱۰ ۱۳۹۸/۰۲/۱۰ افشاي پرتفوي صندوق سرمايه‌گذاري با درآمد ثابت کوثر يکم براي ماه منتهي به ۱۳۹۸/۰۱/۳۱ دانلود
۱۳۹۸/۰۲/۰۷ ۱۳۹۸/۰۲/۰۷ گزارش عملکرد سه ماهه منتهی به ۹۷۱۲۲۹ صندوق کوثر یکم دانلود
۱۳۹۸/۰۲/۰۷ ۱۳۹۸/۰۲/۰۷ صورت‌های مالی سه ماهه منتهی به ۹۷۱۲۲۹ صندوق کوثر یکم دانلود
۱۳۹۸/۰۱/۰۷ ۱۳۹۸/۰۱/۰۷ افشاي پرتفوي صندوق سرمايه‌گذاري با درآمد ثابت کوثر يکم براي ماه منتهي به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ دانلود
۱۳۹۷/۱۲/۰۸ ۱۳۹۷/۱۲/۰۸ افشاي پرتفوي صندوق سرمايه‌گذاري با درآمد ثابت کوثر يکم براي ماه منتهي به ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ دانلود
۱۳۹۷/۱۱/۱۶ ۱۳۹۷/۱۱/۱۶ گزارش عملکرد سالانه حسابرسی شده منتهی به ۹۷/۰۹/۳۰ صندوق کوثر یکم دانلود
۱۳۹۷/۱۱/۱۶ ۱۳۹۷/۱۱/۱۶ صورت های مالی سالانه حسابرسی شده منتهی به ۹۷/۰۹/۳۰ صندوق کوثر یکم دانلود
۱۳۹۷/۱۱/۰۹ ۱۳۹۷/۱۱/۰۹ افشاي پرتفوي صندوق سرمايه‌گذاري با درآمد ثابت کوثر يکم براي ماه منتهي به ۱۳۹۷/۱۰/۳۰ دانلود
۱۳۹۷/۱۰/۲۶ ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ صورت های مالی سالانه حسابرسی نشده منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰ صندوق کوثر یکم دانلود
۱۳۹۷/۱۰/۲۶ ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ گزارش عملکرد سالانه حسابرسی نشده منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰ صندوق کوثر یکم دانلود
۱۳۹۷/۱۰/۱۰ ۱۳۹۷/۱۰/۱۰ افشاي پرتفوي صندوق سرمايه‌گذاري با درآمد ثابت کوثر يکم براي ماه منتهي به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰ دانلود
۱۳۹۷/۰۹/۱۰ ۱۳۹۷/۰۹/۱۰ افشاي پرتفوي صندوق سرمايه‌گذاري با درآمد ثابت کوثر يکم براي ماه منتهي به ۱۳۹۷/۰۸/۳۰ دانلود
۱۳۹۷/۰۸/۰۹ ۱۳۹۷/۰۸/۰۹ افشاي پرتفوي صندوق سرمايه‌گذاري با درآمد ثابت کوثر يکم براي ماه منتهي به ۱۳۹۷/۰۷/۳۰ دانلود
۱۳۹۷/۰۷/۲۸ ۱۳۹۷/۰۷/۲۸ گزارش عملکرد نه ماهه منتهی به ۹۷۰۶۳۱ صندوق کوثر یکم دانلود
۱۳۹۷/۰۷/۲۸ ۱۳۹۷/۰۷/۲۸ صورت‌های مالی نه ماهه منتهی به ۹۷۰۶۳۱ صندوق کوثر یکم دانلود
۱۳۹۷/۰۷/۱۰ ۱۳۹۷/۰۷/۱۰ افشاي پرتفوي صندوق سرمايه‌گذاري با درآمد ثابت کوثر يکم براي ماه منتهي به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ دانلود
۱۳۹۷/۰۶/۱۰ ۱۳۹۷/۰۶/۱۰ افشای پرتفوی صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ دانلود
۱۳۹۷/۰۵/۱۷ ۱۳۹۷/۰۵/۱۷ گزارش عملکرد شش ماهه حسابرسی شده منتهی به ۹۷/۰۳/۳۱ صندوق کوثر یکم دانلود
