ترکیب دارایی‌های دوره‌ای

تا تاریخ
شرح میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق میانگین روزانه دوره 90 روز گذشته میانگین روزانه 30 روز گذشته امروز
مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی
سهام 4,980,557 8.42 9,867,427 17.05 10,863,254 19.3 10,782,430 19.66
اوراق 3,307,474 5.59 7,102,751 12.27 7,884,269 14.01 7,924,665 14.45
وجه نقد 49,727,822 84.13 40,292,300 69.65 36,881,554 65.53 35,459,586 64.66
سایر دارایی ها 965,406 1.63 724,416 1.25 789,818 1.4 814,053 1.48
میزان 5 سهم با بیشترین وزن در پورتفوی سهام صندوق 2,239,988 3.79 5,592,496 9.66 6,373,292 11.32 6,367,282 11.61
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد