صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۳۷۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۶۹۴۲
مجامع صندوق
ردیف توضیحات دانلود تاریخ
۱ اسامی حاضرین در مجمع مورخ ۱۳۹۹/۰۷/۰۲ صندوق کوثر یکم دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۷/۰۲
۲ آگهی دعوت به مجمع صندوق مورخ ۱۳۹۹/۰۷/۰۲ موضوع تغییر نصاب سرمایه‌گذاری صندوق و سایر موارد دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۶/۲۴
۳ موافقت سازمان بورس و اوراق بهادار با مجمع مورخ ۹۹/۰۵/۱۱ صندوق با درآمد ثابت کوثر یکم با موضوع تغییر متولی صندوق دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۶/۲۳
۴ اسامی حاضرین در مجمع مورخ ۱۳۹۹/۰۶/۰۱ صندوق کوثر یکم با موضوع تغییر نصاب سرمایه گذاری صندوق دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۶/۰۱
۵ موافقت سازمان بورس و اوراق بهادار با مجمع سالانه مورخ ۹۹/۰۴/۲۹ صندوق با درآمد ثابت کوثر یکم دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۶/۰۱
۶ آگهی دعوت به مجمع صندوق مورخ ۱۳۹۹/۰۶/۰۱ موضوع تغییر نصاب سرمایه‌گذاری صندوق و سایر موارد دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۵/۲۰
۷ موافقت سازمان بورس و اوراق بهادار با مجمع تمدید مجوز فعالیت صندوق کوثر یکم مورخ ۱۳۹۹/۰۵/۱۳ دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۵/۱۵
۸ اسامی حاضرین در مجمع مورخ ۱۳۹۹/۰۵/۱۳ صندوق کوثر یکم با موضوع تمدید مجوز فعالیت صندوق دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۵/۱۳
۹ اسامی حاضرین در مجمع مورخ ۱۳۹۹/۰۵/۱۱ صندوق کوثر یکم با موضوع تغییر رکن متولی در امیدنامه دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۵/۱۲
۱۰ اسامی حاضرین در مجمع مورخ ۱۳۹۹/۰۵/۱۱ صندوق کوثر یکم با موضوع تغییر رکن متولی در اساسنامه دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۵/۱۲
۱۱ دعوت به مجمع صندوق مورخ ۱۳۹۹/۰۵/۱۳ با موضوع تمدید مجوز فعالیت صندوق دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۵/۰۸
۱۲ دعوت به مجمع صندوق مورخ ۱۳۹۹/۰۵/۱۱ با موضوع تغییر رکن متولی صندوق در امیدنامه دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۴/۳۱
۱۳ دعوت به مجمع صندوق مورخ ۱۳۹۹/۰۵/۱۱ با موضوع تغییر رکن متولی صندوق در اساسنامه دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۴/۳۱
۱۴ اسامی حاضرین در مجمع مورخ ۱۳۹۹/۰۴/۲۹ صندوق کوثر یکم با موضوع تغییر نصاب سرمایه گذاری صندوق دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۴/۲۹
۱۵ دعوت به مجمع صندوق مورخ ۱۳۹۹/۰۴/۲۹ موضوع تغییر نصاب سرمایه‌گذاری صندوق و سایر موارد دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۴/۱۹
۱۶ موافقت سازمان بورس و اوراق بهادار با مجمع سالانه مورخ ۹۸/۱۱/۲۹ صندوق با درآمد ثابت کوثر یکم دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۲/۱۶
۱۷ موافقت سازمان بورس و اوراق بهادار با مجمع مورخ ۹۸/۱۲/۱۰ صندوق با درآمد ثابت کوثر یکم مبنی بر تمدید مجوز فعالیت صندوق تا تاریخ ۱۳۹۹/۰۴/۱۷ دریافت خبر ۱۳۹۸/۱۲/۲۰
۱۸ اسامی حاضرین در مجمع مورخ ۱۳۹۸/۱۲/۱۰ صندوق کوثر یکم با موضوع تمدید مجوز فعالیت صندوق دریافت خبر ۱۳۹۸/۱۲/۱۰