۱۳۹۷/۰۵/۱۷ ۱۳۹۷/۰۵/۱۷ صورت های مالی شش ماهه حسابرسی شده منتهی به ۹۷/۰۳/۳۱ صندوق کوثر یکم دانلود
۱۳۹۷/۰۵/۰۹ ۱۳۹۷/۰۵/۰۹ افشای پرتفوی صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۴/۳۱ دانلود
۱۳۹۷/۰۴/۳۰ ۱۳۹۷/۰۴/۳۰ گزارش عملکرد شش ماهه منتهی به ۹۷۰۳۳۱ صندوق کوثر یکم دانلود
۱۳۹۷/۰۴/۳۰ ۱۳۹۷/۰۴/۳۰ صورت‌های مالی شش ماهه منتهی به ۹۷۰۳۳۱ صندوق کوثر یکم دانلود
۱۳۹۷/۰۴/۰۶ ۱۳۹۷/۰۴/۰۶ افشای پرتفوی صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱ دانلود
۱۳۹۷/۰۳/۰۹ ۱۳۹۷/۰۳/۰۹ افشای پرتفوی صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۲/۳۱ دانلود
۱۳۹۷/۰۲/۱۰ ۱۳۹۷/۰۲/۱۰ افشای پرتفوی صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ دانلود
۱۳۹۷/۰۲/۰۵ ۱۳۹۷/۰۲/۰۵ گزارش عملکرد سه ماهه منتهی به ۹۶۱۲۲۹ صندوق کوثر یکم دانلود
۱۳۹۷/۰۲/۰۵ ۱۳۹۷/۰۲/۰۵ صورت‌های مالی سه ماهه منتهی به ۹۶۱۲۲۹ صندوق کوثر یکم دانلود
۱۳۹۷/۰۱/۰۸ ۱۳۹۷/۰۱/۰۸ افشای پرتفوی صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ دانلود
۱۳۹۶/۱۲/۱۲ ۱۳۹۶/۱۲/۱۲ اصلاحیه افشای پرتفوی صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۱۱/۳۰ دانلود
۱۳۹۶/۱۲/۰۹ ۱۳۹۶/۱۲/۰۹ افشای پرتفوی صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۱۱/۳۰ دانلود
۱۳۹۶/۱۲/۰۸ ۱۳۹۶/۱۲/۰۸ صورت مالی حسابرسی شده سالانه منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰ صندوق کوثر یکم دانلود
۱۳۹۶/۱۲/۰۸ ۱۳۹۶/۱۲/۰۸ گزارش عملکرد حسابرسی شده منتهی به سال مالی منتهی ۱۳۹۶/۰۹/۳۰ دانلود
۱۳۹۶/۱۱/۱۰ ۱۳۹۶/۱۱/۱۰ اصلاحیه افشای پرتفوی صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۱۰/۳۰ دانلود
۱۳۹۶/۱۱/۰۹ ۱۳۹۶/۱۱/۰۹ افشای پرتفوی صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۱۰/۳۰ دانلود
۱۳۹۶/۱۱/۰۳ ۱۳۹۶/۱۱/۰۳ اصلاحیه گزارش عملکرد سالانه منتهی به۱۳۹۶/۰۹/۳۰ دانلود
۱۳۹۶/۱۱/۰۳ ۱۳۹۶/۱۱/۰۳ اصلاحیه صورت‌های مالی سالانه منتهی یه ۱۳۹۶/۰۹/۳۰ دانلود
۱۳۹۶/۱۰/۲۷ ۱۳۹۶/۱۰/۲۷ گزارش عملکرد سالانه منتهی به۱۳۹۶/۰۹/۳۰ دانلود
۱۳۹۶/۱۰/۲۷ ۱۳۹۶/۱۰/۲۷ صورت‌های مالی سالانه منتهی یه ۱۳۹۶/۰۹/۳۰ دانلود
۱۳۹۶/۱۰/۱۰ ۱۳۹۶/۱۰/۱۰ افشای پرتفوی صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰ دانلود
۱۳۹۶/۰۷/۳۰ ۱۳۹۶/۰۷/۳۰ گزارش عملکرد ۹ ماهه حسابرسی نشده دوره مالی منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱ دانلود
۱۳۹۶/۰۷/۳۰ ۱۳۹۶/۰۷/۳۰ صورت‌های مالی ۹ ماهه حسابرسی نشده دوره مالی منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱ دانلود
۱۳۹۶/۰۵/۲۱ ۱۳۹۶/۰۵/۲۱ صورت مالی ۶ ماهه حسابرسی شده دوره مالی منتهی به ۱۳۹۶/۰۳/۳۱ دانلود
۱۳۹۶/۰۵/۲۱ ۱۳۹۶/۰۵/۲۱ گزارش عملکرد شش ماهه میان دوره ای حسابرسی شده منتهی به ۳۱ خرداد ۱۳۹۶ دانلود
۱۳۹۶/۰۵/۰۱ ۱۳۹۶/۰۵/۰۱ صورت مالی شش ماهه ممتهی به ۱۳۹۶/۰۳/۳۱ صندوق کوثر دانلود
۱۳۹۶/۰۵/۰۱ ۱۳۹۶/۰۵/۰۱ گزارش عملکرد شش ماه منتهی به ۱۳۹۶/۰۳/۳۱(حسابرسی نشده) دانلود
۱۳۹۶/۰۲/۰۳ ۱۳۹۶/۰۲/۰۳ صورت مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰ دانلود
۱۳۹۶/۰۲/۰۳ ۱۳۹۶/۰۲/۰۳ گزارش عملکرد سه ماهه منتهی به ۳۰ اسفند ۱۳۹۵ دانلود
۱۳۹۵/۱۱/۱۰ ۱۳۹۵/۱۱/۱۰ گزارش عملکرد سالانه حسابرسی شده منتهی به ۳۰ آذر ۱۳۹۵ دانلود
۱۳۹۵/۱۱/۱۰ ۱۳۹۵/۱۱/۱۰ صورت مالی حسابرسی شده منتهی به ۳۰ اذرماه دانلود
۱۳۹۵/۱۰/۲۵ ۱۳۹۵/۱۰/۲۵ صورت مالی حسابرسی نشده صندوق کوثر یکم برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۰۹/۳۰ دانلود
۱۳۹۵/۱۰/۲۵ ۱۳۹۵/۱۰/۲۵ گزارش عملکرد یکساله حسابرسی نشده صندوق کوثر یکم منتهی به ۳۰/۰۹/۱۳۹۵ دانلود
۱۳۹۵/۰۸/۰۳ ۱۳۹۵/۰۸/۰۳ صورت مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۰۶/۳۱ دانلود
۱۳۹۵/۰۸/۰۳ ۱۳۹۵/۰۸/۰۳ گزارش عملکرد نه ماهه صندوق کوثر یکم برای دوره مالی منتهی به ۱۳۹۵/۰۶/۳۱ دانلود
۱۳۹۵/۰۶/۰۸ ۱۳۹۵/۰۶/۰۸ صورت مالی میاندوره ای شش ماهه حسابرسی شده منتهی به ۱۳۹۵/۰۳/۳۱ دانلود
۱۳۹۵/۰۶/۰۸ ۱۳۹۵/۰۶/۰۸ گزارش عملکرد شش ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۰۳/۳۱ حسابرسی شده دانلود
۱۳۹۵/۰۴/۳۰ ۱۳۹۵/۰۴/۳۰ گزارش عملکرد شش ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۰۳/۳۱حسابرسی نشده دانلود
۱۳۹۵/۰۴/۳۰ ۱۳۹۵/۰۴/۳۰ صورت مالی شش ماهه حسابرسی نشده منتهی به ۱۳۹۵/۰۳/۳۱ دانلود
۱۳۹۵/۰۲/۰۱ ۱۳۹۵/۰۲/۰۱ گزارش عملکرد سه ماهه منتهی به ۱۳۹۴/۱۲/۹ دانلود
۱۳۹۵/۰۲/۰۱ ۱۳۹۵/۰۲/۰۱ صورت مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۴/۱۲/۲۹ حسابرسی نشده دانلود
۱۳۹۴/۱۲/۲۵ ۱۳۹۴/۱۲/۲۵ گزارش عملکرد حسابرسی شده دوره مالی دو ماه و شش روزه منتهی به ۳۰ آذرماه۱۳۹۴ دانلود
۱۳۹۴/۱۲/۲۵ ۱۳۹۴/۱۲/۲۵ صورت های مالی حسابرسی شده دوره مالی دو ماه و شش روزه منتهی به ۳۰ آذرماه۱۳۹۴ دانلود
۱۳۹۴/۱۰/۲۹ ۱۳۹۴/۱۰/۲۹ گزارش عملکرد حسابرسی نشده دوره مالی دو ماه و شش روزه منتهی به ۳۰ آذرماه۱۳۹۴ دانلود
۱۳۹۴/۱۰/۲۹ ۱۳۹۴/۱۰/۲۹ صورت های مالی حسابرسی نشده دوره مالی دو ماه و شش روزه منتهی به ۳۰ آذرماه۱۳۹۴ دانلود