بیانیه سیاست‌های سرمایه‌گذاری

تاریخ آپلود توضیحات دانلود
1397/07/10 افشاي پرتفوي صندوق سرمايه‌گذاري با درآمد ثابت کوثر يکم براي ماه منتهي به 1397/06/31 دانلود
1397/04/06 افشای پرتفوی صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم برای ماه منتهی به 1397/03/31 دانلود
1397/03/09 افشای پرتفوی صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم برای ماه منتهی به 1397/02/31 دانلود
1397/02/10 افشای پرتفوی صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم برای ماه منتهی به 1397/01/31 دانلود
1397/01/08 افشای پرتفوی صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم برای ماه منتهی به 1396/12/29 دانلود
1396/12/11 اصلاحیه افشای پرتفوی صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم برای ماه منتهی به 1396/11/30 دانلود
1396/12/09 افشای پرتفوی صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم برای ماه منتهی به 1396/11/30 دانلود
1396/11/10 اصلاحیه افشای پرتفوی صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم برای ماه منتهی به 1396/10/30 دانلود
1396/11/09 افشای پرتفوی صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم برای ماه منتهی به 1396/10/30 دانلود
1396/10/10 افشای پرتفوی صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم برای ماه منتهی به 1396/09/30 دانلود
1394/10/28 بیانیه سیاست‌ سرمایه‌گذاری صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم دانلود