۱۹ دعوت به مجمع تمدید مجوز فعالیت صندوق کوثر یکم مورخ ۱۳۹۸/۱۲/۱۰ دریافت خبر ۱۳۹۸/۱۱/۳۰
۲۰ لیست اسامی حاظرین در مجمع سالانه صندوق کوثر یکم مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۲۹ دریافت خبر ۱۳۹۸/۱۱/۲۹
۲۱ دعوت به حضور در مجمع سالانه صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم روز سه شنبه مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۲۹ دریافت خبر ۱۳۹۸/۱۱/۲۷
۲۲ دعوت به مجمع صندوق مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۲۹ مبنی بر تمدید مجوز فعالیت صندوق و سایر موارد دریافت خبر ۱۳۹۸/۱۱/۲۷
۲۳ موافقت سازمان بورس و اوراق بهادار با مجمع مورخ ۹۸/۱۰/۰۷ صندوق با درآمد ثابت کوثر یکم مبنی بر افزایش سقف هزینه نرم افزار دریافت خبر ۱۳۹۸/۱۰/۲۵
۲۴ دعوت به مجمع صندوق مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۰۷ مبنی بر تغییر سقف هزینه نرم افزار صندوق کوثر یکم دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۹/۲۵
۲۵ موافقت سازمان بورس و اوراق بهادار با مجمع مورخ ۹۸/۰۸/۱۱ صندوق با درآمد ثابت کوثر یکم مبنی بر تمدید دوره فعالیت صندوق تا ۱۳۹۸/۱۰/۱۷ دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۹/۰۵
۲۶ موافقت سازمان بورس و اوراق بهادار با مجمع مورخ ۹۸/۰۸/۱۱ مبنی بر تمدید مجوز فعالیت صندوق دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۹/۰۳
۲۷ فهرست اسامی حاضرین در مجمع مورخ ۹۸/۰۸/۱۱ دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۸/۱۱
۲۸ دعوت به مجمع صندوق مورخ ۱۳۹۸/۰۸/۱۱ مبنی بر تمدید مجوز فعالیت صندوق و سایر موارد دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۸/۰۸
۲۹ موافقت سازمان بورس و اوراق بهادار با مجمع مورخ ۱۳۹۸/۰۶/۰۳ مبنی بر حذف سقف حق پذیرش و عضویت در کانون‌ها دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۷/۱۶
۳۰ موافقت سازمان بورس و اوراق بهادار با مجمع مورخ ۱۳۹۸/۰۶/۰۳ مبنی بر تمدید مجوز فعالیت صندوق دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۶/۳۰
۳۱ اسامی حاضرین در مجمع مورخ ۹۸/۰۶/۰۳ دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۶/۰۴
۳۲ دعوت به مجمع صندوق مورخ ۱۳۹۸/۰۶/۰۳ مبنی بر تمدید مجوز فعالیت صندوق و سایر موارد دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۵/۲۲
۳۳ موافقت سازمان بورس و اوراق بهادار با مجمع مورخ ۹۸/۰۴/۳۰ صندوق با درآمد ثابت کوثر یکم مبنی بر تغییرات امیدنامه صندوق دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۵/۱۲
۳۴ اسامی حاضرین در مجمع مورخ ۹۸/۰۴/۳۰ دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۴/۳۰
۳۵ دعوت به مجمع صندوق مورخ ۱۳۹۸/۰۴/۳۰ مبنی بر تغییر کارمزد متولی و تغییر در حد نصاب سرمایه‌گذاری صندوق دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۴/۱۷
۳۶ فهرست اسامی حاضرین در مجمع مورخ ۹۸/۰۳/۰۷ دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۳/۰۷
۳۷ آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم روز سه‌شنبه مورخ ۱۳۹۸/۰۳/۰۷ دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۲/۲۹
۳۸ موافقت سازمان بورس و اوراق بهادار با مجمع مورخ ۹۸/۰۲/۰۷ صندوق با درآمد ثابت کوثر یکم مبنی بر تمدید مجوز صندوق دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۲/۱۸
۳۹ موافقت سازمان بورس و اوراق بهادار با مجمع مورخ ۹۷/۰۷/۱۱ صندوق با درآمد ثابت کوثر یکم مبنی بر تغییرات اساسنامه صندوق در خصوص احتساب ذخیره تغییر ارزش سهام موجود در پرتفوی دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۲/۱۶
۴۰ موافقت سازمان بورس و اوراق بهادار با مجمع مورخ ۹۷/۰۷/۱۱ صندوق با درآمد ثابت کوثر یکم مبنی بر تغییرات امیدنامه صندوق در خصوص احتساب ذخیره تغییر ارزش سهام موجود در پرتفوی دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۲/۱۶
۴۱ اسامی حاضرین در مجمع تمدید مجوز مورخ ۹۸/۰۲/۰۷ دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۲/۰۷
۴۲ برگزاری مجمع صندوق با درآمد ثابت کوثر یکم در خصوص تمدید عمر صندوق دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۲/۰۴
۴۳ موافقت سازمان بورس و اوراق بهادار با مجمع مورخ ۹۷/۱۲/۱۸ صندوق با درآمد ثابت کوثر یکم مبنی بر تغییر سقف هزینه حسابرس صندوق دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۱/۲۸
۴۴ موافقت سازمان بورس و اوراق بهادار با مجمع مورخ ۹۷/۱۲/۱۸ صندوق با درآمد ثابت کوثر یکم مبنی بر تصویب صورت‌های مالی صندوق برای سال مالی منتهی به ۹۷/۰۹/۳۰ و تعیین حسابرس جدید صندوق دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۱/۲۸
۴۵ برگزاری جلسه مجمع سالانه صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم روز شنبه مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۱۸ دریافت خبر ۱۳۹۷/۱۲/۱۱
۴۶ موافقت سازمان بورس و اوراق بهادار با مجمع مورخ ۹۷/۰۷/۱۱ صندوق با درآمد ثابت کوثر یکم مبنی بر تمدید مجوز صندوق دریافت خبر ۱۳۹۷/۰۷/۲۹
۴۷ اسامی حاضرین در مجمع مورخ ۹۷/۰۷/۱۱ دریافت خبر ۱۳۹۷/۰۷/۱۱
۴۸ آگهی دعوت به مجامع صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم مورخ ۱۳۹۷/۰۷/۱۱ دریافت خبر ۱۳۹۷/۰۷/۱۰
۴۹ موافقت سازمان بورس و اوراق بهادار با مجمع سالانه مورخ ۹۶/۱۲/۱۹ صندوق با درآمد ثابت کوثر یکم مبنی بر تصویب صورت‌های مالی منتهی به ۹۶/۰۹/۳۰ دریافت خبر ۱۳۹۷/۰۱/۲۲
۵۰ اسامی حاضرین در مجمع مورخ ۹۶/۱۲/۱۹ دریافت خبر ۱۳۹۶/۱۲/۲۱
۵۱ برگزاری جلسه مجمع سالانه صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم روز شنبه مورخ ۱۳۹۶/۱۲/۱۹ دریافت خبر ۱۳۹۶/۱۲/۰۸
۵۲ موافقت سازمان بورس و اوراق بهادار با مجمع مورخ ۹۶/۰۹/۱۸ صندوق با درآمد ثابت کوثر یکم مبنی بر حذف رکن ضامن صندوق دریافت خبر ۱۳۹۶/۱۱/۲۱
۵۳ موافقت سازمان بورس و اوراق بهادار با مجمع مورخ ۹۶/۱۰/۲۳ مبنی بر کاهش نرخ بازدهی پیش بینی شده صندوق دریافت خبر ۱۳۹۶/۱۱/۱۴
۵۴ موافقت سازمان بورس و اوراق بهادار با مجمع مورخ ۹۶/۰۹/۱۸ مبنی بر تغییر کارمزد مدیر صندوق دریافت خبر ۱۳۹۶/۱۱/۰۹
۵۵ موافقت سازمان بورس و اوراق بهادار با مجمع مورخ ۹۶/۰۹/۱۸ صندوق با درآمد ثابت کوثر یکم دریافت خبر ۱۳۹۶/۱۱/۰۳
۵۶ اسامی حاضرین در مجمع مورخ ۹۶/۱۰/۲۳ دریافت خبر ۱۳۹۶/۱۰/۲۵
۵۷ برگزاری جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم روز شنبه مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۲۳ دریافت خبر ۱۳۹۶/۱۰/۲۵
