صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۳۷۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۶۹۴۲
مجامع صندوق
ردیف توضیحات دانلود تاریخ
۱ اسامی حاضرین در مجمع صندوق مورخ ۱۴۰۰/۰۵/۳۱ با موضوع تغییر زمان حسابرسی صورت‌های مالی شش ماهه و سالانه صندوق و سایر موارد دریافت خبر ۱۴۰۰/۰۵/۳۱
۲ آگهی دعوت به مجمع صندوق مورخ ۱۴۰۰/۰۵/۳۱ با موضوع تغییر زمان حسابرسی صورت‌های مالی شش ماهه و سالانه صندوق و سایر موارد دریافت خبر ۱۴۰۰/۰۵/۱۷
۳ اسامی حاضرین در مجمع مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۰۲ صندوق کوثر یکم با موضوع تغییر ترکیب دارایی صندوق دریافت خبر ۱۴۰۰/۰۳/۰۲
۴ اسامی حاضرین در مجمع مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۰۲ صندوق کوثر یکم با موضوع تمدید دوره فعالیت صندوق دریافت خبر ۱۴۰۰/۰۳/۰۲
۵ آگهی دعوت به مجمع صندوق مورخ ۱۳۹۹/۰۳/۰۲ با موضوع اصلاح ترکیب دارایی صندوق و سایر موارد دریافت خبر ۱۴۰۰/۰۲/۲۲
۶ آگهی دعوت به مجمع صندوق مورخ ۱۳۹۹/۰۳/۰۲ با موضوع تمدید مجوز فعالیت صندوق و سایر موارد دریافت خبر ۱۴۰۰/۰۲/۲۲
۷ اسامی حاضرین در مجمع سالانه مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۰۵ صندوق کوثر یکم دریافت خبر ۱۳۹۹/۱۲/۰۵
۸ آگهی دعوت به مجمع صندوق مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۰۵ با موضوع تصویب صورتهای مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ صندوق و سایر موارد دریافت خبر ۱۳۹۹/۱۱/۲۰
۹ آگهی دعوت به مجمع صندوق مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۲۶ موضوع تغییر نصاب سرمایه‌گذاری صندوق و سایر موارد دریافت خبر ۱۳۹۹/۱۱/۰۶
۱۰ موافقت سازمان بورس و اوراق بهادار با مجمع مورخ ۹۹/۰۷/۰۲ صندوق با درآمد ثابت کوثر یکم با موضوع تغییر نصاب سرمایه‌گذاری صندوق و سایر موارد دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۹/۱۱
۱۱ موافقت سازمان بورس و اوراق بهادار با مجمع مورخ ۹۹/۰۸/۱۰ صندوق با درآمد ثابت کوثر یکم با موضوع افزایش سقف هزینه های صندوق دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۸/۲۵
۱۲ اسامی حاضرین در مجمع مورخ ۱۳۹۹/۰۸/۱۰ صندوق کوثر یکم دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۸/۱۰
۱۳ آگهی دعوت به مجمع صندوق مورخ ۱۳۹۹/۰۸/۱۰ موضوع افزایش سقف هزینه های صندوق و سایر موارد دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۷/۳۰
۱۴ اسامی حاضرین در مجمع مورخ ۱۳۹۹/۰۷/۰۲ صندوق کوثر یکم دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۷/۰۲
۱۵ آگهی دعوت به مجمع صندوق مورخ ۱۳۹۹/۰۷/۰۲ موضوع تغییر نصاب سرمایه‌گذاری صندوق و سایر موارد دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۶/۲۴
۱۶ موافقت سازمان بورس و اوراق بهادار با مجمع مورخ ۹۹/۰۵/۱۱ صندوق با درآمد ثابت کوثر یکم با موضوع تغییر متولی صندوق دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۶/۲۳
۱۷ اسامی حاضرین در مجمع مورخ ۱۳۹۹/۰۶/۰۱ صندوق کوثر یکم با موضوع تغییر نصاب سرمایه گذاری صندوق دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۶/۰۱
۱۸ موافقت سازمان بورس و اوراق بهادار با مجمع سالانه مورخ ۹۹/۰۴/۲۹ صندوق با درآمد ثابت کوثر یکم دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۶/۰۱
۱۹ آگهی دعوت به مجمع صندوق مورخ ۱۳۹۹/۰۶/۰۱ موضوع تغییر نصاب سرمایه‌گذاری صندوق و سایر موارد دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۵/۲۰
۲۰ موافقت سازمان بورس و اوراق بهادار با مجمع تمدید مجوز فعالیت صندوق کوثر یکم مورخ ۱۳۹۹/۰۵/۱۳ دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۵/۱۵
۲۱ اسامی حاضرین در مجمع مورخ ۱۳۹۹/۰۵/۱۳ صندوق کوثر یکم با موضوع تمدید مجوز فعالیت صندوق دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۵/۱۳
۲۲ اسامی حاضرین در مجمع مورخ ۱۳۹۹/۰۵/۱۱ صندوق کوثر یکم با موضوع تغییر رکن متولی در امیدنامه دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۵/۱۲
۲۳ اسامی حاضرین در مجمع مورخ ۱۳۹۹/۰۵/۱۱ صندوق کوثر یکم با موضوع تغییر رکن متولی در اساسنامه دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۵/۱۲
۲۴ دعوت به مجمع صندوق مورخ ۱۳۹۹/۰۵/۱۳ با موضوع تمدید مجوز فعالیت صندوق دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۵/۰۸
۲۵ دعوت به مجمع صندوق مورخ ۱۳۹۹/۰۵/۱۱ با موضوع تغییر رکن متولی صندوق در امیدنامه دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۴/۳۱
۲۶ دعوت به مجمع صندوق مورخ ۱۳۹۹/۰۵/۱۱ با موضوع تغییر رکن متولی صندوق در اساسنامه دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۴/۳۱
۲۷ اسامی حاضرین در مجمع مورخ ۱۳۹۹/۰۴/۲۹ صندوق کوثر یکم با موضوع تغییر نصاب سرمایه گذاری صندوق دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۴/۲۹
۲۸ دعوت به مجمع صندوق مورخ ۱۳۹۹/۰۴/۲۹ موضوع تغییر نصاب سرمایه‌گذاری صندوق و سایر موارد دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۴/۱۹
۲۹ موافقت سازمان بورس و اوراق بهادار با مجمع سالانه مورخ ۹۸/۱۱/۲۹ صندوق با درآمد ثابت کوثر یکم دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۲/۱۶
۳۰ موافقت سازمان بورس و اوراق بهادار با مجمع مورخ ۹۸/۱۲/۱۰ صندوق با درآمد ثابت کوثر یکم مبنی بر تمدید مجوز فعالیت صندوق تا تاریخ ۱۳۹۹/۰۴/۱۷ دریافت خبر ۱۳۹۸/۱۲/۲۰
۳۱ اسامی حاضرین در مجمع مورخ ۱۳۹۸/۱۲/۱۰ صندوق کوثر یکم با موضوع تمدید مجوز فعالیت صندوق دریافت خبر ۱۳۹۸/۱۲/۱۰
۳۲ دعوت به مجمع تمدید مجوز فعالیت صندوق کوثر یکم مورخ ۱۳۹۸/۱۲/۱۰ دریافت خبر ۱۳۹۸/۱۱/۳۰
۳۳ لیست اسامی حاظرین در مجمع سالانه صندوق کوثر یکم مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۲۹ دریافت خبر ۱۳۹۸/۱۱/۲۹
۳۴ دعوت به حضور در مجمع سالانه صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم روز سه شنبه مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۲۹ دریافت خبر ۱۳۹۸/۱۱/۲۷
۳۵ دعوت به مجمع صندوق مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۲۹ مبنی بر تمدید مجوز فعالیت صندوق و سایر موارد دریافت خبر ۱۳۹۸/۱۱/۲۷
۳۶ موافقت سازمان بورس و اوراق بهادار با مجمع مورخ ۹۸/۱۰/۰۷ صندوق با درآمد ثابت کوثر یکم مبنی بر افزایش سقف هزینه نرم افزار دریافت خبر ۱۳۹۸/۱۰/۲۵
۳۷ دعوت به مجمع صندوق مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۰۷ مبنی بر تغییر سقف هزینه نرم افزار صندوق کوثر یکم دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۹/۲۵
۳۸ موافقت سازمان بورس و اوراق بهادار با مجمع مورخ ۹۸/۰۸/۱۱ صندوق با درآمد ثابت کوثر یکم مبنی بر تمدید دوره فعالیت صندوق تا ۱۳۹۸/۱۰/۱۷ دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۹/۰۵
۳۹ موافقت سازمان بورس و اوراق بهادار با مجمع مورخ ۹۸/۰۸/۱۱ مبنی بر تمدید مجوز فعالیت صندوق دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۹/۰۳
۴۰ فهرست اسامی حاضرین در مجمع مورخ ۹۸/۰۸/۱۱ دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۸/۱۱
۴۱ دعوت به مجمع صندوق مورخ ۱۳۹۸/۰۸/۱۱ مبنی بر تمدید مجوز فعالیت صندوق و سایر موارد دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۸/۰۸
۴۲ موافقت سازمان بورس و اوراق بهادار با مجمع مورخ ۱۳۹۸/۰۶/۰۳ مبنی بر حذف سقف حق پذیرش و عضویت در کانون‌ها دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۷/۱۶
۴۳ موافقت سازمان بورس و اوراق بهادار با مجمع مورخ ۱۳۹۸/۰۶/۰۳ مبنی بر تمدید مجوز فعالیت صندوق دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۶/۳۰
۴۴ اسامی حاضرین در مجمع مورخ ۹۸/۰۶/۰۳ دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۶/۰۴
۴۵ دعوت به مجمع صندوق مورخ ۱۳۹۸/۰۶/۰۳ مبنی بر تمدید مجوز فعالیت صندوق و سایر موارد دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۵/۲۲
۴۶ موافقت سازمان بورس و اوراق بهادار با مجمع مورخ ۹۸/۰۴/۳۰ صندوق با درآمد ثابت کوثر یکم مبنی بر تغییرات امیدنامه صندوق دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۵/۱۲
۴۷ اسامی حاضرین در مجمع مورخ ۹۸/۰۴/۳۰ دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۴/۳۰
۴۸ دعوت به مجمع صندوق مورخ ۱۳۹۸/۰۴/۳۰ مبنی بر تغییر کارمزد متولی و تغییر در حد نصاب سرمایه‌گذاری صندوق دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۴/۱۷
۴۹ فهرست اسامی حاضرین در مجمع مورخ ۹۸/۰۳/۰۷ دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۳/۰۷
۵۰ آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم روز سه‌شنبه مورخ ۱۳۹۸/۰۳/۰۷ دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۲/۲۹
۵۱ موافقت سازمان بورس و اوراق بهادار با مجمع مورخ ۹۸/۰۲/۰۷ صندوق با درآمد ثابت کوثر یکم مبنی بر تمدید مجوز صندوق دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۲/۱۸
۵۲ موافقت سازمان بورس و اوراق بهادار با مجمع مورخ ۹۷/۰۷/۱۱ صندوق با درآمد ثابت کوثر یکم مبنی بر تغییرات اساسنامه صندوق در خصوص احتساب ذخیره تغییر ارزش سهام موجود در پرتفوی دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۲/۱۶
۵۳ موافقت سازمان بورس و اوراق بهادار با مجمع مورخ ۹۷/۰۷/۱۱ صندوق با درآمد ثابت کوثر یکم مبنی بر تغییرات امیدنامه صندوق در خصوص احتساب ذخیره تغییر ارزش سهام موجود در پرتفوی دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۲/۱۶
۵۴ اسامی حاضرین در مجمع تمدید مجوز مورخ ۹۸/۰۲/۰۷ دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۲/۰۷
۵۵ برگزاری مجمع صندوق با درآمد ثابت کوثر یکم در خصوص تمدید عمر صندوق دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۲/۰۴
۵۶ موافقت سازمان بورس و اوراق بهادار با مجمع مورخ ۹۷/۱۲/۱۸ صندوق با درآمد ثابت کوثر یکم مبنی بر تغییر سقف هزینه حسابرس صندوق دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۱/۲۸
۵۷ موافقت سازمان بورس و اوراق بهادار با مجمع مورخ ۹۷/۱۲/۱۸ صندوق با درآمد ثابت کوثر یکم مبنی بر تصویب صورت‌های مالی صندوق برای سال مالی منتهی به ۹۷/۰۹/۳۰ و تعیین حسابرس جدید صندوق دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۱/۲۸
۵۸ برگزاری جلسه مجمع سالانه صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم روز شنبه مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۱۸ دریافت خبر ۱۳۹۷/۱۲/۱۱
۵۹ موافقت سازمان بورس و اوراق بهادار با مجمع مورخ ۹۷/۰۷/۱۱ صندوق با درآمد ثابت کوثر یکم مبنی بر تمدید مجوز صندوق دریافت خبر ۱۳۹۷/۰۷/۲۹
۶۰ اسامی حاضرین در مجمع مورخ ۹۷/۰۷/۱۱ دریافت خبر ۱۳۹۷/۰۷/۱۱
۶۱ آگهی دعوت به مجامع صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم مورخ ۱۳۹۷/۰۷/۱۱ دریافت خبر ۱۳۹۷/۰۷/۱۰
۶۲ موافقت سازمان بورس و اوراق بهادار با مجمع سالانه مورخ ۹۶/۱۲/۱۹ صندوق با درآمد ثابت کوثر یکم مبنی بر تصویب صورت‌های مالی منتهی به ۹۶/۰۹/۳۰ دریافت خبر ۱۳۹۷/۰۱/۲۲
۶۳ اسامی حاضرین در مجمع مورخ ۹۶/۱۲/۱۹ دریافت خبر ۱۳۹۶/۱۲/۲۱
۶۴ برگزاری جلسه مجمع سالانه صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم روز شنبه مورخ ۱۳۹۶/۱۲/۱۹ دریافت خبر ۱۳۹۶/۱۲/۰۸
۶۵ موافقت سازمان بورس و اوراق بهادار با مجمع مورخ ۹۶/۰۹/۱۸ صندوق با درآمد ثابت کوثر یکم مبنی بر حذف رکن ضامن صندوق دریافت خبر ۱۳۹۶/۱۱/۲۱
۶۶ موافقت سازمان بورس و اوراق بهادار با مجمع مورخ ۹۶/۱۰/۲۳ مبنی بر کاهش نرخ بازدهی پیش بینی شده صندوق دریافت خبر ۱۳۹۶/۱۱/۱۴
۶۷ موافقت سازمان بورس و اوراق بهادار با مجمع مورخ ۹۶/۰۹/۱۸ مبنی بر تغییر کارمزد مدیر صندوق دریافت خبر ۱۳۹۶/۱۱/۰۹
۶۸ موافقت سازمان بورس و اوراق بهادار با مجمع مورخ ۹۶/۰۹/۱۸ صندوق با درآمد ثابت کوثر یکم دریافت خبر ۱۳۹۶/۱۱/۰۳
۶۹ اسامی حاضرین در مجمع مورخ ۹۶/۱۰/۲۳ دریافت خبر ۱۳۹۶/۱۰/۲۵
۷۰ برگزاری جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم روز شنبه مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۲۳ دریافت خبر ۱۳۹۶/۱۰/۲۵
۷۱ اسامی حاضرین در مجمع مورخ ۱۳۹۶/۰۹/۱۸ صندوق کوثر یکم دریافت خبر ۱۳۹۶/۰۹/۱۸
۷۲ موافقت سازمان بورس اوراق بهادار با تغییر مدیر ثبت صندوق با درآمد ثابت کوثر یکم دریافت خبر ۱۳۹۶/۰۹/۱۴
۷۳ برگزاری مجمع صندوق کوثر یکم درخصوص افزایش سقف هزینه‌های صندوق و تغییر ترکیب دارایی‌های صندوق دریافت خبر ۱۳۹۶/۰۹/۱۴
۷۴ موافقت سازمان بورس اوراق بهادار با افزایش سقف پرداخت های دوره ای از ۲۱ درصد به ۲۲ درصد سالانه دریافت خبر ۱۳۹۶/۰۴/۲۸
۷۵ اسامی حاضرین در مجمع مورخ ۱۳۹۶/۰۴/۱۸ صندوق کوثر یکم دریافت خبر ۱۳۹۶/۰۴/۱۸
۷۶ برگزاری مجمع صندوق کوثر یکم درخصوص تغییر نرخ بازدهی سالانه صندوق کوثر دریافت خبر ۱۳۹۶/۰۴/۱۴
۷۷ موافقت سازمان بورس اوراق بهادار با مصوبات مجمع مورخ ۱۳۹۵/۱۱/۱۸ درخصوص تصویب صورت های مالی صندوق دریافت خبر ۱۳۹۵/۱۱/۲۶
۷۸ اسامی حاضرین در مجمع مورخ ۱۳۹۵/۱۱/۱۸ صندوق کوثر دریافت خبر ۱۳۹۵/۱۱/۱۸
۷۹ برگزاری مجمع سالانه صندوق کوثر دریافت خبر ۱۳۹۵/۱۱/۰۹
۸۰ اصلاحیه- اسامی افراد حاضر در مجمع مورخ ۳۰آذرماه دریافت خبر ۱۳۹۵/۱۰/۲۰
۸۱ برگزاری مجمع صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم درخصوص هزینه های صندوق و تغییر ترکیب دارایی های صندوق دریافت خبر ۱۳۹۵/۱۰/۰۴
۸۲ موافقت سازمان با مجمع مورخ اول شهریور ماه ۱۳۹۵ در خصوص تغییر نرخ کارمزد متولی دریافت خبر ۱۳۹۵/۰۷/۰۵
۸۳ موافقت سازمان بورس اوراق بهادار با افزایش سقف واحدهای صندوق دریافت خبر ۱۳۹۵/۰۶/۰۶
۸۴ اسامی افراد حاضر در مجمع مورخ۱۳۹۵/۰۶/۰۱ دریافت خبر ۱۳۹۵/۰۶/۰۱
۸۵ برگزاری مجامع صندوق کوثر یکم در تاریخ ۱۳۹۵/۰۶/۰۱ دریافت خبر ۱۳۹۵/۰۶/۰۱
۸۶ اطلاعیه برگزاری مجمع مورخ ۱۳۹۵/۰۶/۰۱ در خصوص افزایش سقف واحد های سرمایه‌گذاری دریافت خبر ۱۳۹۵/۰۵/۳۱
۸۷ موافقت سازمان بورس اوراق بهادار با مجمع مورخ ۱۳۹۵/۰۳/۳۱ در خصوص هزینه دعوی به نفع یا علیه صندودق دریافت خبر ۱۳۹۵/۰۵/۰۵
۸۸ موافقت سازمان بورس با مصوبات مجمع مورخ ۱۳۹۵/۰۱/۲۸ در خصوص افزایش سقف هزینه های صندوق و تغیر نوع صندوق از درآمد ثابت با سود تضمیمنی به نوع درامد ثابت با پیش‌بینی سود دریافت خبر ۱۳۹۵/۰۳/۲۴
۸۹ برگزاری مجمع تصویب صورت های مالی و تمدید تصدی حسابرس در تاریخ ۱۳۹۵/۰۱/۲۸ و موافقت سازمان با مصوبات این مجمع دریافت خبر ۱۳۹۵/۰۳/۲۴
۹۰ موافقت سازمان بورس اوراق بهادار با تغییر نرخ سود صندوق دریافت خبر ۱۳۹۵/۰۳/۱۸
۹۱ موافقت سازمان بورس اوراق بهادار با افزایش سقف واحدهای صندوق از ۵۰ میلیون واحد به ۶۰ میلیون واحد دریافت خبر ۱۳۹۵/۰۲/۲۵
۹۲ برگزاری مجمع تغییر صندوق از درآمد ثابت با سود تضمینی به صندوق با درآمد ثابت و با پیش بینی سود دریافت خبر ۱۳۹۵/۰۲/۲۵
۹۳ برگزاری مجمع افزایش هزینه های صندوق دریافت خبر ۱۳۹۵/۰۲/۲۵
۹۴ افزایش سقف واحدهای سرمایه گذاری به ۵۰ میلیون واحد دریافت خبر ۱۳۹۵/۰۱/۰۸
۹۵ برگزاری مجمع افزایش سقف واحدهای سرمایه گذاری دریافت خبر ۱۳۹۴/۱۲/۱۹
۹۶ مصوبات مجمع ۴/۱۱/۱۳۹۴ دریافت خبر ۱۳۹۴/۱۱/۲۶
۹۷ اطلاعیه مصوبات مجمع دریافت خبر ۱۳۹۴/۱۱/۲۵
۹۸ برگزاری مجمع عمومی دریافت خبر ۱۳۹۴/۱۱/۰۳
۹۹ مجوز افزایش سرمایه صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم از طرف سازمان بورس اوراق بهادار صادر گردید دریافت خبر ۱۳۹۴/۰۹/۱۸
۱۰۰ برگزاری مجمع موسسین در تاریخ ۱۳۹۳/۰۹/۲۵ دریافت خبر ۱۳۹۴/۰۶/۰۸