۵۸ اسامی حاضرین در مجمع مورخ ۱۳۹۶/۰۹/۱۸ صندوق کوثر یکم دریافت خبر ۱۳۹۶/۰۹/۱۸
۵۹ موافقت سازمان بورس اوراق بهادار با تغییر مدیر ثبت صندوق با درآمد ثابت کوثر یکم دریافت خبر ۱۳۹۶/۰۹/۱۴
۶۰ برگزاری مجمع صندوق کوثر یکم درخصوص افزایش سقف هزینه‌های صندوق و تغییر ترکیب دارایی‌های صندوق دریافت خبر ۱۳۹۶/۰۹/۱۴
۶۱ موافقت سازمان بورس اوراق بهادار با افزایش سقف پرداخت های دوره ای از ۲۱ درصد به ۲۲ درصد سالانه دریافت خبر ۱۳۹۶/۰۴/۲۸
۶۲ اسامی حاضرین در مجمع مورخ ۱۳۹۶/۰۴/۱۸ صندوق کوثر یکم دریافت خبر ۱۳۹۶/۰۴/۱۸
۶۳ برگزاری مجمع صندوق کوثر یکم درخصوص تغییر نرخ بازدهی سالانه صندوق کوثر دریافت خبر ۱۳۹۶/۰۴/۱۴
۶۴ موافقت سازمان بورس اوراق بهادار با مصوبات مجمع مورخ ۱۳۹۵/۱۱/۱۸ درخصوص تصویب صورت های مالی صندوق دریافت خبر ۱۳۹۵/۱۱/۲۶
۶۵ اسامی حاضرین در مجمع مورخ ۱۳۹۵/۱۱/۱۸ صندوق کوثر دریافت خبر ۱۳۹۵/۱۱/۱۸
۶۶ برگزاری مجمع سالانه صندوق کوثر دریافت خبر ۱۳۹۵/۱۱/۰۹
۶۷ اصلاحیه- اسامی افراد حاضر در مجمع مورخ ۳۰آذرماه دریافت خبر ۱۳۹۵/۱۰/۲۰
۶۸ برگزاری مجمع صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم درخصوص هزینه های صندوق و تغییر ترکیب دارایی های صندوق دریافت خبر ۱۳۹۵/۱۰/۰۴
۶۹ موافقت سازمان با مجمع مورخ اول شهریور ماه ۱۳۹۵ در خصوص تغییر نرخ کارمزد متولی دریافت خبر ۱۳۹۵/۰۷/۰۵
۷۰ موافقت سازمان بورس اوراق بهادار با افزایش سقف واحدهای صندوق دریافت خبر ۱۳۹۵/۰۶/۰۶
۷۱ اسامی افراد حاضر در مجمع مورخ۱۳۹۵/۰۶/۰۱ دریافت خبر ۱۳۹۵/۰۶/۰۱
۷۲ برگزاری مجامع صندوق کوثر یکم در تاریخ ۱۳۹۵/۰۶/۰۱ دریافت خبر ۱۳۹۵/۰۶/۰۱
۷۳ اطلاعیه برگزاری مجمع مورخ ۱۳۹۵/۰۶/۰۱ در خصوص افزایش سقف واحد های سرمایه‌گذاری دریافت خبر ۱۳۹۵/۰۵/۳۱
۷۴ موافقت سازمان بورس اوراق بهادار با مجمع مورخ ۱۳۹۵/۰۳/۳۱ در خصوص هزینه دعوی به نفع یا علیه صندودق دریافت خبر ۱۳۹۵/۰۵/۰۵
۷۵ موافقت سازمان بورس با مصوبات مجمع مورخ ۱۳۹۵/۰۱/۲۸ در خصوص افزایش سقف هزینه های صندوق و تغیر نوع صندوق از درآمد ثابت با سود تضمیمنی به نوع درامد ثابت با پیش‌بینی سود دریافت خبر ۱۳۹۵/۰۳/۲۴
۷۶ برگزاری مجمع تصویب صورت های مالی و تمدید تصدی حسابرس در تاریخ ۱۳۹۵/۰۱/۲۸ و موافقت سازمان با مصوبات این مجمع دریافت خبر ۱۳۹۵/۰۳/۲۴
۷۷ موافقت سازمان بورس اوراق بهادار با تغییر نرخ سود صندوق دریافت خبر ۱۳۹۵/۰۳/۱۸
۷۸ موافقت سازمان بورس اوراق بهادار با افزایش سقف واحدهای صندوق از ۵۰ میلیون واحد به ۶۰ میلیون واحد دریافت خبر ۱۳۹۵/۰۲/۲۵
۷۹ برگزاری مجمع تغییر صندوق از درآمد ثابت با سود تضمینی به صندوق با درآمد ثابت و با پیش بینی سود دریافت خبر ۱۳۹۵/۰۲/۲۵
۸۰ برگزاری مجمع افزایش هزینه های صندوق دریافت خبر ۱۳۹۵/۰۲/۲۵
۸۱ افزایش سقف واحدهای سرمایه گذاری به ۵۰ میلیون واحد دریافت خبر ۱۳۹۵/۰۱/۰۸
۸۲ برگزاری مجمع افزایش سقف واحدهای سرمایه گذاری دریافت خبر ۱۳۹۴/۱۲/۱۹
۸۳ مصوبات مجمع ۴/۱۱/۱۳۹۴ دریافت خبر ۱۳۹۴/۱۱/۲۶
۸۴ اطلاعیه مصوبات مجمع دریافت خبر ۱۳۹۴/۱۱/۲۵
۸۵ برگزاری مجمع عمومی دریافت خبر ۱۳۹۴/۱۱/۰۳
۸۶ مجوز افزایش سرمایه صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم از طرف سازمان بورس اوراق بهادار صادر گردید دریافت خبر ۱۳۹۴/۰۹/۱۸
۸۷ برگزاری مجمع موسسین در تاریخ ۱۳۹۳/۰۹/۲۵ دریافت خبر ۱۳۹۴/۰۶/۰۸